facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový dokument plánuje přechod ČR k systému otevřené vědy

16. 5. 2019
Nový dokument plánuje přechod ČR k systému otevřené vědy

V pondělí 29. dubna 2019 vláda schválila nový Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020. Připravený materiál vytyčuje úkoly pro jednotlivé instituce, které by měly zajistit přechod české vědy na systém otevřeného přístupu.

Cílem Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím, schválené 14. června 2017, bylo přinést základní směr pro naplnění požadavku vzneseného Evropskou komisí. Podle něj by Česká republika měla do roku 2020 umožnit otevřený přístup prostřednictvím takzvané zelené nebo zlaté cesty k těm vědeckým publikacím, které jsou výsledkem výzkumu či vývoje financovaného z veřejných prostředků.

Nově schválený akční plán především plánuje zapojit ČR do procesu vyjednávání s vydavateli na mezinárodní úrovni a iniciovat opatření, která povedou k zavedení zelené a zlaté cesty otevřeného přístupu. Dalším krokem by mělo být zahájení proměny vědeckého prostředí v ČR tak, aby se otevřený přístup postupně stal běžnou vědeckou praxí. Podle Akčního plánu by se na změnu, kterou s sebou nová publikační praxe přinese, připravit i nový systém hodnocení vědy.

Zelená nebo zlatá cesta

Podle nového akčního plánu by měl otevřený přístup k vědeckým publikacím probíhat buďto tzv. zelenou cestou, nebo zlatou cestou. Zelený přístup spočívá v archivování publikovaného vědeckého článku i mimo časopis, v němž článek vyšel. V českém kontextu je v plánu pro tyto účely vytvořit na národní úrovni nové repozitáře, které bude zastřešovat systém IS VaVaI.

Zlatá cesta pak obvykle spočívá v tom, že poplatky za publikaci hradí autor článku, který je následně volně přístupný všem čtenářům. Akční plán si sice dal za úkol zkoumat i tyto možnosti, upozorňuje však na to, že implementace tohoto způsobu publikování bude narážet na nemalé překážky.

Dále by měl být zajištěn i otevřený přístup k datům, která jsou přímým podkladem pro konkrétní vědeckou publikaci, a tedy data potřebná pro validaci výsledků prezentovaných v dané publikaci. Právě sdílení a opakované využití dat by podle plánu mělo podpořit vědecký a technologický pokrok. Příjemci veřejné podpory na VaVaI, kteří produkují vědecká data, tak budou do budoucna vázáni ke zpracování plánu řízení dat, kde budou muset popsat jejich další budoucí využití.

Realizace otevřeného přístupu

Nový akční plán stanovuje, že bez ohledu na způsob zveřejnění (odborný časopis, digitální infrastruktura, multimediální kanály nebo jakékoli nové a experimentální metody vědecké komunikace) bude muset být otevřený přístup k publikaci zajištěn co nejdříve. Žádoucí je, aby materiály byly přístupné již od okamžiku zveřejnění, nejpozději však do šesti měsíců od data zveřejnění (v případě společenských a humanitních věd do dvanácti měsíců).

Autoři tak budou mít povinnost zajistit uložení kopie autorského rukopisu přijatého k publikování po recenzním řízení (zvaného též postprint), nebo vydavatelské verze článku do oborového nebo institucionálního repozitáře a dle licenčních podmínek vydavatele zajistit otevřený přístup k plnému textu. Institucionální a oborové repozitáře by zároveň měly být navázány na Rejstřík informací o výsledcích (RIV).

Výzkumná organizace bude mít podle plánu možnost se rozhodnout, zda využije vlastní repozitář, čímž ponese náklady na jeho provoz, nebo využije bezplatné možnosti poskytované prostřednictvím kapacit napojených na IS VaVaI.

Plán také stanovuje, že bude zkoumat i možnosti zlatého přístupu k otevřenému publikování, zejména co se týče finančního pokrytí jeho nákladů. Příslušné instituce by také podle plánu měly iniciovat jednání s vydavateli na vhodných obchodních modelech, které by měly eliminovat model hybridních časopisů, tj. že autoři platí určitou částku za to, aby jejich texty byly bez dalších poplatků přístupné pro určitou instituci nebo skupinu lidí. Akční plán však varuje, že finanční náročnost zlatého přístupu může být faktorem, který bude limitovat rozsah účasti ČR na tomto způsobu publikování.

Celý akční plán je dostupný zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Úřad vlády ČR