facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jaká je patentová aktivita českých výzkumných organizací?

4. 5. 2020
Jaká je patentová aktivita českých výzkumných organizací?

Patentové údaje přináší informace o výsledcích výzkumné, vývojové a inovační činnosti v podobě nových trendů ve vybraných oblastech techniky a šíření vědeckých znalostí. Vypovídají i o ekonomické atraktivitě Česka pro zahraniční investory a především exportéry. Z nově vydané patentové statistiky Českého statistického úřadu vybíráme aktuální informace o patentové aktivitě veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

Domácí přihlašovatelé podali v roce 2019 k patentové ochraně u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) celkem 767 svých vynálezů nebo nových technických řešení, o 90 patentových přihlášek více než v roce předchozím. Uděleno či validováno bylo veřejným výzkumným institucím, vysokým školám, firmám a fyzickým osobám 512 patentů.

 Patenty přihlašovatelů z ČR u ÚPV ČR podle přihlašovatele a roku udělení/validování
patenty1Zdroj: ÚPV ČR a vlastní dopočty ČSÚ, 2020

Patentové přihlášky podávané akademickým sektorem

Za posledních deset let bylo v Česku ze strany tuzemských subjektů podáno celkem 8,3 tisíce přihlášek vynálezu, z toho nejvíce (43 %) patřilo firmám. Veřejné vysoké školy v tomto období podaly 1 951 přihlášek, a na tuzemských přihláškách se tak podílely 23 %. Oproti letům 2000 – 2009 vzrostla patentová aktivita vysokých škol přibližně čtyřikrát. Na veřejné výzkumné instituce, kam patří především jednotlivé ústavy Akademie věd ČR, připadalo v letech 2010 – 2019 7 % tedy 618 patentových přihlášek.

Z celkových 767 patentových přihlášek podaných v roce 2019 jich veřejné vysoké školy podaly 162 (21 %) a veřejné výzkumné instituce 35 (5 %). Mezi těmi převažovaly s 28 přihláškami ústavy Akademie věd.

Ne všem přihlášeným vynálezům prostřednictvím patentové přihlášky je však nakonec udělen patent. Z 6 320 přihlášek podaných mezi roky 2000 až 2009 českými přihlašovateli u ÚPV ČR byl do konce roku 2019 patent udělen necelé polovině z nich (45 %). Nejvyšší úspěšnost zaznamenaly právě veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, kde byl patent udělen u 80 %, respektive 76 % podaných patentových přihlášek. Pro srovnání - u podniků to bylo v 55 % případů a u fyzických osob pouze u 28 %. Průměrná doba od podání patentové přihlášky po udělení patentu byla u ÚPV ČR u českých přihlašovatelů ve výše uvedeném období 3 roky a 42 dní.

Patenty udělené a validované veřejným výzkumným institucím

Nejvíce patentů (72) bylo veřejným výzkumným institucím uděleno v roce 2015, od tohoto roku pak docházelo až do roku 2018 k poklesu. V roce 2019 počet patentů udělených veřejným výzkumným institucím opět poměrně výrazně vzrostl na 64. Téměř tři čtvrtě patentů udělených v tomto roce bylo uděleno ústavům Akademie věd ČR a zbylá jedna čtvrtina pak příslušela resortním veřejným výzkumným institucím. I v průběhu sledovaných let byla větší část patentů udělena ústavům AV ČR.

Nejvíce patentů, jedenáct, bylo v roce 2019 uděleno Fyzikálnímu ústavu AV ČR. Po šesti patentech pak obdržely Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav experimentální botaniky AV ČR.

Čtyři veřejné výzkumné instituce v posledních deseti letech obdržely patent každý rok. Jedná se o Fyzikální ústav AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Výzkumný ústav zemědělské techniky.

Patenty udělené veřejným výzkumným institucím z ČR podle roku udělení

patenty 2

Zdroj: ÚPV ČR a vlastní dopočty ČSÚ, 2020

Patenty udělené a validované veřejným vysokým školám

Maximálního počtu obdržených patentů dosáhly veřejně vysoké školy v roce 2016, kdy jim bylo Úřadem průmyslového vlastnictví uděleno 227 patentů. Od roku 2016 pak i v případě veřejných vysokých škol počet udělených patentů klesal až na hodnotu 134 udělených patentů v roce 2019. Nicméně i tato hodnota je v porovnání s počtem udělených patentů před deseti lety více než dvojnásobná. Do roku 2008 však byla patentová aktivita veřejných vysokých škol spíše sporadická.

Nejvíce patentů bylo mezi veřejnými vysokými školami v roce 2019 uděleno Českému vysokému učení technickému v Praze (35), které je dlouhodobě v patentování výsledků svého výzkumu a vývoje velmi úspěšné. Za posledních deset let podalo 429 přihlášek a bylo mu uděleno 367 patentů. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava obdržela v roce 2019 od ÚPV ČR 24 patentů, Vysoké učení technické v Brně 12 a Technická univerzita v Liberci 10 patentů.

V součtu za posledních deset let za ČVUT v Praze následuje VUT v Brně s 201 patenty, VŠB-TU Ostrava se 179 udělenými patenty a TUL v Liberci, která za období mezi lety 2010–2019 získala 151 patentů.

Patenty udělené veřejným vysokým školám z ČR podle roku udělení
patenty 3Zdroj: ÚPV ČR a vlastní dopočty ČSÚ, 2020

Užitné vzory

Získat užitný vzor je podstatně jednodušší, rychlejší a levnější způsob ochrany, než je tomu u patentu. V případě patentu se však jedná o silnější formu ochrany. I když celosvětově v oblasti průmyslového vlastnictví patří patenty jako právní ochrana technických řešení a vynálezů k tradičním a současně nejvýznamnějším institutům, v České republice je od zavedení institutu užitného vzoru před 28 roky čím dál větší podíl technických řešení chráněn právě prostřednictvím této právní ochrany. V roce 2012 podaly tuzemské subjekty dvakrát častěji k zápisu užitný vzor než patentovou přihlášku a bylo jim zapsáno 3,5krát více užitných vzorů než uděleno patentů. Za velkým nárůstem počtu zapsaných užitných vzorů mohly zejména veřejné vysoké školy, které tento institut před rokem 2007 téměř neznaly a nepoužívaly. Zatímco v letech 1997 až 2006 podaly vysoké školy k zápisu užitného vzoru jen 91 svých technických řešení (1 % ze všech zapsaných užitných vzorů v Česku), v následujících deseti letech jim bylo zapsáno již 2 614 užitných vzorů (20 % všech užitných vzorů).

V roce 2019 bylo subjektům z ČR u ÚPV ČR zapsáno 1 080 užitných vzorů a stejně jako v případě udělených patentů i zde převažují užitné vzory přihlášené podniky, které se na všech užitných vzorech podílely 45 %. Veřejným vysokým školám bylo ve stejném roce zapsáno 239 užitných vzorů (22 %), fyzickým osobám 221 a veřejným výzkumným institucím 108 (10 %) užitných vzorů.

Podrobnou patentovou statistiku naleznete na webu ČSÚ zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Český statistický úřad