facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Stipendia Fulbrightova programu pro pobyty v USA na akademický rok 2025/2026

11. 4. 2024
Stipendia Fulbrightova programu pro pobyty v USA na akademický rok 2025/2026

Začátkem dubna 2024 byly otevřeny přihlášky na akademický rok 2025/2026 do všech níže uvedených programů Fulbrightova stipendia. 

Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph. D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Lze se ucházet buď o studium celého programu, anebo o výzkumný pobyt v délce 4-9 měsíců. Na přihlášky jsou dvě uzávěrky (1. září pouze pro studijní (degree) pobyty a 1. února pro výzkumné projekty), je třeba si zařídit odpovídající zvací dopis z USA. Podmínkou je dokončené bakalářské studium v době uzávěrky, dobrá znalost angličtiny. Podrobnosti jsou na: https:// www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/.

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph. D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele a projektu. Nově otevíráme program ve dvou kategoriích, postdoktorské a seniorské (dělítkem je 5 let od získání Ph. D. v době uzávěrky programu). Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/.

Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky z ČR je určeno pro pobyty profesních odborníků (na tři až deset měsíců) určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností primárně v následujících oborech (nikoliv exkluzivně): umělecké obory (včetně restaurátorství a kurátorské práce), management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, architektura, městské plánování, veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistika. Pobyty jsou určeny pro odborníky v disciplínách, kde obvykle není konečným stupněm vzdělání Ph. D. a kde ho nahrazují doložené výsledky praktické oborové činnosti (umělecká díla, výstavy, vedení ateliérů na VŠ uměleckého typu, publikační činnost v periodicích, práce ve veřejné správě s dlouhodobými výbornými výsledky, etc.). Základními kvalifikačními předpoklady jsou ukončené vzdělání minimálně MA (Mgr.) a 7 let profesní praxe s vynikajícími výsledky v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí o stipendium, a to v době uzávěrky programu. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Požadavky i výběrové řízení je totožné s programem pro přednášející a vědce. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-profesni-odborniky/.

Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích: 

  • juniorské – pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph. D.; 
  • postdoktorské – pro vědce, kteří získali Ph. D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;
  • seniorské – pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph. D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. 

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/.

Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (Ph. D. studenty, držitele Ph. D. a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii. Podrobnosti včetně dat uzávěrky najdete na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-schumanovo-stipendium/.

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory. Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod. Účelem stipendia je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Stipendium se neuděluje na klinický výcvik. Stipendia se udělují na dobu tří až šesti měsíců. Uzávěrka programu je 1. února na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/.

Ke všem programům nabízíme sérii webinářů, na které srdečně zveme všechny zájemce o stipendia:

  • 17. dubna 2024 Program pro studenty
  • 18. dubna 2024 Program pro vědce a přednášející
  • 24. dubna 2024 Fulbright-Masarykův program: všechny kategorie
  • 17. května 2024 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, příslušné proděkany a prorektory, zaměřený na hostování amerických stipendistů

Detailní informace k webinářům včetně registračního formuláře jsou k dispozici také na webové stránce https://www.fulbright.cz/pojedte-s-fulbrightem-do-ameriky-webinareke-stipendiim/ a průběžně budou na sociálních sítích: https://www.facebook.com/czechfulbrighthttps://www.instagram.com/czechfulbright/.

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR na akademický rok 2025/2026

Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise: https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/.

Usilujeme o to, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný. V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí jako stipendisté Fulbrightova programu v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat v případě pozvání, je dostupný na: https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/.

Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno Fulbrightovou komisí. 

Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou 15. září na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: https://fulbrightscholars.org/us-scholar-awards.

Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je možné využít Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu dvou až šesti týdnů) Přihláška, podmínky a detaily programu jsou na: https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/.

Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu. Honorář a náklady na cestovné, tedy především letenky, hradí americká strana. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Program není určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru. S největší pravděpodobností bude I letos vyhlášeno několik míst ve vybraných oborech, kde budou veškeré náklady hrazeny americkou stranou.

Sledujte stránky a sociální sítě pro aktuální informace. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2024 na pobyty v roce 2025.

 

Zdroj: Univerzita Karlova