facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak se stát lektorem publikačních dovedností?

15. 8. 2022
Jak se stát lektorem publikačních dovedností?

Studenti doktorského studia potřebují publikovat a mohou se to naučit. Je však nezbytné, aby získali komplex znalostí a dovedností v oblasti psaní a zároveň měli pevné základy v principech vědecké práce a uměli kriticky myslet. To vše nabízí nový kurz, který připravily VŠB-Technická univerzita Ostrava a Centrum akademického psaní Ústavu pro jazyk český AV ČR.

stock academic writing

Publikovatelný článek musí mít kromě kvalitní vědy jasně vytčený výzkumný záměr a musí přesvědčit čtenáře (a recenzenty), že výzkum má své opodstatnění a přináší do daného oboru něco nového a důležitého.

Doktorand či doktorandka se potřebují cíleně učit vědecky myslet, argumentovat a ve vědecké komunikaci používat rétorické strategie, kterými svůj argument vystaví a recenzenta přesvědčí, že svému oboru rozumí, že mají zajímavou a důležitou výzkumnou otázku, že jejich výzkum přináší nové poznání a provedení celého výzkumu je robustní, v souladu se záměry studie. Zároveň si také potřebují osvojit způsob komunikace diskurzní komunity, pro kterou píší a jejímž členem se chtějí stát.

Je zřejmé, že napsat kvalitní článek není vůbec snadné. Kromě školitele však může doktorandy podpořit i univerzita či domovská instituce tím, že vytvoří širší systém podpory publikační činnosti za použití osvědčených didaktických metod, které doktorandům pomohou tyto komplexní dovednosti získat.

I když tlak na publikace vědci a studenti doktorského studia pociťují již několik let, téma akademického psaní se v České republice skloňuje teprve několik posledních let. V současné době již existuje ucelená metodika na výuku publikačních dovedností, kterou nabízí Centrum akademického psaní Ústavu pro jazyk český (ÚJČ) AV ČR, v.v.i. a VŠB-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO).

Tato metodika vychází z anglosaských přístupů k výuce vědeckého psaní a obsahuje kurzy Writing for Publication pro studenty doktorského studia, workshopy pro školitele, metodickou příručku a kurz pro budoucí lektory Writing for Publication: Teacher Training.

Vzhledem ke skutečnosti, že angličtina není rodným jazykem mnoha evropských vědců, a také z důvodu nízkého povědomí o úspěšných zahraničních didaktikách v oblasti akademického psaní si mnozí spojují akademické psaní s výukou akademické angličtiny. Nicméně kvalifikovaný lektor publikačních dovedností se akademickou angličtinou zabývá jen okrajově a drtivá většina jeho práce spočívá v provázení studentů světem vědeckého publikování, v přípravě studentů na komunikaci s editory a recenzenty a v podávání zpětné vazby k logice a rétorické struktuře odborných textů.

Tato metodika je postavena na filozofii Writing-in-the-Disciplines, tj. učí vědecké a publikační principy a strategie a zároveň respektuje specifika vědeckých oborů, jejichž konvence vědecké komunikace se mnohdy výrazně liší. Lektoři se zájmem o výuku publikačních dovedností a vědeckého psaní se mohou rekrutovat z různých oborů a lektorský kurz je připraví na to, aby mohli na svých vlastních pracovištích vytvořit svou verzi kurzu Writing for Publication na míru svým cílovým skupinám.

Učit se jak učit akademické psaní

Kurz přípravy lektorů pro výuku publikačních dovedností (Writing for Publication: Teacher Training), který má v metodice klíčovou roli, vyučuje pro Centrum akademického psaní ÚJČ AV ČR, v. v. i., a VŠB-TUO Dr. Dana Lynn Driscoll, ředitelka Kathleen Jones White Writing Center při Indiana University of Pennsylvania, USA. Cílem kurzu je připravit lektory pro tvorbu a výuku kurzů, ve kterých doktorandi pod vedením lektora postupně píší publikovatelný článek o svém výzkumu v anglickém jazyce s důrazem na dodržování základních principů vědecké práce.

Lektoři jsou schopni vést studenty celým publikačním procesem, včetně výběru vhodného časopisu, komunikace s editory a recenzenty, přípravou rukopisu na recenzní řízení atd. Nabyté dovednosti mohou využít i k výuce obecných principů psaní akademických textů v angličtině, což jejich studenti ocení např. při psaní diplomových prací. Kurz je veden v anglickém jazyce, ale nezabývá se akademickou angličtinou.

Lektory se mohou stát akademičtí pracovníci / post-doktorandi nejrůznějších oborů s perfektní znalostí anglického jazyka (úroveň C1 dle CEFR) nebo lektoři AJ. U lektorů AJ jsou vhodným vstupním předpokladem znalosti základů vědecké práce či zkušenosti s publikačním procesem či recenzním řízením.

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část představuje semestrální blended-learningový kurz (platforma Moodle) s 10 moduly, které obsahují video-přednášky k teoretickým východiskům výuky publikačních dovedností (témata: threshold concepts, genre analysis, plagiarism, empirical article, publication process, peer-review, feedback, writing conferences), studijní materiály a praktické úkoly, na které účastník kurzu dostává individuální zpětnou vazbu lektorky a kterými se připravuje na vlastní výuku. Naživo se studenti s dr. Driscoll setkávají každé tři týdny prostřednictvím platformy Zoom.

Mimo nabyté vědomosti a dovednosti získají účastníci kurzu Manuál pro učitele odborného psaní v AJ (autorky K. Etchegoyen Rosolová, E. Lurring a A. Kašpárková). Tento manuál shrnuje základní didaktické principy výuky kurzů publikačních dovedností v AJ a obsahuje mnoho praktických ukázek rozborů textů studentů.

Klíčové dovednosti podávání konstruktivní zpětné vazby si lektoři prohlubují v následné praxi (15 týdnů) pod vedením mentorek z ÚJČ AV ČR a VŠB-TUO. Praxe probíhá v reálném blended-learningovém kurzu Writing for Publication pro doktorandy a vědce. Lektoři pracují s 1–2 studenty a pod vedením mentorky jim dávají zpětnou vazbu (kurz probíhá pod ÚJČ AV ČR nebo VŠB-TUO). Součástí jsou pravidelná reflektivní setkání se sdílením zkušeností 1x za měsíc. Tento reálný kurz slouží jako vzor pro tvorbu vlastních kurzů.

Autorkami metodiky jsou Alena KašpárkováKamila Etchegoyen Rosolová, které se podporou publikační činnosti a výukou akademického psaní zabývají dlouhodobě. Metodika byla vytvořena v rámci projektu TL01000274 „Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů“ se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Jak se registrovat?

Nový běh kurzu se otevírá 26. 9. 2022 (termín pro přihlášení: 15. 9. 2022). Kapacita míst v kurzu je omezena.

Veškeré informace ke kurzu najdete na webových stránkách zde. Pro více informací o kurzu či metodice výuky publikačních dovedností můžete také kontaktovat Alenu Kašpárkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo Kamilu Etchegoyen Rosolovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

Zdroj: VŠB-TUO


Na důležitost dovedností spjatých s akademickým psaní upozornila minulý rok také mezinárodní konference Evropské asociace pro výuku akademického psaní (EATAW), kterou uspořádala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR.

Podívejte se také na rozhovor s Janou Kukutschovou, prorektorkou pro vědu a výzkum na VŠB-TUO, o ojedinělém systému kurzů a podpůrných služeb s názvem PhD Akademie.