facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Studie JRC představuje mise jako nástroj přeměny inovačních politik

11. 10. 2023
Studie JRC představuje mise jako nástroj přeměny inovačních politik

Joint Research Centre Evropské komise zveřejnilo rozsáhlou studii s názvem „Sladění chytré specializace s transformativní inovační politikou“ (Aligning smart specialisation with transformative innovation policy). Zaměřuje se na možnosti začlenění nových nástrojů (misí) do strategií inteligentní specializace s cílem řešit společenské výzvy a přispět tak k cílům udržitelného rozvoje.

MPOstudie

Studie vznikala v úzké spolupráci s pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a dalšími experty na inovační politiku a přehledně shrnuje relevantní oblasti pro realizaci misí, od návrhů a vytipování témat přes implementaci až pro monitoring a evaluaci. Česká republika tak získala návod k přesměrování inovační politiky k větší udržitelnosti.

Studie je k dispozici zde

Důvodem pro vznik tohoto materiálu je fakt, že státy a regiony v Evropě stále více pociťují nutnost změny přístupu k dosavadním politikám výzkumu a inovací. Od strategií prosazujících technologické změny a zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti se pozornost obrací ke globálním společenským výzvám a jejich řešení. V posledních letech nabývají tyto výzvy na závažnosti a naléhavosti, což se projevuje přijetím mezinárodně platných strategií, jako je Zelená dohoda pro Evropu (EGD - European Greeen Deal) a agenda OSN 2030 definující Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Již v roce 2018 zahájilo Joint Research Centre (JRC) Evropské komise práce na vývoji nového přístupu orientovaného na společenské výzvy a hledání způsobů jeho začlenění do strategií inteligentní specializace (S3), tak aby byly v souladu s ambicemi EGD a SDGs. JRC proto realizovalo rozsáhlý mezinárodní výzkumný projekt, do něhož bylo zapojeno několik států i regionů Evropy, z EU i mimo ni. Jeho cílem bylo nalezení postupů k naplnění aktivity OSN s názvem STI4SDG Roadmap (cestovní mapa k zapojení vědy, technologií a inovací pro cíle udržitelného rozvoje), která doporučuje státům i regionům vytvořit si vlastní „cestovní mapu“ k využití vědy, technologií a inovací k naplnění SDGs.

Česká republika, která byla součástí tohoto mezinárodního projektu, zvolila pro modifikaci S3 strategie směrem k vyšší udržitelnosti využití nových nástrojů – misí, což jsou cílené multioborové intervence směřující k řešení konkrétní celospolečenské výzvy. Zveřejněná studie „Sladění chytré specializace s transformativní inovační politikou“ je na míru šitým výstupem kolegů z JRC a dalších oslovených odborníků, který shrnuje poznatky z teoretické literatury i zkušenosti z konkrétních případů realizace misí. Studie poskytuje nejen obecné návody a principy, ale rovněž specifická doporučení pro realizaci misí v ČR.

Výzkumná a inovační politika zaměřená na mise se již stala jedním z prvků S3 strategie České republiky. Národní RIS3 tým na MPO již připravil dvě mise: „Zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti ekonomiky“ a „Posílení odolnosti společnosti proti bezpečnostním hrozbám“, které již nachází své pevné místo ve výzvách a veřejných soutěžích. (Více o RIS3 misích zde). Nicméně pro ještě lepší koordinaci mezi resorty, nastavení monitoringu a evaluace je potřeba mít k dispozici metodiku s návodnými postupy k celému projektovému cyklu misí.

„Příprava metodiky rozvoje misí je náročná disciplína, která vyžaduje zapojení domácích i zahraničních odborníků“, řekl vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO Petr Očko. „Proto si velmi vážíme dlouhodobé spolupráce s JRC. Tato rámcová studie nám poskytuje cenný teoretický základ pro metodiku rozvoje misí, která bude rovněž jedním z výstupů projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+. Společná práce expertů z JRC a jím oslovených spolupracovníků, členů národního RIS3 týmu MPO i dalších zapojených odborníků z národní i krajské úrovně nám přináší souhrnné poznatky o zakomponování problematiky udržitelnosti do S3 strategie, uvádí konkrétní opatření a postupy k podpoře realizaci misí včetně ustavení systému monitorování a hodnocení“, doplnil Očko. Rozhovor s Petrem Očkem pro Vědavýzkum.cz si můžete přečíst zde.

Studie je členěna do 7 kapitol:

  1. Inteligentní specializace zaměřená na společenské výzvy pro SDGs
  2. Rámec pro mise orientované na společenské výzvy
  3. Soubor nástrojů pro S3 mise
  4. Postupy podporující implementaci S3 misí
  5. Monitoring a evaluace S3 misí
  6. Odkazy na vytvoření rámce pro plánování S3 misí
  7. Závěry a doporučení

Kromě této studie, zobecňující a shrnující hlavní zásady pro tvorbu S3 misí, získal národní RIS3 tým i specifická doporučení pro Českou republiku, která reflektují situaci v inovační politice v našich podmínkách. Konkrétně nám JRC tým doporučuje tato klíčová opatření:

  • nastavit vhodný mechanismus komunikace jednotlivých ministerstev / řídicích orgánů, aby odpadl „resortismus“. Znamená to přechod od podpory založené na programech na tzv. portfolio přístup
  • mít dostatečné lidské zdroje pro tvorbu a zejména koordinaci implementace misí
  • změnit mentalitu na straně poskytovatelů i žadatelů z podpory vybraných technologických řešení na komplexnější „mission-oriented approach“.

Právě tato doporučení budou promítnuta do metodiky rozvoje misí a budou akcentována při komunikaci s relevantními stakeholdery oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu