facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seznamte se s programem LIFE

12. 4. 2018
Seznamte se s programem LIFE

Program LIFE nepatří v českém prostředí mezi nejznámější dotační programy. Při jeho zmínce na seminářích o evropských dotacích je častokrát prezentující konfrontován s překvapenými výrazy na tvářích posluchačů a praktické zkušenosti s ním jsou velmi sporadické. Co je vlastně program LIFE, jaké je jeho zaměření a jaké možnosti podpory aktivit souvisejících s oblastí výzkumu, vývoje a inovací nabízí, se dozvíte na následujících řádcích.

Co je LIFE?

LIFE je finanční instrument řízený přímo Evropskou komisí (konkrétně DG Environment)1, jehož primárním cílem je podporovat aktivity týkající se ochrany životního prostředí a boje proti změnám klimatu v EU. V porovnání s evropskými fondy (ESIF), jejichž řízení je v kompetenci jednotlivých členských států, se jedná o program administrovaný přímo z Bruselu. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o nový nástroj, opak je pravdou. LIFE funguje již od roku 1992 a do konce čtvrtého období programu v roce 2013 bylo příjemcům v rámci téměř čtyř tisíc projektů poskytnuto více než 3,1 mld. EUR. Aktuálně probíhá páté období (2014 – 2020), přičemž finanční prostředky vyčleněné na implementaci činí 3,46 mld. EUR. Rozhodně se tedy nejedná o zanedbatelný nebo doplňkový nástroj financování. Právě naopak, narůstající rozpočet programu svědčí o rostoucí důležitosti, pozitivních výsledcích a stále větším zájmů žadatelů. Ačkoliv v porovnání s rozpočtem Horizontu 2020 (přibližně 80 mld. EUR) působí LIFE jako chudý příbuzný, zaměření na jednu (i když rozsáhlou) oblast jeho význam znásobuje.

LIFE projekty jsou standardně realizované konsorciem partnerů, ale partnerství není podmínkou. Financování je poskytováno do výše 60 – 75 % z celkových způsobilých výdajů projektu, přičemž výzvy doporučují podávat žádosti s předpokládanými výdaji přesahujícími 500 tis. EUR. Horní limit není stanoven, avšak projekty s rozpočtem nad 5 mil. EUR jsou podporovány spíše výjimečně. Ani délka projektů není omezena, ale obvykle se pohybuje mezi dvěma a pěti lety. Výzvy k předkládání žádosti jsou každý rok otevřeny od května do září.

Krátké představení podporovaných oblastí

Jak již bylo zmíněno, společným jmenovatelem pro všechny projekty financované z programu LIFE jsou témata životního prostředí a ochrany klimatu. Konkrétně se program rozděluje na oblast ochrany přírody a krajiny, oblast životního prostředí a oblast související s klimatickými změnami. Jelikož není možné na několika řádcích popsat v detailech všechny oblasti, podívejme se alespoň na rozmanitost nabízených možností.2

V oblasti ochrany přírody a krajiny jsou předmětem podpory aktivity zaměřené na ochranu prioritních druhů a stanovišť na území sítě Natura 2000, zachování biologické rozmanitosti a rozvoj zelené infrastruktury či podpora ekosystémových služeb v daných lokalitách.

V oblasti životního prostředí s cílem efektivního využívání zdrojů se kromě obecných tematických priorit (voda, odpady, účinné využívání zdrojů vč. půdy a lesů, vliv životního prostředí na zdraví a kvalita ovzduší) každoročně s vyhlášením nových výzev zveřejňují tzv. prioritní projektová témata, které konkrétněji definují prioritní akce. V posledním roce byla v popředí například následující témata3:

  • boj proti suchu a povodním,
  • rozvoj technologií pro systémy pitné vody a čištění městských odpadních vod,
  • předcházení vzniku odpadů, opětovné využití a tříděný sběr komunálního odpadu,
  • podpora nových obchodních modelů pro účinné využívání zdrojů,
  • lokální a regionální energetické projekty zabývající se kvalitou ovzduší a snižováním emisí pevných částic v kritických místech,
  • udržitelné projekty v oblasti mobility.

V neposlední řadě LIFE nabízí možnost financovat aktivity související s klimatickými změnami, konkrétně akce na zmírnění změn klimatu (např. podpora pokročilých nízkoemisních výrobních procesů v různých odvětvích včetně zemědělství) a akce napomáhající přizpůsobování se změnám klimatu (např. management povodní, adaptace městského prostředí či udržitelné zemědělství a hospodaření s vodou, půdou atd.).

Výše uvedený přehled dokumentuje velkou rozmanitost podpořitelných aktivit a témat. Podporované jsou zejména demonstrační projekty, které uvádějí do praxe, testují, vyhodnocují a šíří přístupy nebo metodiky, které jsou nové nebo neznámé v daném kontextu či pilotní projekty, které uplatňují nové techniky a metody nabízející zlepšení v porovnání se zavedenou praxí.

Podpora LIFE v oblasti výzkumu a vývoje

Ačkoliv LIFE není prioritně zaměřen na podporu výzkumu, v rámci podporovaných aktivit v něm nacházejí možnosti uplatnění různé typy vědeckých institucí počínaje vysokými školami, odbornými instituty a výzkumnými pracovišti. Svoje inovativní záměry ovšem mohou realizovat i soukromé firmy s cílem ověřit funkčnost vyvíjených postupů či prototypů. Program rovněž vybízí ke spolupráci soukromého a veřejného sektoru.

Úspěšným příkladem inovativního projektu v českém prostředí je projekt MEDETOX, v rámci kterého byl ve spolupráci Technické univerzity v Liberci a Ústavu experimentální medicíny AV ČR vytvořen prototyp mobilního testovacího zařízení provádějící měření složek emisí v reálném silničním provozu. Při pohledu na celoevropskou úroveň nalezneme nespočet příkladů inovativních projektů v různých oblastech – od vývoje nové generace Li-ion baterií s přesahem do elektromobility přes výzkum cílený na efektivnější výrobu a uchovávání elektrické energie vyráběné z obnovitelných zdrojů až po inovativní přístupy ke zpracování a recyklaci všech druhů odpadů. Společným jmenovatelem je vždy pozitivní dopad na oblast životního prostředí a klimatu.

Na závěr krátkého představení lze vyjádřit přání, aby se mezi další úspěšné projekty v programu LIFE prosadily i ty české. Výzvy pro rok 2018 budou spuštěny už koncem dubna!

 

 

Autor: Peter Mecko, EY

EY Logo Beam Tag Horizontal RGB EN

 

 

 

 


1) Evropská komise delegovala implementaci většiny částí programu LIFE na Výkonnou agenturu pro malé a střední podniky (EASME).

2) Podrobné informace k jednotlivým oblastem podpory lze najít na oficiálních stránkách programu LIFE nebo na stránkách národního kontaktního místa.

3) Výčet projektových témat je součástí Příručky pro žadatele a je zveřejňován spolu s výzvou (verze z roku 2017).

EY

EYNejnovější od EY