facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Michal Stroka: Innovation Radar jako nový nástroj Evropské komise na podporu inovačního prostředí

15. 4. 2019
Michal Stroka: Innovation Radar jako nový nástroj Evropské komise na podporu inovačního prostředí

Mapovat inovační prostředí a analyzovat potenciál inovátorů a jejich schopnost prorazit na trh. To je hlavní cíl připravované platformy Innovation Radar, která by se měla stát jedním z klíčových nástrojů na podporu projektů v rámci Horizont Evropa.

V dubnu roku 2018 podepsala Česká republika společnou deklaraci o spolupráci na platformě Innovation Radar (IR) spolu s 21 dalšími evropskými zeměmi. Signatářské země tímto přislíbily aktivně se zapojit do příprav platformy IR, která byla minulý rok pilotně spuštěna a má ambice býti plně integrovaná do fungování Evropské inovační rady v rámcovém programu Horizont Evropa. Od podepsání deklarace se v Bruselu konaly již tři schůzky, kde zástupci Evropské komise prezentovali pokroky ve vývoji IR a diskutovali zpětnou vazbu od přítomných zástupců ze signatářských zemí. Za Českou republiku se do debaty zapojila i agentura CzechInvest a na začátku března jsem se zúčastnil třetí schůzky, kde se pokračovalo s diskuzí o hlavní koncepci a uchopení platformy IR. Celý projekt je stále v počátcích.

IR v současné době eviduje téměř 7 tisíc projektů z rámcového programu Horizont 2020, které analyzuje pomocí metodiky vyvinuté Společným výzkumným střediskem a DG Connect. Tato metodika má za úkol identifikovat a kategorizovat inovace a inovátory s vysokým potenciálem prorazit na trh na základě technické vyspělosti inovace samotné a schopnosti a odhodlání inovátorů s danou inovací uspět. Rozřazené projekty jsou poté zasazeny do mapy na platformě IR, kde je mohou ostatní inovátoři a případní investoři nalézt a využít k navázání další spolupráce. Tímto způsobem IR plánuje vytvořit živou datovou banku, která má nadále zvyšovat úspěšnost evropsky dotovaných projektů a vést k jejich zpeněžení na trhu.

I přes dobrou myšlenku a záměr je celá platforma stále těžko uchopitelná. V současné době se analyzují pouze projekty z rámcového programu Horizont 2020. Významní, a především menší, inovátoři bez Horizont 2020 projektů se tedy do mapy vůbec nedostanou, což odporuje hlavním ambicím IR mapovat a podporovat inovační ekosystém v Evropě. Dále není zřejmé, jak by platforma IR koexistovala s již zaběhnutými podpůrnými programy jako EUREKA či národními programy členských států.

O monitoring českého inovačního prostředí usiluje dlouhodobě i Technologická agentura ČR (TA ČR) prostřednictvím své aktivity INKA – mapování inovačních kapacit. „Na základě speciální metodiky provádí TA ČR mapování sběrem primárních dat ve firmách v České republice, a to bez ohledu na zapojení firem do dotačního prostředí, čímž podstatně lépe pokrývá celý inovační ekosystém České republiky. Analytické výstupy ze získaných dat pak slouží k nastavení programů a veřejných soutěží TA ČR tak, aby co nejvíce reflektovaly potřeby českých inovačních firem. IR ale tyto aspekty bohužel nereflektuje. Je vysoce pravděpodobné, že pohled IR na české inovátory bude velmi zkreslen a nebude reflektovat skutečnost,“ říká ředitel TA ČR Martin Bunček.

Jakým směrem se bude platforma IR ubírat, by se mělo vyjasnit na dvou workshopech, které se konají v květnu a červnu. Bude se probírat nejen potenciální propojení národních programů s IR a celková správa získaných dat, ale také řešení k webovému rozhraní IR, které musí snadno a účinně prezentovat zanalyzované projekty všem cílovým uživatelům IR, tedy inovátorům, investorům i státním agenturám.

 

Autor: Michal Stroka, CzechInvest