facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Význam terminologické správnosti a konzistence v překladu patentů

15. 5. 2023
Význam terminologické správnosti a konzistence v překladu patentů

Patentové přihlášky jsou velmi specifické svým formátem a terminologií. I přesto však stále není jejich překlad zkušeným překladatelem považován za příliš důležitý. Spousta přihlašovatelů má totiž za to, že patent mohou nechat přeložit někým, kdo daný jazyk pouze zná na dostatečné úrovni, a tím na překladu ušetřit. To však u patentových textů ani zdaleka nestačí a většinou to s sebou přináší více problémů než užitku. 

Translation stock

Co je patent

Pro porozumění problematice překladů patentových textů bychom se nejprve měli seznámit s tím, jak vlastně patentová ochrana funguje. Patent je právní dokument, který svému majiteli poskytuje výlučné právo používat určitý vynález. Zároveň také získá právo zakázat komukoli, aby s tímto vynálezem nakládal. Ať už se jedná o jeho užívání, výrobu, prodej nebo např. uvedení na trh. A to na všech územích, kde byl patent udělen a kde je udržován v platnosti.

Rozsah ochrany patentu (vymezení toho, co všechno patent chrání) je definován slovně tzv. patentovými nároky. Právě nároky jsou pro vymáhání vašich práv plynoucích z patentu klíčové. Je proto důležité, aby byly formulovány pečlivě a s odborným přístupem. Stejným způsobem je potřeba přistupovat také k jejich překladu.

Jak překlad ovlivňuje rozsah ochrany patentu

V případě, že usilujete o patentovou ochranu v zahraničí, může se zdát jako dobrá volba nechat si patentovou přihlášku přeložit od někoho, kdo ovládá cílový jazyk na dostatečné úrovni, ačkoliv v překladu patentů praxi nemá. Znalost cílového jazyka je samozřejmě zásadní, není však jediným předpokladem správného a zejména kvalitního překladu.

Překlad patentové přihlášky je velmi citlivý na terminologickou správnost, zajištění terminologické konzistence a dodržování stylu a formátování patentových dokumentů.

Problém nastává především v případě, že jsou nedostatečně či nesprávně přeloženy patentové nároky. Tím totiž může dojít k nežádoucí změně rozsahu ochrany, např. k jeho zúžení, případně také k nejasnosti nároků a znaků, které jej tvoří. Pro různé jazykové varianty tak mohou patentové nároky nabývat různého významu a poskytovat různý rozsah ochrany.

Pro vás je pak mnohem složitější vymáhat svá práva, a pro konkurenci se naopak mohou například vyskytnout skulinky, jak daný patent obejít. A přestože se jedná o „pouhou“ chybu v překladu, je mnohdy na opravy pozdě. Je tedy důležité nezanedbat žádný detail.

Nejčastější chyby v překladu patentů

1. Nezkušenost s překladem tohoto typu dokumentů

V případě, že vám text přeloží člověk pouze znalý cílového jazyka, nikdy nedosáhnete takové kvality překladu, jako by tomu bylo s pomocí odborného překladatele. Odborný překladatel se již nesčetněkrát setkal s takovým formátem a ví, na co si dát pozor a čemu věnovat zvýšenou pozornost.

2. Nekonzistence terminologie

Je velmi důležité překládat termíny obsažené v textu stejným překladovým protějškem.

Pro příklad můžeme uvést anglické spojení slov device for respiratory monitoring.

Řekněme, že se toto překladatel rozhodne přeložit jako „zařízení pro monitorování dýchacího ústrojí.“ Během překládání objemného množství textu a spousty jiných termínů, které se snaží udržet konzistentní, se však stane, že na tento překlad zapomene a ustanoví nový překlad na „přístroj na monitoraci dýchacího ústrojí“. Ještě dále v textu pak na „přístroj na monitoraci respirace“. A nakonec v nárocích stojí „přístroj na kontrolu plic.“

Najednou se v textu objevují 4 odlišné termíny, které se možná z kontextu mohou zdánlivě jevit jako jedno a totéž, avšak podle zásad překladu patentů tomu tak není.

Nejednotná terminologie může vést také k formálním vadám přihlášky, např. k nejasnosti nároků či k tomu, že nároky nejsou v souladu s dalšími částmi přihlášky, jako je popis příkladných provedení či podstata vynálezu.

3. Terminologická (ne)správnost

Patentové přihlášky jsou z velké většiny terminologicky specifické a každá odchylka od správného překladového řešení může změnit význam.

Nechat patent přeložit osobou, která je s tématem patentu úzce spjata a má o něm dokonalé znalosti, například váš zaměstnanec, se zdá být opravdu výhodné. To už ale nemusí platit o jeho znalostech v cílovém jazyce překladu.
Ve většině případů má totiž sklon k hledání jednotlivých termínů na internetu a internetových překladačích, což může být zavádějící a ve většině případů i vytržené z kontextu.

Odborný překladatel již disponuje znalostmi o daném tématu, a pokud si není jist, používá odborné slovníky a jiné odborné zdroje, ve kterých se velmi dobře orientuje. Navíc má k dispozici CAT (Computer Assisted Translations) nástroje, o které se může opřít a zvýšit tak kvalitu překladu.

Jak problémům předejít

Svěřte překlad patentu odbornému překladateli nebo ještě výhodněji společnosti, která vám jej zpracuje důkladně, rychle a bez zbytečných chyb.

Na překladu ve společnosti totiž většinou spolupracuje více překladatelů s různými specializacemi, kteří navzájem sdílí své znalosti a diskutují o nejlepším řešení. Zpravidla mívají navíc k dispozici zmíněné CAT nástroje, které jejich práci zefektivní. Například v PatentEnter mohou naši překladatelé konzultovat překlady přímo s patentovými zástupci.

Následně bývá hotový překlad kontrolován editory, kteří text znovu pročítají a kontrolují nejen gramatické, ale i významové chyby. Text je ve společnostech neustále pod drobnohledem, takže máte větší jistotu, že překlad bude zpracován kvalitně a odborně.

 

Autor: PatentEnter s.r.o.


Autorem článku je společnost patentových zástupců PatentEnter s.r.o. specializující se na všechny služby související s průmyslově-právní ochranou, včetně validací práv v Česku a na Slovensku a překladů práv. Všechny informace uvedené v článku vychází z jejich zkušeností a mají obecný charakter.

PatentEnter s.r.o. je partnerem portálu Vědavýzkum.cz.