facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V Olomouci vznikne Centrum práva duševního vlastnictví

16. 8. 2023
V Olomouci vznikne Centrum práva duševního vlastnictví

Při Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vzniká Centrum práva duševního vlastnictví. Centrum bude fungovat na základech tamější výzkumné skupiny a zaměří se mimo jiné také na vědecký komentář k autorskému zákonu.

UPOL centrum dus vlastnictvi

Děkan právnické fakulty pověřil vedením centra Iva Telece (vlevo).

Jak souvisejí střihy letních šatů a právo? Třeba tak, že mohou být předmětem právní ochrany v rámci práva duševního vlastnictví. Právě na tento právní obor se už téměř devět let specializuje výzkumná skupina v čele s Ivem Telecem, vedoucím Katedry soukromého práva a civilního procesu při olomoucké Právnické fakultě.

Důkazem, že skupina skvěle funguje, jsou především její výzkumné výsledky, personální stabilita a nyní také institucionální „povýšení“. Děkan právnické fakulty Václav Stehlík rozhodl o zřízení Centra práva duševního vlastnictví. Jeho řízením pověřil Iva Telece.

Jak byste neprávníkům vysvětlil, co je právo duševního vlastnictví? Jak velký je to právní obor?

Právo duševního vlastnictví doznalo v posledních desetiletích nebývalý rozvoj všude ve světě. Týká se právní ochrany výsledků umění, vědy a techniky včetně nových technologií, počítačových programů, databází a umělé inteligence. V univerzitním prostředí se běžně setkáváme s vědeckými články, monografiemi, ale i s patenty, designy, různými metodami, výzkumnými daty a podobně. Patří sem i právní otázky televizního vysílání, internetových platforem. Blízkou oblastí zůstává ochrana před nekalou soutěží, ochrana spotřebitele, ale také právní ochrana osobnosti. Zasahujeme i do etiky výzkumu. Pro zajímavost, mezi předměty práva duševního vlastnictví patří i módní střihy letních šatů a obuvi.

Jaká byla hlavní motivace k založení centra?

Založením Centra práva duševního vlastnictví vyvrcholil proces, který pracovně započal na podzim 2014. Tehdy vznikla na katedře soukromého práva a civilního procesu výzkumná skupina práva duševního vlastnictví. Personálně byla tvořena čtyřmi akademickými pracovníky a širším okruhem externích konzultantů. Výzkumná skupina prokázala dlouhodobou udržitelnost a personální stabilitu. Přinesla podstatné výzkumné výsledky v části právní vědy. Proto následoval další institucionální krok, jímž je založení výzkumně zaměřeného centra.

Centrum vzniká při Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Jeho vedením jste byl pověřen Vy, přední český odborník na právo duševního vlastnictví. Můžete představit svůj tým?

Z naší katedry jsou dalšími členy centra odborní asistenti Michal Černý, Petr Prchal a Pavel Tůma. Posledně jmenovaný kolega je soudcem Nejvyššího soudu a u nás působí na soudcovskou výjimku. Okruh externích spolupracovníků jak z právní akademie, tak i z právní praxe máme docela široký a hodláme jej ještě rozšířit. Patří do něj rovněž akademici z Masarykovy univerzity a z Vysokého učení technického v Brně.

Co bude obsahem činnosti centra, na co se chcete zaměřit?

Dlouhodobý výzkumný program centra spočívá v práci na vědeckém komentáři k autorskému zákonu. V podstatě se jedná o trvalý úkol. Poslední knižní vydání čítá 1300 stran a připravujeme již třetí, podstatně upravené, vydání. Další zaměření je léta věnováno právům na označení i ve vazbě na nekalou soutěž. V poslední době přibylo nové téma. Týká se právních otázek služeb pro sdílení obsahu online. Zde se dostáváme do různých oblastí, ale i úskalí práva EU. Celá věc má ústavní rozměr ochrany politických svobod. Krom toho členové centra vyučují povinný předmět Právo duševního vlastnictví a volitelná Cvičení z práva duševního vlastnictví. Proto sem spadá i tvorba studijních materiálů. Úspěšně byly obhájeny tři disertační práce z této oblasti a řada prací rigorózních a diplomových. Zapojeni jsme v European Intellectual Property Teachers’ Network. Pokračovat budeme v nabídce manažerského vzdělávání v rámci univerzity a v seminářích pro veřejnost.

S jakými institucemi, organizacemi bude centrum spolupracovat? Půjde i o mezinárodní spolupráci?

Již jako výzkumná skupina jsme navázali spolupráci zejména s košickou a trnavskou právnickou fakultou a s českými součástmi dvou mezinárodních společností. Připravujeme uzavření memoranda o spolupráci mezi naší fakultou a Úřadem průmyslového vlastnictví, popřípadě též s Ministerstvem kultury.

Co centrum plánuje na nejbližší měsíce?

Již tradičně hodláme pořádat každoroční sekci práva duševního vlastnictví v rámci konference Olomoucké právnické dny a zveřejňovat z ní příspěvky. Poprvé se sekce konala v roce 2012. Měli jsme řečníky i z Japonska, Velké Británie a Slovenska. Sekce slouží též jako místo setkávání akademické sféry s odborníky z řad advokátů, úředníků, soudců, znalců nebo patentových zástupců. Centrum se rovněž podílí na přípravě nového doktorského studijního programu na naší fakultě Právo a digitální technologie. V zásobě máme i vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu LL. M. Běžně se zapojujeme do veřejných konzultací nebo pracovních skupin připravujících vládní návrhy zákonů. Práce je tedy hodně.

Na kolik je vznik centra unikátní?

Neřekl bych, že se jedná o unikátní případ. Spíše naopak, podobná centra jsou v posledních letech v právním světě docela častá. Některá jsou přímo napojena na průmyslovou sféru, která je financuje, anebo na univerzitní transfery technologií. Ačkoli je naše centrum zaměřeno právně výzkumně, jsme otevřeni celouniverzitní spolupráci. Všichni členové centra navíc mají dlouholeté zkušenosti z odborné praxe. Mohou tak být přínosem i pro celou univerzitu.

Co vznik Centra práva duševního vlastnictví znamená pro Vás osobně?

Upřímně řečeno, znamená to radost z práce. Beru to jako plynulý dlouholetý vývoj. Nikoli jako jeho ukončení, ale další rozvinutí. Jistá statutární forma se jeví jako účelná. Zejména v poměru ke státní sféře, se kterou spolupracujeme, ale i ve vztahu k zahraničním institucím. Fakulta tím deklaruje i organizační připravenost zvládnout výzkumná zadání.

 

Foto: archiv Právnické fakulty Univerzity Palackého

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci