facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Příprava novely zákona o ochranných známkách

22. 11. 2017
Příprava novely zákona o ochranných známkách

Po 15 letech opět přichází čas na výraznější změny patentového práva. V současné době je připravována novela zákona o ochranných známkách, která nabude účinnosti počátkem roku 2019. Jaké jsou zásadní změny, které by měly vlastníky a přihlašovatele zajímat?

Ochranná známka slouží k identifikaci původu výrobků nebo služeb a zajišťuje svému majiteli monopol na konkrétní označení ve spojení s vybranými výrobky/službami, které vyrábí či poskytuje.

Od roku 2003, kdy byl schválen současný platný zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., neprošlo známkové právo v České republice významnější změnou. Současný platný zákon reflektoval požadavky Evropské unie na ochranné známky a harmonizoval českou úpravu s úpravou unijní. Od vstupu České republiky do EU se český známkový systém rozšířil o ochrannou známku Evropské unie, kdy přihlašovatelé mají možnost pokrýt jednou přihláškou všechny státy Evropské unie a zároveň začaly v České republice požívat ochrany již registrované ochranné známky Evropské unie, registrované před květnem 2004. Počet ochranných známek Evropské unie již překročil 1 milion registrací.

Po více než 15 letech přichází čas na další významné změny známkového práva. V roce 2015 byla přijata nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, (dále jen: nařízení) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice“). Na základě těchto dokumentů je v současné době připravována novela zákona o ochranných známkách, která nabude účinnosti počátkem roku 2019.

Zásadní navrhované změny, které vlastníky či přihlašovatele ochranných známek budou zajímat z praktického hlediska, přináší následující přehled:

1. Základem je ochrannou známku skutečně užívat

Pokud ochrannou známku více než 5 let nepoužíváte a chcete napadnout subjekt, který užívá neoprávněně shodné nebo podobné označení, riskujete prohraný spor, neboť protistrana bude moci požádat o tzv. průkaz užívání. Povinnost užívání ochranné známky v posledních 5 letech od zahájení sporného řízení existuje již nyní, je však třeba podat samostatný návrh na zrušení ochranné známky a vést dvě řízení. Pro napadenou stranu se tak řízení zjednoduší. Již nyní platí, že v případě sporů v oblasti ochranných známek je výhodné obrátit se na specializovanou patentovou kancelář, aby bylo možné využít všechny zákonné prostředky, které právní řád nabízí.

2. Dvakrát měř, jednou řež platí i u ochranné známky

Dojde ke zpřísnění požadavků na rozlišovací způsobilost ochranné známky, tj. Úřad průmyslového vlastnictví bude přísněji hodnotit, zda není přihlašované označení popisné. Zatímco dnes úprava stanoví, že ze zápisu jsou vyloučená označení, která slouží k označení vlastností výrobků a služeb v obchodě, do budoucna bude mít úřad pro odmítnutí větší prostor, neboť bude moci odmítnout označení, které mohou identifikovat vlastnosti výrobků zboží a služeb. Postačí tedy pouze hypotetická možnost, že ochranná známka označuje vlastnost výrobku či služby. Zpřísnění požadavků již proběhlo u Evropského úřadu pro duševní vlastnictví, který registruje ochranné známky Evropské unie a úřad hodnotí přihlašovaná označení velice striktně. I v takovém případě doporučujeme poradit se před podáním přihlášky s odborníky, kteří Vám doporučí vhodnou variantu Vašeho označení tak, aby došlo k úspěšné registraci. Vhodným výběrem označení předcházíte zbytečně investovaným finančním prostředkům a chybným obchodním strategiím.

3. Hlídací pes pro nové přihlášky

Úřad průmyslového vlastnictví dle současné právní úpravy odmítá zápis označení, které je shodné se starší ochrannou známkou. Vlastník ochranné známky má tedy jistotu, že nedojde k registraci takového označení. O tuto jistotu však novým zákonem přijde – Úřad nebude mít pravomoc shodnou přihlášku zamítnout. Přihlašovatelé by v rámci ochrany svých práv měli zajistit sledování nových přihlášek ochranných známek, aby mohli včas podanými námitkami zabránit registraci shodného označení. Některé patentové kanceláře služby tzv. monitoringu nových přihlášek nabízejí a aktivně provádějí.

Harmonizace nového nařízení a směrnice přinese ještě více novinek, z nichž mnohé jsou pozitivní, např. zjednodušení procesu obnovy ochranných známek, upozornění úřadu na blížící se konec platnosti ochranných známek či možnost udělení licence k přihlášce ochranné známky, kdy nebude nutné čekat na zápis. Vzhledem k tomu, že návrh novely zákona je teprve ve fázi přípravy, lze předpokládat, že veřejnost bude informována o chystaných změnách konkrétněji a častěji než dosud. V průběhu zákonodárného procesu bude mít jak Úřad průmyslového vlastnictví, tak odborná veřejnost možnost vznést své návrhy a připomínky, ale konečné znění zákona bude samozřejmě v kompetenci zákonodárných orgánů.

 

Autor: Alena Biskupová, PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.


profilové foto2

Alena Biskupová poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práv na označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) a průmyslových vzorů (designů), a to jak v oblasti registrace, ve sporných řízeních, tak i v oblasti smluvní agendy. Věnuje se rovněž oblasti autorských práv, kde vedle praktického poradenství zajišťuje klientům i smlouvy z oblasti autorského práva, zejména smlouvy o dílo a licenční smlouvy. Má rozsáhlé zkušenosti týkající se soudních řízení a sporů v oblasti ochranných známek a autorských práv.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. je přední česká patentová kancelář s více než 20letou tradicí. Partner pro firmy, výzkumné ústavy, univerzity i fyzické osoby. Jeho tým tvoří odborníci z různých oblastí techniky a práva s oborovým vysokoškolským vzděláním a s maximální profesní kvalifikací v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Zastupuje klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Evropským patentovým úřadem (EPO). Je členem významných profesních mezinárodních organizací FICPI, AIPPI, LES, ECTA a spolupracuje se sítí prověřených patentových kanceláří v zahraničí.