facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Brexit a práva k duševnímu vlastnictví

8. 3. 2020
Brexit a práva k duševnímu vlastnictví

Spojené království a EU ratifikovaly Dohodu o vystoupení, která umožnila Spojenému království opustit EU dne 31. ledna 2020 a začít přechodné období (od 1. února 2020 do 31. prosince 2020). Během této doby budou právní předpisy EU nadále fungovat stejně jako ve Spojeném království. Systém duševního vlastnictví (IP) bude pokračovat až do 31. prosince 2020.

brexit

Během tohoto přechodného období nedojde k narušení služeb britského Úřadu pro ochranu duševního vlastnictví (IPO) ani ke změnám v britském systému ochrany duševního vlastnictví (IP). Ke konci přechodného období IPO převede téměř 1,4 milionu ochranných známek EU a 700 000 průmyslových vzorů EU na srovnatelná práva Spojeného království. Tyto změny nabudou účinnosti 1. ledna 2021. Dohoda o vystoupení zajišťuje pokračující ochranu stávajících práv duševního vlastnictví na úrovni EU ve Spojeném království po skončení přechodného období.

Ochranné známky EU

Spojené království zůstane součástí systému ochranných známek EU po celé přechodné období, které končí 31. prosince 2020. Ochranné známky EU (EUTM) se v této době budou i nadále šířit do Spojeného království. K 31. lednu 2020 se však nevytvoří srovnatelná práva k ochranné známce Spojeného království, tato práva budou vytvořena až ke konci přechodného období podle podmínek Dohody o vystoupení. Podniky, organizace nebo jednotlivci, kteří mají žádosti o EUTM, které budou probíhat ke konci přechodného období, budou mít lhůtu devíti měsíců od konce přechodného období k podání žádosti o stejnou ochranu ve Spojeném království.

Ochranné známky EU a srovnatelné ochranné známky ve Spojeném království od 1. ledna 2021

Zapsané průmyslové vzory Společenství (RCD)

Spojené království bude během přechodného období nadále součástí systému registrovaného průmyslového vzoru Společenství. Registrované průmyslové vzory Společenství (RCD) se v této době budou i nadále šířit do Spojeného království. K 31. lednu 2020 se však nebudou vytvářet srovnatelné vzory ve Spojeném království, tato práva budou vytvořena ke konci přechodného období podle podmínek Dohody o vystoupení. Podniky, organizace nebo jednotlivci, kteří mají žádosti o RCD, které budou probíhat ke konci přechodného období, budou mít lhůtu devíti měsíců od konce přechodného období k podání žádosti o stejnou ochranu ve Spojeném království.

Změny v oblasti průmyslových vzorů a ochranných známek EU a mezinárodních ochranných známek od 1. ledna 2021

Nezapsané průmyslové vzory Společenství

Spojené království zůstane součástí systému nezapsaných průmyslových vzorů EU. To znamená, že dvourozměrné a trojrozměrné vzory (včetně například oděvního designu a vzorů) zveřejněné ve Velké Británii nebo v některém členském státě EU budou automaticky chráněny na obou územích jako nezapsané průmyslové vzory Společenství. Toto právo poskytuje tříletou ochranu před kopírováním.

V souladu s Dohodou o vystoupení budou nezapsané průmyslové vzory vzniklé před koncem přechodného období ve Spojeném království nadále chráněny po zbývající dobu tříletého období. Vzory zveřejněné ve Spojeném království po skončení přechodného období mohou být ve Spojeném království chráněny prostřednictvím dodatkového nezapsaného průmyslového vzoru, který bude chránit dvourozměrné a trojrozměrné vzory po dobu tří let.

Změny nezapsaných průmyslových vzorů od 1. ledna 2021

Mezinárodní zápisy označující Evropskou unii

Během přechodného období se mezinárodní registrace ochranných známek a průmyslových vzorů chráněných prostřednictvím systémů Madrid a Haag, které označují Evropskou unii, budou i nadále šířit do Spojeného království. V souladu s podmínkami Dohody o vystoupení budou mezinárodní registrace ochranných známek a průmyslových vzorů, které byly chráněny před koncem přechodného období, i po 31. prosinci 2020 ve Spojeném království nadále chráněny. Spolupráce se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) na zajištění systému mezinárodní ochrany bude i nadále pokračovat.

Změny v mezinárodní registraci ochranné známky od 1. ledna 2021

Práva na zastupování

Během přechodného období budou mít právní zástupci Spojeného království právo zastupovat klienty před Úřadem EU pro duševní vlastnictví (EUIPO). Dohoda o vystoupení zajišťuje, že právní zástupci Spojeného království mohou nadále zastupovat své klienty před EUIPO v případech, které probíhají ke konci přechodného období. Dohoda o vystoupení rovněž uvádí, že Spojené království nezmění po dobu tří let po skončení přechodného období pravidla poskytování služeb pro srovnatelná práva Spojeného království.

Patenty

Je možné i nadále požádat o evropský patent, prostřednictvím Úřadu pro duševní vlastnictví Spojeného království nebo přímo u Evropského patentového úřadu (EPO), k ochraně patentu ve více než 30 zemích v Evropě pomocí Evropské patentové úmluvy. Protože Evropský patentový úřad není agenturou EU, opuštění EU nemá vliv na současný evropský patentový systém. Stávající evropské patenty vztahující se na Spojené království nejsou rovněž dotčeny.

Evropští patentoví zástupci se sídlem ve Spojeném království mohou nadále zastupovat žadatele před Evropským patentovým úřadem

Dodatková ochranná osvědčení (SPC)

Během přechodného období mohou podniky i nadále žádat o udělení dodatkových ochranných osvědčení pro patentované farmaceutické přípravky a přípravky na ochranu rostlin využívající současný systém. Současný právní rámec SPC ve Spojeném království bude zachován během přechodného období a stávající SPC Spojeného království udělená v rámci tohoto systému zůstávají v platnosti.

SPC se neudělují jako práva v celé EU, ale spíše jako vnitrostátní práva. Nebylo proto nutné, aby se Spojené království a EU dohodly na vytvoření srovnatelného práva k zajištění trvalé ochrany stávajících SPC ke konci přechodného období. Namísto toho Dohoda o vystoupení zajišťuje, že SPC přihlášky, které čekají na vyřízení ke konci přechodného období, budou přezkoumány podle současného rámce. Jakákoli SPC, která byla udělena na základě takových přihlášek, budou poskytovat stejnou ochranu jako stávající dodatková ochranná osvědčení.

Změny SPC a patentového práva od 1. ledna 2021

Vyčerpání práv

V současné době dochází k vyčerpání práv ve Spojeném království, když je zboží chráněné duševním vlastnictvím uvedeno na trh kdekoli v Evropském hospodářském prostoru (EHP) na základě povolení držitele práv nebo s jeho souhlasem. To znamená, že držitelé práv (například vlastník značky) nesmí bránit pohybu tohoto zboží v rámci EHP.

V dohodě o vystoupení se EU a Spojené království dohodly, že práva duševního vlastnictví vyčerpaná v EU a ve Spojeném království před koncem přechodného období zůstanou vyčerpána v obou oblastech. Tato dohoda zajišťuje právní jistotu a kontinuitu během přechodného období a zajišťuje okamžitou kontinuitu pro podniky a spotřebitele.

Vyčerpání práv duševního vlastnictví a paralelní obchod od 1. ledna 2021

Autorská práva

Mezinárodní smlouvy o autorských právech zajišťují nepřetržitou vzájemnou ochranu děl chráněných autorským právem mezi Spojeným královstvím a EU. To je nezávislé na vztazích Spojeného království s EU, a proto se na autorská práva Dohoda o vystoupení nevztahuje.

Stávající přeshraniční ujednání o autorských právech, která jsou pro členské státy EU jedinečná (například přeshraniční přenositelnost online obsahových služeb a vzájemná ochrana databází), se budou i nadále vztahovat na Spojené království do konce přechodného období. Stav těchto přeshraničních opatření po skončení přechodného období bude záviset na budoucím vztahu mezi Spojeným královstvím a EU.

Dohoda o vystoupení zajišťuje, že veškerá práva na databázi, která v EU a ve Spojeném království existují ke konci přechodného období, budou i nadále uznávána na obou územích po zbývající dobu platnosti.

Změny autorského zákona od 1. ledna 2021

 

Autor: David Karabec

Zdroj: Intellectual Property Office