facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seriál ÚPV: Ochranné známky a jejich právní ochrana I

10. 3. 2017
Seriál ÚPV: Ochranné známky a jejich právní ochrana I

Přinášíme první díl seriálu Úřadu průmyslového vlastnictví. V prvním článku o ochranných známkách a jejich právní ochraně ukážeme, co může být ochrannou známkou, kdo si jí může přihlásit a které označení naopak do rejstříku ochranných známek zapsat nelze.

Co je ochranná známka?

Ochranná známka je označení, které má především rozlišovací funkci. Jejím účelem je odlišit na trhu výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Ochranné známky pomáhají spotřebiteli, aby se snadněji orientoval v nabídce výrobků a služeb a vybral si zboží dle svého přání. V důsledku rozsáhlé reklamy rozšiřované zejména médii se ochranné známky jako výrobní nebo obchodní značky jednotlivých podnikatelských subjektů stávají nedílnou součástí našeho každodenního života.

Problematiku ochranných známek upravují zejména následující právní normy:

 • zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhl. č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách;
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Co může být ochrannou známkou?

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení (slova, jména, kresby, písmena, číslice, tvary, kombinace těchto prvků), které lze graficky znázornit (napsat, nakreslit) a které je schopné rozlišit výrobkynebo služby, pro něž je chráněno, od shodných výrobků nebo služeb na trhu poskytovaných z jiných obchodních zdrojů. Ochranná známka tak nemůže existovat sama o sobě, ale vždy jen ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje, nebo s konkrétními službami, které jsou pod touto známkou poskytovány. Přihlášku ochranné známky podává přihlašovatel u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad). Podáním přihlášky získává přihlašovatel právo přednosti k přihlašovanému označení vůči ostatním soutěžitelům na trhu. Vlastnické právo k ochranné známce vzniká až zápisem do rejstříku ochranných známek, vedeného tímto Úřadem. Vlastník ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Bez souhlasu vlastníka nesmí nikdo užívat označení shodné nebo zaměnitelné s jeho ochrannou známkou pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

Ochrannou známkou může být:

 • slovní označení v běžném písmu (slova, jména, spojení slov a číslic apod.);
 • slovní označení ve zvláštním grafickém písmu;
 • obrazová označení (kresby);
 • kombinovaná označení slova a kresby (loga);
 • prostorová (trojrozměrná) označení tvořená tvary výrobků nebo jejich obalů (např. láhve);
 • kombinace tvaru výrobku nebo obalu se slovy nebo kresbou (např. láhev s etiketou);
 • barva sama o sobě nebo kombinace barev.

Kromě slovních označení v běžném písmu může být ochranná známka přihlášena podle volby přihlašovatele v černobílém nebo barevném provedení. U barevné ochranné známky se ochrana vztahuje i na užité barvy a jejich uspořádání.

Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek?

Ze zápisu do rejstříku je vyloučeno:

 • označení, které nemůže být graficky znázorněno (např. zvukové znělky, speciální vůně, televizní přenos);
 • označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby;
 • označení, které je tvořeno výlučně ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty výrobků nebo služeb, z údajů o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku či poskytnutí služby;
 • označení, které výlučně sestává ze značek nebo označení obvyklých v běžném jazyce nebo užívaných v dobré víře a v obchodních zvyklostech;
 • označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu (tvar výrobku, který je obecně užíván nebo je podmíněn technickými vlastnostmi zboží);
 • označení, které odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům;
 • označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb;
 • označení přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisný údaj,aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ;
 • označení, které obsahuje prvky požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány;
 • označení obsahující jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu;
 • označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly;¨
 • označení, jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro ČR z mezinárodních smluv;
 • označení, u něhož je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře;
 • označení, které je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jinou osobu a pro shodné výrobky nebo služby a dále označení obsahující prvky takové starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Tuto skutečnost si může přihlašovatel ověřit ještě před podáním přihlášky ochranné známky provedením rešerše.
 • označení, které zasahuje do práv třetích osob, uplatněných řádně a včas podanými námitkami proti přihlášce ochranné známky.

Kdo si může přihlásit ochrannou známku?

Ochrannou známku si může přihlásit každá fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům. Přihlášku ochranné známky může podat přímo přihlašovatel nebo si může pro tento účel zvolit zástupce, zejména advokáta nebo patentového zástupce. Zástupce se musí při podání přihlášky prokázat plnou mocí podepsanou přihlašovatelem. Pokud přihlašovatel nemá podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR, musí přihlášku ochranné známky podávat prostřednictvím člena České advokátní komory nebo Komory patentových zástupců ČR. Tato podmínka neplatí, pokud je přihlašovatel státním příslušníkem EU nebo státu, který je smluvní stranou EHS (nebo má výše svou správu či sídlo), a je usazen na území ČR nebo zde poskytuje služby. Tyto osoby musí uvést adresu v ČR, kam jim budou zasílány úřední písemnosti týkající se přihlášky či zapsané ochranné známky. Všechna podání Úřadu se činí v českém jazyce.

 

V příštím článku si ukážeme, jak se podává přihláška ochranné známky, jak probíhá řízení nebo jak přihlásit ochrannou známku do zahraničí.

UPV

 Informační brožury ke stažení naleznete na webu Úřadu průmyslového vlastnictví.