facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jednotný patent EU a Jednotný patentový soud – praktický úvod

27. 1. 2022
Jednotný patent EU a Jednotný patentový soud – praktický úvod

Dne 19. ledna 2022 vstoupil do přípravné fáze projekt Jednotného patentu EU (Unitary Patent, UP) a Jednotného patentového soudu (Unified Patent Court, UPC). Smyslem tohoto článku je poskytnout praktický úvod do tohoto komplexního tématu.

european union g32fd04180 1920

Z historie

Počátky snah o jednotný patentový systém pro Evropu se datují do 40. let 20. století. V 70. letech byla společně s Evropskou patentovou úmluvou (EPC) připravována Úmluva o patentu Společenství (CPC), která nakonec nevstoupila v platnost. Po mnoha dalších projektech a snahách byla v prosinci 2012 v režimu posílené spolupráce vydána dvě nařízení ustavující systém Jednotného patentu EU (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012Nařízení Rady (EU) č. 1260/2012). Jednotný patent ovšem potřebuje také soud, kde by mohla být patentová práva prosazována. Za tímto účelem byla v únoru 2013 podepsána Dohoda o jednotném patentovém soudu (UPCA).

Celý systém může vstoupit v účinnost až tehdy, kdy bude mít UPCA dostatečný počet ratifikací, přičemž mezi ratifikujícími státy musí být Německo a Francie. Německá ratifikace byla provedena, avšak uložení ratifikačního instrumentu je pozdrženo až do okamžiku, kdy bude UPC připraven plně fungovat. První den 4. měsíce od uložení ratifikačního instrumentu Německa systém UP a UPC vstoupí v účinnost, aktuální očekávání data vstupu systému v účinnost hovoří o posledním čtvrtletí roku 2022 nebo prvním čtvrtletí roku 2023.

Jednotný patent EU v kontextu patentového řízení

Existence Jednotného patentu EU umožní, jako alternativu k národním validacím Evropských patentů, také jednu jedinou validaci jako jediný patent pokrývající státy participující v systému UP a UPC. To jsou státy EU, které ratifikovaly UPCA a uložily svůj ratifikační instrument. Nyní jsou to Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko, pro spuštění systému k nim musí přibýt Německo. Jednotný patent EU tedy bude znamenat Evropský patent udělený Evropským patentovým úřadem v souladu s Evropskou patentovou úmluvou, validovaný jednotně pro participující státy EU. Přestože Česká republika není zatím participujícím státem (UPCA podepsala, ale neratifikovala), čeští přihlašovatelé mohou systém využívat. Pro státy participující v systému UP a UPC tedy bude možné Evropský patent validovat buď jako Jednotný patent EU, nebo jako národně validované patenty, tak jak je tomu dnes. Každá z těchto možností bude mít výhody i nevýhody, a pro přihlašovatele bude nutné rozumně volit vhodnou validační strategii s ohledem rovnováhu výhod a nevýhod v daném konkrétním případě.

Validace Evropského patentu ve státech mimo EU a ve státech neparticipujících v systému UP a UPC bude i nadále možná pouze jako národní validace.

jednotnyevropskypatent

Prakticky to tedy znamená, že v okamžiku, kdy bude přihlašovatel Evropského patentu rozmýšlet, kde svůj patent validovat, a bude mít zájem o ochranu ve státech, které participují na systému UP UPC, bude mít následující možnosti:

  • stejně jako doposud vybrat konkrétní státy, čímž získá jeden či více národně validovaných patentů;
  • validovat Jednotný patent EU, čímž získá jednu nedělitelnou ochranu ve státech EU, které v systému UP a UPC participují.

Validace Jednotného patentu EU prostřednictvím EPO

Validace jako Jednotný patent EU bude podávána k Evropskému patentovému úřadu (EPO), který povede rejstřík Jednotných patentů EU (pravděpodobně jako součást dnešního EP Register). Lhůta pro tuto validaci však bude kratší, pouze 1 měsíc od zveřejnění sdělení o udělení Evropského patentu ve Věstníku EPO. Udržovací poplatky se budou rovněž platit k EPO.

Jednotný charakter

Podobně jako již známá ochranná známka EU či průmyslový vzor Společenství, bude mít Jednotný patent EU charakter jednotného ochranného dokumentu zahrnujícího území všech participujících států. Proto jej bude možné převést či zrušit pouze jako celek, nikoliv pouze pro některé z participujících států. Jako předmět vlastnictví se budou Jednotné patenty EU řídit právem jednoho z participujících států, pro jehož určení bude rozhodné sídlo majitele, nebo místo skutečného závodu přihlašovatele v EU, v době podání patentové přihlášky. Jednotné patenty EU patřící majitelům ze států, které na UP UPC systému neparticipují, se budou v tomto ohledu řídit německým právem.

Příslušnost Jednotného patentového soudu a tzv. opt-out

Od okamžiku spuštění systému UP a UPC budou všechny Evropské patenty validované jako Jednotný patent EU, nebo validované národně v participujících státech, automaticky spadat do jurisdikce UPC, a to jak pro řízení o porušování, tak pro řízení o zrušení patentu. Evropské patenty udělené v průběhu přechodné doby 7 let od počátku účinnosti systému UP a UPC a validované v participujících státech pouze národně budou jejich majitelé moci vyjmout z jurisdikce UPC (tzv. opt-out). Opt-out se bude oznamovat přímo u UPC, prostřednictvím on-line rozhraní. Po uvedenou přechodnou dobu bude také možné zahajovat řízení o porušování patentu nebo o zrušení patentu pro validované v participujících státech jak u UPC (nebudou-li vyjmuty majitelem z jurisdikce UPC), tak u národních soudů, resp. úřadů. Jednotný patent EU nebude nikdy možné vyjmout z jurisdikce UPC a s ním související řízení o porušování nebo o zrušení budou vždy probíhat pouze u UPC.

V současné době lze jen těžko predikovat, jaký vliv bude mít spuštění systému UP a UPC na evropský patentový systém, a jak úspěšný tento projekt bude. V každém případě však je nutné se se systémem seznámit a naučit se jej využívat tak, aby byly zájmy přihlašovatelů a majitelů patentů, ale i třetích osob, co nejlépe chráněny.HARBER_logo.png

 

Autorka: Kateřina Hartvichová, český a evropský patentový zástupce, HARBER IP s.r.o.