facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další soudní rozhodnutí v dotačním řízení

10. 3. 2021
Další soudní rozhodnutí v dotačním řízení

Na portále Vědavýzkum.cz se snažíme mapovat soudní rozhodnutí, která se týkají dotačního řízení či veřejného zadávání. Jedním z principů, který musí veřejní zadavatelé či poskytovatelé dotací dodržovat, je zásada transparentnosti. Níže popsané rozhodnutí se sice týká České rozvojové agentury a projektu na udržitelné zemědělství v Zambii, ale principy platí i pro ostatní poskytovatele a příjemce.

hammer 719061 640

Česká rozvojová agentura pomáhá méně vyspělým zemím řešit rozvojové problémy, k čemuž využívá především služeb českých neziskových organizací, expertních služeb soukromého sektoru či vysokých škol. Proto připravila projekt podpory udržitelného zemědělství v Zambii, pro který hledala dodavatele. V srpnu 2019 bylo vyhlášeno zadávací řízení na veřejnou zakázku, pro kterou agentura vybrala společnou nabídku společnosti Holistic Solutions s.r.o. a Mendelovy univerzity v Brně.

O zakázku se ucházely také společnosti GEOtest, a.s. a CIRA CZ spol. s r. o. Společnost GEOtest byla přesvědčena, že rozhodnutí zadavatele nesplňuje zásadu transparentnosti a bodové hodnocení účastníků není objektivní. Česká rozvojová agentura nabídky ohodnotila pouze bodově. Z hodnocení navíc vyplynulo, že jsme nabídli nejnižší cenu, avšak byly nám odečteny body v části týkající se způsobu zajištění realizace projektu. Vysvětlení k těmto bodům nebylo řádně zdůvodněno a nebylo jasné, proč byla naše nabídka odmítnuta. Agenturu jsme na tento fakt upozornili podáním námitky proti rozhodnutí zadavatele a následně jsme se obrátili na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který konstatoval netransparentnost výběrového řízení a nemožnost dle nastavených kritérií vybrat nejlepší nabídku,” uvedl obchodní ředitel GEOtestu Jan Hillermann.

V návaznosti na tyto kroky agentura v březnu 2020 sama zadávací řízení zrušila a na základě žádosti zaslané nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo zahraničních věcí ČR, změnila formu financování projektu ze zadávacího na dotační řízení. Tento svůj krok agentura odůvodnila následovně: „Na základě důkladného zvážení nastavení zadávacího řízení a jeho průběhu, obsahu námitek, návrhů a podnětu na přezkum ÚOHS, musíme konstatovat vysoké riziko možnosti blokování zadávacího řízení neúspěšným účastníkem a slabší možnost exaktního obhájení ze strany ČRA zejména u kvalitativního hodnocení ‚měkkých‘ nekvantifikovatelných parametrů nabídky. To také znamená, že nové nastavení hodnotících kritérií tak, aby byla z tohoto pohledu nenapadnutelná, by bylo velmi časově náročné a realizace projektu má již nyní velké zpoždění oproti původně plánovanému harmonogramu. Vzhledem k charakteru projektu s obecnou definicí výstupů této doplňující intervence, jež navazuje na projekt předchozí, přičemž převažuje spolupráce se specifickou komunitou, která není institucionálně reprezentována, a s předpokládaným aktivním zapojením koncových příjemců, navrhujeme nové výběrové řízení obdobné realizace vyhlásit jako dotační výzvu. Charakter projektu dle výše uvedeného odpovídá lépe kritériím pro dotační nástroj dle matice Kritéria pro rozhodnutí o formě realizace projektů ZRS a zadávací řízení nástrojem veřejné zakázky se v tomto případě neosvědčilo.

Dotaci získala Mendelova univerzita v Brně spolu se společností Holistic Solutions s.r.o. – tedy subjekty, které původně zvítězily ve veřejné zakázce. Spolek Development Alliance, jehož žádost o dotaci byla odmítnuta, proto podal na Českou rozvojovou agenturu žalobu k Městskému soudu v Praze. „Žádost o dotaci jsme za spolek podali. Agentura ji však v červenci zamítla s nicneříkajícím odůvodněním. Zcela chybělo srovnání naší a vítězné nabídky. Po konzultaci s kolegy z GEOtestu jsme navíc ještě pojali podezření, že vítězná žádost o dotaci počítá s vyšším čerpáním, než za kolik vítězný tým nabízel realizovat projekt v zadávacím řízení,” popsala ředitelka spolku Development Alliance Blanka Křivánková.

Městský soud svým rozsudkem v prosinci loňského roku rozhodnutí agentury o neposkytnutí dotace spolku zrušil. Jsme rádi, že soud nám svým rozhodnutím dal za pravdu. Není možné, aby státní instituce, jakou je Česká rozvojová agentura, vybírala dodavatele služeb nebo udělovala dotace takto netransparentním způsobem,” uvedla advokátka Anna Francová z kanceláře Frank Bold Advokáti, která spolek zastupovala.

Celý rozsudek si můžete přečíst zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Zdroj: Tisková zpráva Frank Bold Advokáti