facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášena 5. veřejná soutěž v programu The Country for the Future

19. 4. 2023
Vyhlášena 5. veřejná soutěž v programu The Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 17. dubna 2023 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Pro rok 2024 je na podporu vybraných projektů alokováno cca 300 mil. Kč, pro celou dobu řešení projektů pak 550 mil. Kč. Žádost lze podat do 9. června 2023, 16:00 hod.

Platný text celého programu je zveřejněn na webu poskytovatele

Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích. Výše dotace celkem za projekt nepřesáhne 20 mil. Kč, zároveň činí nejvýše 50 % způsobilých nákladů. Část dotace poskytovaná dle De minimis je navíc limitována podmínkami tohoto nařízení.

Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci):

  • inovace produktu (tedy výrobku nebo služby),
  • inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
  • inovace organizační.

Požadované zaměření projektu včetně cílů v oblasti digitalizace, z nichž musí projekt naplňovat alespoň jeden, je blíže specifikováno v kapitole 2 zadávací dokumentace.

Pro harmonogram podávaných projektů platí následující omezení:

  • zahájení řešení v období od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024, s tím, že náklady, které vzniknou před datem zahájení řešení, jsou nezpůsobilé, s výjimkou těch, které byly přímo vynaloženy na přípravu žádosti a současně jsou uplatňovány do položky De minimis - neinvestiční,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2025,
  • doba trvání řešení projektu tak činí maximálně 24 měsíců.

Uchazečem o podporu může být pouze podnik náležící do kategorie malých a středních podniků dle Přílohy I GBER, který je právnickou osobou a má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice. Způsobilost podle §18 Zákona prokazuje uchazeč způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Společně s odbornými předpoklady k řešení projektu je povinen doložit i ekonomickou způsobilost k řešení projektu.

Uchazeč musí zároveň splnit veškeré povinnosti a požadavky vyplývající z Nařízení RRF a dalších relevantních právních a metodických předpisů, podrobněji viz kap. 3 zadávací dokumentace.

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže. Pro určení pořadí projektů bude rozhodující bodové ohodnocení radou podprogramu na podkladu minimálně dvou nezávislých oponentních posudků na základě následujících kritérií (podrobněji viz kapitola 4 zadávací dokumentace):

  1. naplnění cílů Programu (posuzuje se vliv výsledků projektu na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče v souladu s podnikovou strategií, speciálně pak využití digitalizace v průmyslu a službách, podkritéria mají bodovou dotaci 6 respektive 8 bodů), max. 14 b.
  2. přínosy projektu (bodují se podkritéria: ekonomické přínosy pro příjemce, přínosy neekonomické - univerzální design, přínosy neekonomické – energetické úspory / energetická bezpečnost) max. 18 b.
  3. inovativnost řešení (zahrnuje jednak posouzení novosti výstupů projektu pro uchazeče, jednak srovnání parametrů inovovaného produktu / postupu / organizačních procesů s úrovní v ČR a ve světě) max. 8 b.
  4. technická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení (představuje komplexní posouzení kvality a srozumitelnosti projektu, vhodnosti navržených metod, zasazení aktivit projektu do inovačního procesu, kvality analýzy rizik atd.), max. 10 b.

Pro doporučení k podpoře musí návrh projektu získat minimálně polovinu z možného bodového maxima. Současně musí být kladně hodnoceno splnění všech tzv. binárních kritérií, jinak nemůže být návrh projektu doporučen k podpoře.

Žádost o podporu projektu do veřejné soutěže podá uchazeč tak, že v soutěžní lhůtě odešle žádost vyplněnou v souladu s pokyny v Příloze V. zadávací dokumentace se všemi požadovanými přílohami (tj. především s návrhem projektu dle povinné osnovy, rozpočtem projektu dle vzoru, a s doklady o způsobilosti uchazeče) v systému MS2014+ na webové adrese, a to v rámci výzvy č. 31_23_069 „CFF – 5. veřejná soutěž v programu The Country for the Future“ zařazené v systému pod program 31 - Národní plán obnovy, v souladu s kap. 8 zadávací dokumentace.

Jeden subjekt (IČ) smí podat pouze jednu žádost.

Soutěžní lhůta, tedy lhůta pro podání žádostí, trvá od 18. 4. 2023 od 9:00 hod. do 9. 6. 2023 do 16:00:00 hod.

Hodnoticí lhůta bude trvat od 10. 6. 2023 do vyhlášení výsledků veřejné soutěže, k němuž dojde nejpozději dne 30. 11. 2023 na webu poskytovatele

Kontakty: 

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1; datová schránka: bxtaaw4

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu poskytovatele. Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Eva Kořínková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 224 85 26 21.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR