facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Stát vydal na výzkum a vývoj v roce 2018 o desetinu více

9. 12. 2019
Stát vydal na výzkum a vývoj v roce 2018 o desetinu více

Český statistický úřad (ČSÚ) dlouhodobě sleduje hlavní charakteristiky financování výzkumu a vývoje. Aktuální publikace shrnuje údaje o přímé veřejné podpoře za rok 2018. Český stát podpořil prostřednictvím státního rozpočtu výzkumné a vývojové činnosti částkou 33,4 miliard korun.

„Bez odpovídajícího objemu finanční podpory ze strany státu či podnikatelského sektoru nelze očekávat, že bude výzkum a vývoj v ČR přinášet mezinárodně konkurenceschopné poznatky, inovace a technologie, které se budou podílet na zvyšování produktivity a zaměstnanosti českého hospodářství, a tím přispívat nejen k ekonomickému růstu, ale nepřímo i k udržitelnému rozvoji společnosti a sociální soudržnosti,“ uvádí se v úvodu zprávy ČSÚ.

V České republice je udělována přímá podpora VaV na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. V tomto zákoně je uvedeno, že podpora by měla být zaměřena na cíle a oblasti vymezené v dokumentu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací, která je schvalována vládou České republiky. V roce 2019 byla navíc představena českou vládou nová Inovační strategie ČR 2019 – 2030, jež si klade za cíl dosáhnout podílu veřejné podpory výzkumu a vývoje na úrovni 1 % hrubého domácího produktu.

Skutečné výdaje byl o 1,4 miliardy korun nižší

Ve srovnání s předchozím rokem vzrostla státní podpora VaV v ČR o téměř desetinu (8,9 %) – v absolutním vyjádření o 2,7 mld. Kč, a to z 30,7 mld. Kč v roce 2017. Uvedená částka státních rozpočtových výdajů na VaV (ukazatel GBARD) v roce 2018 odpovídala 0,63 % hrubého domácího produktu (HDP). Ve schválené verzi státního rozpočtu ČR na rok 2018 se počítalo s částkou státní rozpočtové podpory na VaV ve výši 34,8 mld. Kč. Skutečné čerpání bylo nižší, a to o 1,4 mld. Kč (4 %). Hlavním důvodem bylo nižší čerpání zejména v rozpočtové kapitole Technologické agentury ČR.

přímá podpora

Institucionální podpora převážila nad účelovou

Přímá podpora zahrnuje účelovou podporu (podporu na grantový projekt, programový projekt, specifický vysokoškolský výzkum a velkou infrastrukturu) a institucionální podporu (podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, podporu na mezinárodní spolupráci ve VaV, spolufinancování operačních programů pro oblast VaV, náklady spojené se zabezpečením veřejné soutěže a s činností orgánů výzkumu, vývoje a inovací).

V roce 2016, po skončení čerpání prostředků z Operačních programů pro období 2007 až 2014, došlo k vyrovnání podílu účelového a institucionálního financování na úrovni 14 mld. Kč, a to díky poklesu účelového financování. V roce 2018 bylo financování VaV prostřednictvím institucionální podpory o 171 mil. Kč vyšší než v případě účelové podpory.

institucionální podporaMezi největší poskytovatele institucionální podpory patří dlouhodobě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)Akademie věd České republiky (AV ČR). MŠMT podporuje v rámci svého institucionálního financování především veřejné vysoké školy (7,8 mld. Kč v roce 2018). AV ČR rozdělila mezi své výzkumné ústavy 3,9 mld. Kč a dalších 1,7 mld. Kč bylo vyčleněno na financování infrastruktury AV ČR. Kromě dvou výše zmíněných subjektů poskytuje institucionální podporu vlastním resortním výzkumným organizacím i většina resortů, nově pak od roku 2017 také Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí.

Účelová podpora VaV byla v roce 2018 financována na území ČR prostřednictvím deseti rozpočtových kapitol. V minulosti bylo takových rozpočtových kapitol až 22. Nejvýznamnějším poskytovatelem této podpory je MŠMT, jež rozdělilo účelové prostředky ve výši 5,6 mld. Kč. Jednalo se o třetinu z celkových účelových státních rozpočtových výdajů na VaV v ČR. MŠMT poskytuje podporu na základní a aplikovaný VaV prováděný především na veřejných vysokých školách. Patří sem i spolufinancování projektů hrazených ze strukturálních fondů EU (dle metodiky OECD).

Druhým nejvýznamnějším poskytovatelem účelové podpory byla Grantová agentura ČR (GA ČR), která podporuje každoročně granty na základní výzkum. Finanční prostředky jsou poskytovány nejlepším projektům ze všech oborů vědy na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. V roce 2018 GA ČR rozdělila na grantové projekty rovné 4 mld. Kč (stejně jako v roce 2017).

Význam Technologické agentury ČR (TA ČR) jako rozpočtové kapitoly financující VaV od roku 2010 výrazně vzrostl. Agentura byla založena primárně na podporu aplikovaného výzkumu s důrazem na spolupráci mezi podniky, vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi. V roce 2018 TA ČR poskytla na VaV účelovou podporu ve výši 2,7 mld. Kč.

poskytovateléTéměř polovina výdajů míří na vysoké školy

Nejvýznamnějšími příjemci státní podpory výzkumu a vývoje jsou dlouhodobě veřejné vysoké školy. V roce 2018 se jim podařilo získat veřejnou podporu na provádění svých VaV aktivit ve výši rovných 15 mld. Kč, což představuje 44,8% podíl na státních rozpočtových výdajích na VaV. Další významnou skupinou příjemců byly veřejné výzkumné instituce, které v roce 2018 obdržely 31,6 % (10,5 mld. Kč) z celkových státních rozpočtových výdajů na VaV.

Soukromým podnikům se podařilo na své VaV aktivity získat státní podporu ve výši 3,2 mld. Kč. V tomto případě zcela dominuje účelová podpora (2,9 mld. Kč, 90 %). Převážnou část z této účelové podpory (86 %; 2,5 mld. Kč) obdržely soukromé národní podniky. Zbytek (0,4 mld. Kč) získaly soukromé podniky pod zahraniční kontrolou. Podniky pod zahraniční kontrolou využívají více instrument nepřímé (daňové) podpory VaV.

Veškeré statistické údaje o přímé veřejné podpoře výzkumu a vývoje za rok 2018 naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ČSÚ