facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Identifikace hospodářských a nehospodářských činností

28. 12. 2020
Identifikace hospodářských a nehospodářských činností

Od počátku listopadu letošního roku je k dispozici metodické doporučení, které na svém zasedání schválila Vláda ČR. Poskytuje návod, jak u výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur identifikovat činnosti hospodářské a nehospodářské povahy.  

Dne 2. 11. 2020 Vláda České republiky na svém zasedání schválila metodické doporučení s názvem Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích. Dle schváleného usnesení uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, kteří jsou poskytovateli státní podpory výzkumu, vývoje a inovací, aby seznámili s dokumentem výzkumné organizace, kterých jsou zřizovatelem, zakladatelem nebo plní tuto roli. Dále vláda v dokumentu požádala předsedkyni Akademie věd České republiky, aby s dokumentem seznámila jednotlivé ústavy či další organizační složky AV ČR.

Finální verze materiálu datovaná k říjnu 2020 obsahuje 15 stran textu včetně schémat. Hlavním účelem materiálu je poskytnout návod, jak identifikovat jednotlivé činnosti organizací pro výzkum a šíření znalostí a výzkumných infrastruktur a správně je zařadit mezi činnosti hospodářské či nehospodářské povahy. Samotný materiál ale nepopisuje to, jak příslušné činnosti vykazovat.

Materiál se v jednotlivých kapitolách zabývá činnostmi ve výzkumu a vývoji v souladu s Evropskou legislativou, tj. s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), nezávislým výzkumem a vývojem, prodejem výsledků nezávislého výzkumu a vývoje za tržní cenu, kolaborativním výzkumem, dalšími závazky výzkumné organizace vůči podniku, činnostmi, které nejsou výzkumem a vývojem, ale souvisí s ním, veřejným zadáváním, veřejným šířením výsledků VaV, transferem znalostí, využitím kapacit výzkumu a vývoje, rutinními službami, využitím kapacit výzkumných infrastruktur pro činnost výzkumných organizací, pronájmem vybavení, laboratoří a prostor a hospodářskou výrobní činností.

Jak uvádí Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR): „Podařilo se zpracovat a zajistit, aby vláda schválila materiál odstraňující výkladové nejasnosti unijních pravidel pro veřejnou podporu a nejistotu, která nelogicky omezovala spolupráci soukromé sféry a výzkumných organizací a bránila úspěšným výsledkům. Byl tak naplněn další z hlavních požadavků programového prohlášení Svazu, který Svaz spolu s Asociací výzkumných organizací a Akademií věd ČR inicioval.“

Současná situace v ČR, kdy chyběla metodika identifikace nehospodářských a hospodářských činností výzkumných organizací, měla dle SP ČR za důsledek, že „různé orgány státní správy včetně kontrolních postupují ve stejných případech odlišným způsobem (a pokud výzkumná organizace vyhoví jednomu, poruší výklad pravidel druhého orgánu), kdy kapacity a prostředky státní správy, výzkumných organizací i podniků jsou věnovány administrativním a právním činnostem místo výzkumu a vývoji a kdy nejasné podmínky omezují potřebnou a stále nedostatečnou spolupráci výzkumných organizací s podniky. Stávající situace přitom výrazně více postihuje malé a střední výzkumné organizace a podniky s nimi spolupracující, které si nemohou vzhledem ke své velikosti dovolit samostatná právní oddělení zabývající se problematikou veřejné podpory nebo drahé advokátní služby ani mnohaleté soudní spory o to, zda prováděná činnost je či není v souladu s pravidly veřejné podpory.“

Materiál byl dlouhou dobu detailně diskutován na různých pracovních skupinách včetně projednávání v Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a několikrát upravován. Ve finální verzi se jedná o metodické doporučení, nikoliv o závazný materiál.  Materiál si můžete stáhnout v příloze.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR