facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akademie věd ČR se ohrazuje vůči informacím v médiích ohledně interního auditu

4. 8. 2023
Akademie věd ČR se ohrazuje vůči informacím v médiích ohledně interního auditu

Dne 1. srpna 2023 vyšel na portálu Seznam Zprávy článek informující o výsledcích interního auditu Akademie věd ČR. Říká, že auditoři dospěli k závažným podezřením a mají podklady dokazující nehospodárné utrácení peněz ze státního rozpočtu. Akademie věd ČR, v čele s předsedkyní Evou Zažímalovou, se však vůči těmto tvrzením ohrazuje.

stock akademievedFinanční audit, který probíhal od letošního ledna do poloviny července a jehož výsledky byly předloženy vedení AV ČR k 20. červenci 2023, shledal pochybení v hospodaření s finančními zdroji v několika bodech. Podle informací Seznam Zpráv se jedná mimo jiné o porušení základních principů zákona o účetnictví, porušení povinností dle zákona o finanční kontrole, porušení rozpočtové kázně v případě neoprávněného čerpání výdajů státního rozpočtu či porušení zákona o majetku České republiky.

Dle závěru auditu by situaci v Akademii věd ČR měla prošetřit veřejnosprávní kontrola Ministerstva financí, autoři zároveň vyzvali k podání podnětu na antimonopolní úřad. Ze strany Ministerstva financí momentálně probíhá vyhodnocení předloženého podnětu příslušným kontrolním úřadem.

Ve vyjádření Evy Zažímalové, které poskytla Seznam Zprávám, předsedkyně AV ČR zdůrazňuje, že „zpráva interního auditu v řadě bodů obsahuje pouze informaci o možném porušení zákona o finanční kontrole, nicméně nekonstatuje jeho porušení“. Eva Zažímalová dále uvádí, že ačkoliv výsledky auditu bere Akademie zcela vážně a budou v této věci probíhat důkladné interní diskuze, veřejnosprávní kontrola ze strany Ministerstva financí ČR v roce 2021 ani následná kontrola NKÚ žádná pochybení v AV ČR neodhalily.

Zažímalová dále dodává, že interní audit byl zadán samotnou AV ČR právě s cílem dosažení vyšší transparentnosti a zajištění efektivnosti všech řídících a kontrolních systémů AV ČR. Vedení AV ČR si je totiž vědomo určitých nedostatků ve vnitřním kontrolním systému AV ČR a na jejich odstranění aktivně pracuje.

Ve čtvrtek 3. srpna 2023 vydalo předsednictvo Akademické rady AV ČR stanovisko k informacím médií o probíhajícím interním auditu, jehož plné znění si můžete přečíst níže.

Stanovisko předsednictva Akademické rady Akademie věd České republiky k informacím médií o probíhajícím interním auditu

V posledních dnech se v médiích – zejména na portálu Seznam Zprávy – objevily materiály čerpající z probíhajícího interního auditu Akademie věd ČR (dále také AV ČR). Zveřejněním některých informací či tvrzení vycházejících z auditu, který nebyl řádně procesně uzavřen, mohla být uvedena v omyl široká veřejnost, včetně novinářské obce. Je zvláště znepokojující, že se tak děje v citlivém okamžiku jednání o rozpočtu na vědu a výzkum na další období.

Předsednictvo Akademické rady AV ČR zdůrazňuje, že zadavatelem probíhajícího interního auditu byla předsedkyně AV ČR, a to s cílem dále zvýšit kvalitu a transparentnost vnitřních řídicích a kontrolních procesů v AV ČR. Jsme proto velmi znepokojeni medializací předběžných výsledků našeho vlastního auditu, které neprošly standardním vnitřním vypořádáním ve smyslu zákona o finanční kontrole a metodických materiálů Ministerstva financí ČR, ani podle interního manuálu o výkonu interního auditu v AV ČR. Nebylo tudíž možné údajné nedostatky vysvětlit ani uvést na pravou míru tam uvedené nepřesnosti. Důsledkem nedodržení standardních auditorských postupů je fakt, že zmíněné materiály neposkytují objektivní a nezávislé informace o vyhodnocení činností a operací v AV ČR, které jsou přitom zásadní pro relevanci auditu.

Předsednictvo Akademické rady AV ČR konstatuje, že AV ČR se svěřenými veřejnými prostředky zachází s péčí řádného hospodáře. Rozpočtové záležitosti včetně rozdělování finančních prostředků mezi pracoviště AV ČR podléhají kontrole Akademické rady a Akademického sněmu. Navíc je AV ČR pravidelně kontrolována Ministerstvem financí ČR a Nejvyšším kontrolním úřadem, které nikdy v minulosti neshledaly závažná pochybení v hospodaření AV ČR spočívající v protiprávním jednání nebo nehospodárném, neefektivním nebo neúčelném používání veřejných prostředků.

Předsednictvo Akademické rady AV ČR považuje únik vedoucí k medializaci materiálů čerpajících z neuzavřeného interního auditu za nevhodný a poškozující dobré jméno AV ČR jako instituce, která se dlouhodobě umísťuje na předních příčkách jak z hlediska vědeckého výkonu, tak i důvěryhodnosti. Připomínáme, že důvodem pro zadání vlastního interního auditu byla právě snaha vedení AV ČR o co nejvyšší kvalitu vnitřních procesů v rámci AV ČR a současně podpora špičkové vědy a výzkumu na pracovištích AV ČR.

 

V Praze dne 3. srpna 2023

Předsednictvo Akademické rady AV ČR

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AZ)

Foto: Josef Landergott / Akademie věd ČR

Zdroj: Seznam Zprávy, Akademie věd ČR