facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci se snaží zabránit mizení podzemní vody

9. 9. 2016
Vědci se snaží zabránit mizení podzemní vody

Hrozí nám dlouhodobý nedostatek pitné vody? Otázka, na kterou hledají odpověď výzkumníci z několika tuzemských vědeckých pracovišť. Vzhledem k déletrvajícím suchům začínají klesat stavy podzemních vod na mnoha místech naší země. O tom, že jde o vážné téma, které není možné podcenit, svědčí i fakt, že samotný výzkum získal podporu ze státního rozpočtu prostřednictvím Technologické agentury ČR (TA ČR).

„Téma mizejících podzemních vod je dlouhodobě velmi frekventované. Kvůli dlouhotrvajícím suchům hrozí vyčerpání zásob, což by mělo nedozírné následky. Proto jsme v posledních letech podpořili několikero projektů, které se výzkumem a zlepšením stavu podzemních vod zabývají,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko s tím, že některé projekty se zabývají metodami efektivního využití zásob, některé pak vývojem systémů na predikci stavů vody v závislosti na klimatických podmínkách a činnosti člověka.

Projekt, který měl za cíl připravit metodiku pro provádění zkoušek na reálných vrtech a příslušnou softwarovou aplikaci pro jejich vyhodnocování, řešil v uplynulých letech například tým České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a podniku Vodní zdroje, a.s. Podporu ve výši 6,9 milionu korun získal prostřednictvím Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. „Projekt je velmi aktuální, protože v důsledku klimatických změn dochází již v současné době na řadě míst v České republice ke snižování zásob podzemních vod. Podařil o se nám vyvinout software na účinné testování kvality vrtů, který zkracuje dobu nutnou pro vyhodnocení z dnů na hodiny,“ vysvětlil profesor Pavel Pech z Katedry vodního hospodářství a environme ntálního modelování ZČU Praha.

Výsledky umožňují lépe číst stav podzemních vod

Vytvořit informační systém umožňující společné zpracování většiny dostupných dat souvisejících se zásobami či stavem podzemních vod má za cíl projekt, na kterém se podílí Technická univerzita v Liberci (TUL). Do roku 2017 zde má vzniknout informační systém pro predikce stavů podzemních vod v závislosti na lidské činnosti a klimatu, který umožní sledovat zásoby vod a předpovídat jejich stav v suchých obdobích a při zvýšeném odběru. Projekt získal podporu TA ČR ve výši 9,4 milionu korun z programu ALFA. „Díky novému systému budeme moci zpracovávat například scénáře dopadu poklesu srážek v daném období nebo při změně jejich rozložení a podobně. Jde o cenný nástroj pro co nejefektivnější hospodaření s podzemními vodami,“ poznamenal docent Jan Šembera z Technické univerzity v Liberci.

Problematikou předpovědi stavu podzemních vod se v uplynulých letech zabýval i Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (VUV). V rámci podpory ze státního rozpočtu získal prostřednictvím Technologické agentury ČR celkem 9,3 milionu korun z Programu Alfa. Výsledkem je software s názvem RadFlow umožňující komplexní analýzu dat z hydrodynamických zkoušek. „Využití spočívá hlavně při plánování veškerých vodohospodářských rozhodnutí a investičních projektů. Na základě získávaných dat je možné odhadnout vývoj zásob podzemní vody a upravovat tak rozhodnutí s vlivem na ekonomiku v celé řadě oborů. Například při plánování rozšíření kapacity Jaderné elektrárny Temelín,“ popsal Adam Vizina z VUV T. G. Masaryka s tím, že software je schopen mimo jiné pomoci se zvládáním krizových situací, jako jsou extrémní sucha a povodně.

 

zdroj: TA ČR