facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky hodnocení výzkumných organizací podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu

2. 6. 2023
Výsledky hodnocení výzkumných organizací podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky závěrečného hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace za roky 2018–2022 a výsledky vstupního hodnocení žádostí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na období 2023-2027.

Závěrečné hodnocení za období 2018-2022

Závěrečné hodnocení plnění dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) za roky 2018–2022 bylo provedeno podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti MPO od roku 2018, a to zhodnocením předložených Závěrečných zpráv o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace za roky 2018–2022 Odborným poradním orgánem poskytovatele. Hodnoceno bylo všech 14 výzkumných organizací (VO), kterým MPO poskytovalo v daném období institucionální podporu (IP) na DKRVO.

Hodnoticí stupnici stanoví takto:

A – Vynikající: Ve výzkumných parametrech mezinárodně kompetitivní VO a/nebo VO se silným inovačním potenciálem a vynikajícími výsledky aplikovaného výzkumu a/nebo VO naplňující vynikajícím způsobem strategii Poskytovatele.

B – Velmi dobrá: VO vyrovnané kvality s výbornými výsledky výzkumu, dostatečným inovačním potenciálem a/nebo významnými výsledky aplikovaného výzkumu, výsledky VaVaI odpovídají strategii Poskytovatele.

C – Průměrná: VO nevyrovnané kvality, v parametrech aplikovaného výzkumu dosahující v převážné míře dobrých nebo průměrných výsledků; VO se strategií a snahou odstraňovat slabé stránky a nedostatky.

D – Podprůměrná: VO v převážné většině parametrů aplikovaného výzkumu podprůměrná; VO s řadou slabých stránek a nedostatků a omezenou snahou je odstraňovat.

Výsledky závěrečného hodnocení VO MPO za roky 2018-2022:

 MPO1

K uvedeným výsledkům je třeba poznamenat, že je lze jen omezeně chápat jako „objektivní zhodnocení“ aktuální výzkumné úrovně dané organizace jako celku. Výsledky hodnocení jsou do značné míry závislé na obsahu kritérií hodnocení stanovených výše uvedenými metodikami, promítá se do nich kvalita, ambicióznost a zaměření koncepce formulované na dané období, dále úroveň, srozumitelnost a informační hodnota předkládaných podkladů, ale i specifické požadavky a hodnoticí kritéria poskytovatele. Značný význam má také rozsah koncepce a podíl institucionální podpory na celkových zdrojích VO, který se u jednotlivých organizací značně liší a činí od jednotek procent až po více než polovinu celkových zdrojů VO.

Vstupní hodnocení na období 2023-2027

MPO dále zveřejňuje v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti MPO od roku 2023 (dále jen „Metodika 2023+“) výsledky vstupního hodnocení žádostí o poskytnutí IP na DKRVO na období 2023-2027.

MPO dne 14. 10. 2022 vyhlásilo Výzvu k podání žádostí o poskytnutí IP DKRVO na období 2023-2027 v I. kole: Výzva k předložení podkladů pro posouzení způsobilosti žadatele. Do I. kola Výzvy podalo žádost celkem 15 uchazečů. V souladu s textem I. kola Výzvy byla provedena kontrola úplnosti doručených dokumentů a splnění podmínek způsobilosti podle evropských předpisů o VO, jako příjemcích státní podpory, se závěrem, že 12 uchazečů splnilo podmínky I. kola Výzvy a jsou způsobilí pro poskytnutí IP DKRVO na období 2023-2027.

V rámci II. kola Výzvy k podání žádostí o poskytnutí IP DKRVO na období 2023-2027, zveřejněné dne 8. 2. 2023 na webových stránkách MPO, podalo žádost všech 12 způsobilých uchazečů, kteří byli vyzváni k podání žádostí o podporu.

V souladu s Metodikou 2023+ sestává vstupní hodnocení ze tří pilířů, přičemž nejvyšší váhu měla kvalita předložené DKRVO na období 2023-2027, dále do hodnocení vstupuje úroveň plnění DKRVO v předchozím období 2018-2022 a také výsledky VO hodnocené na národní úrovni v Modulu 1 a  2 podle Metodiky 2017+.

MPO2

Pro výsledné hodnocení koncepcí VO byla zvolena hodnoticí stupnice A až D (resp. E - neschválena) s tím, že hodnocení v jednotlivých pilířích bylo vyjádřeno v bodech. V případě pilíře A a  B byl použit přepočet A = 20 bodů, B = 15 bodů, C = 10 bodů a D = 5 bodů, v případě pilíře C stupnice A = 51-60 bodů, B = 41-50 bodů, C = 31-40 bodů, D = 21-30 bodů a E = méně než 21 bodů.

Výsledky vstupního hodnocení VO MPO na období 2023-2027:

MPO3

Na základě výsledku hodnocení byla podle postupu uvedeného v Metodice 2023+ stanovena výše poskytnuté podpory pro jednotlivé výzkumné organizace a byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí IP DKRVO na období 2023-2027.

Dokumenty ke stažení naleznete zde

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR