facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Radek Zbořil: Reakce na článek Václava Hořejšího

9. 9. 2019
Radek Zbořil: Reakce na článek Václava Hořejšího

Ve svém blogu „Aféra v Olomouci - kde je pravda?“ se Václav Hořejší vyjadřuje ke kauze manipulace s RTG-daty v článku Heřmánek et al. JACS 2007. Má obavy o etiku vědecké práce v tuzemsku i z možného poškození Čeňka Gregora, spoluautora práce v JACS a mého bývalého doktoranda, který údajně na pochybení upozornil během obhajoby jeho dizertační práce a mělo se mu za to dostat „odměny“ v podobě neudělení doktorského titulu.

Doposud jsem neměl mnoho příležitostí vyjádřit se veřejně k této kauze a k názorům prof. Hořejšího. Moji odpověď na původní značně subjektivní text Václava Hořejšího naleznete zde. Zásadní nesouhlas s jeho závěry vyjádřili i členové komise na obhajobu disertační práce dr. Gregora a někteří očití svědci obhajoby (najdete zde, všichni se zveřejněním souhlasili). Protože tuto kauzu řeším právní cestou, nebudu se vyjadřovat ve všech detailech. Nicméně dovolím si několik důležitých komentářů.

Profesor Hořejší sice předesílá, že se jedná o jeho subjektivní a „potenciálně i nesprávné“ závěry, to mu však nebrání akcentovat zcela zásadní a jednu stranu poškozující obvinění. Zatímco s panem Gregorem, s nímž fakulta rozvázala pracovní poměr, protože nechodil do práce, se profesor Hořejší sešel, se zástupci hodnoticí komise nebo jejím předsedou, prof. Hobzou, detailně jednat nepotřeboval (pouze si vyměnili několik krátkých mailů). Bohužel obdobně postupovala i Etická komise UP, v rozporu s jejím vlastním jednacím řádem. Veřejnosti se tak předkládá „pravda“ vytvořená na základě domněnek, dojmů a výpovědí jedné strany sporu. Rád bych naopak předložil několik faktů.

Je zřejmé, kdo s daty manipuloval, o čemž svědčí znalecké posudky znalce v oboru kriminalistiky a kybernetiky (zde), které ukazují, že dr. Heřmánek - první autor článku v JACS - manipuloval zcela analogicky se stejnými zdrojovými daty v jiném svém autorském díle, kde byl jediným autorem. Dr. Gregor navíc v e-mailové komunikaci, kterou nám poskytl Václav Hořejší (za což mu děkuji), tento fakt explicitně potvrdil: „Malá poznámka pod čarou - v době kdy jsem objevil popisovanou nesrovnalost, první, komu jsem telefonoval, byl M. Heřmánek - autor disertace, kde se vyskytuje původní, ještě neupravený RTG záznam a zároveň první autor sporné publikace. Přiznal mi tehdy do telefonu onu "úpravu", řekl mi, že na toto jednání není pyšný a že "úprava" byla provedena na přímý pokyn R. Zbořila - bohužel však neexistuje možnost, jak tuto skutečnost prokázat.“ Nikdo z autorů navíc nezpochybnil, že dr. Heřmánek byl jediný, kdo zodpovídal za RTG-difrakční data a zpracovával je. Je pro mě dost obtížně pochopitelné, že se znaleckými posudky a těmito informacemi Etická komise UP neurčila původce manipulace.

Je mi rovněž kladeno za vinu, opět bez jakýchkoliv důkazů, že jsem dr. Heřmánka k manipulaci nutil. Neměl jsem žádný důvod manipulátora jakkoliv nutit k tomuto nesmyslnému aktu. Připomínám, že jsem nebyl nadřízený ani vedoucí disertační práce dr. Heřmánka. Člověk, který by dělal něco takového z donucení, by jen těžko slavil svůj publikační „úspěch“ v laboratoři, na což si pamatuje řada tehdejších kolegů. Vychoval jsem řadu PhD studentů, kteří získali významná ocenění (např. ceny Jean-Marie Lehna, Wernera von Siemense aj.) a spoustu dalších vedu jako školitel. Také oni opakovaně zaslali svá vyjádření panu rektorovi a Etické komisi (zde), v nichž odmítají další účelová tvrzení dr. Heřmánka. Plně chápu, že pan rektor se rozhodl v tomto bodě neakceptovat stanovisko Etické komise. Má na to plné právo, neboť je to jeho poradní orgán.

Jednou z výtek je i to, že jsem údajně o manipulaci věděl, stejně jako další členové komise, a nijak jsme nekonali. Z prohlášení členů komise a vedení UP (zde) vyplývá opak. Cituji z prohlášení: „z tvrzení pana Gregora nebylo možné přesně dovodit, o jakých datech hovoří. Členové komise se i přes opakované dotazy nedozvěděli, která data a kým byla podle jeho tvrzení manipulována. Komise tedy považovala toto obvinění za nepodložené. Informace o neadresném podezření byla zanesena do záznamu o průběhu obhajoby a ten byl postoupen děkanovi, nelze proto ani hypoteticky hovořit o nečinnosti kteréhokoliv z členů komise či vedoucího práce.“

Pokud se prof. Hořejší zaštiťuje závěry Etické komise, mohu doložit i další její kroky v rozporu s jednacím řádem. Etická komise nevyslechla nikoho z důležitých svědků, o jejichž výpověď jsem žádal, nikdy mi nebyly doručeny některé přílohy, nikdy jsem neobdržel zápis své výpovědi a existují dvě verze příloh s výpovědí dr. Heřmánka. Dle jednacího řádu jsem jako dotčená osoba měl mít veškeré materiály k dispozici, abych se k nim mohl vyjadřovat. Navíc byla zjevně porušena povinnost mlčenlivosti členů komise, kdy novináři měli vyjádření Etické komise k dispozici dříve než já a elektronickou verzi rozesílal kolegům doc. Botur, který není členem Etické komise. Všechny tyto informace jsem předal svým právním zástupcům.

Chci zdůraznit, že jakákoliv manipulace je odsouzeníhodná a jsem rád, že i po letech dojde k nápravě. I proto jsem požádal nezávislý tým vedený prof. Otyepkou, aby prověřil možný vliv manipulace na hlavní závěry práce. Opakované experimenty ukázaly, že odstraněné píky neměly vliv na závěry prezentované v publikaci. O těchto výsledcích jsem informoval již v červnu tohoto roku Vědeckou radu PřF a editora časopisu JACS a požádal ho o doporučení, jak dál postupovat. Dohodli jsme se na retrakci článku z důvodu nekonzistence RTG dat a publikaci nových dat jinde. Jsem přesvědčen, že článek bude retrahován v krátké době.

Jsem přesvědčen, že jsem při řešení této kauzy postupoval dle svého nejlepšího svědomí. Na druhé straně, jen člověk neznalý současných poměrů na Univerzitě Palackého v Olomouci by mohl věřit, že načasování a účelový způsob šetření nesouvisí s politickým bojem o vznik nového vysokoškolského ústavu na naší alma mater. Snaha o dehonestaci jeho nejviditelnějších stoupenců se bohužel stala jednou z hlavních „zbraní“ tohoto klání.

 

Radek Zbořil

S textem tohoto prohlášení souhlasí také prof. Pavel Hobza, předseda komise pro obhajobu disertační práce dr. Gregora, a prof. Michal Otyepka, vedoucí katedry, na které studoval dr. Gregor, a vedoucí týmu, který prováděl re-investigaci.


Radek Zbořil 2Radek Zbořil je český chemik specializující se na výzkum nanomateriálů. Je profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci a od vzniku Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů byl jeho generálním ředitelem. Nyní čerpá tvůrčí volno a vedením RCPTM pověřil prof. Michala Otyepku.