facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Nenech brouka žít aneb klikoroh borový v pasti

5. 9. 2022
Věda do praxe: Nenech brouka žít aneb klikoroh borový v pasti

Speciální past, kterou vyvinuli odborníci z Biologického centra AV ČR ve spolupráci se soukromými firmami, přináší nové originální řešení v boji s klikorohem borovým. Lesníkům novinka pomůže zmírnit nápor tohoto kalamitního škůdce jehličnanů. Projekt je spolufinancován z programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologické agentury ČR.

20220902KlikorohKlikoroh borový je kalamitní škůdce, který nejčastěji poškozuje smrk nebo borovici, škody však páchá i na ostatních jehličnanech (jedle, modřín, douglaska atd.). Na vzestupu je zejména na místech, kde vznikly paseky po vykácení smrků zasažených kůrovcem a kde se nyní vysazují nové kultury. Jeho dospělci napadají mladé stromky v lesních školkách, holosečných pasekách a monokulturách s novou výsadbou.

„Klikoroh borový se raketově množí. Kůrovcová kalamita mu poskytla materiál pro žír a rozmnožování,“ říká entomolog Petr Doležal z Biologického centra AV ČR. Larvy tohoto brouka se vyvíjejí v pařezech stromů, především smrků a borovic. Klikoroh borový je významný škůdce jehličnatých sazenic, které při svém zralostním (mladí brouci) a regeneračním (staří brouci) žíru může silně poškodit a způsobit jejich odumření. V České republice meziročně stoupá plocha zasažená klikorohem o několik tisíc hektarů.

Běžnou ochranou proti klikorohovi je prevence ve formě máčení a postřiku sazenic insekticidem, látkou hubící hmyz. Toto řešení však má negativní důsledky pro necílové organismy a ekosystém. Brouci se také odchytávají do tzv. lapacích kůr, což je způsob vyžadující oloupání kůry ze zdravého pokáceného stromu.

Dnes je na trhu jeden typ lapače fungující na principu látky lákající živočichy ke zdroji. Jeho nevýhodou je prudce klesající účinnost uvolňování atraktantu z odparníku, časová náročnost instalace a sběru odchycených jedinců, vysoká cena, a především nemožnost druhově selektivního odchytu.

Recept z Českých Budějovic

Nová past se vyvíjela a testovala dva roky. Originální řešení lapače eliminuje téměř všechny nevýhody doposud dostupného typu. „Díky této pasti se sníží množství používaných insekticidů, navíc je past navržena tak, aby v ní neuvízly necílové druhy hmyzu, jako jsou např. chránění střevlíci,“ vysvětluje řešitelka projektu, Markéta Davídková z Biologického centra AV ČR.

Past se umisťuje do země a tvoří ji dvaceticentimetrový kelímek se speciálně zkoseným víčkem s otvorem. Uvnitř je vyjímatelná nádoba, do níž se vkládá atraktant, tj. chemická látka, která klikorohy láká. „Klikorohové se v lese orientují podle vůně čerstvých pasek s pařezy, kde kladou samice vajíčka a vyvíjejí se larvy. Atraktant obsahuje látky, které tuto vůni napodobují,“ upřesňuje Petr Doležal.

20220902Pastnaklikoroha

Testy potvrzují výhody

Podle dosavadního testování se ukazuje, že při vyšších populačních hustotách klikoroha past slouží jako spolehlivý nástroj monitoringu, v nižších populačních hustotách se dá kultura mladých stromků zcela ochránit.

Manipulace s novinkou je časově nenáročná a v neposlední řadě je nová past i cenově dostupná. Během testů s odchytovými zařízeními různých typů se na několika lokalitách podařilo snížit poškození jehličnatých sazenic klikorohem pod 5 %, přičemž úhyn sazenic nebyl zaznamenán a nebylo nutné využít insekticidní ošetření.

Zájem komerční sféry je zřejmý již ze spolupráce s firmou L. E.S. CR, s.r.o., která je největším výrobcem a dodavatelem kompletního sortimentu zboží pro lesnictví v ČR a která se sama na vývoji pasti podílela. Související licenční smlouva byla mezi oběma stranami již podepsána, a tak se můžeme těšit z rychlého a velmi efektivního přenosu výsledku do praxe.

Více informací naleznete v databázi Portálu transferu AV ČR.

 

Zdroj: Akademie věd ČR


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.