facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj 2019

9. 1. 2019
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) na rok 2019. Celková alokace výzvy pro vysoké školy je 6,8 miliardy korun. Výše dotace se skládá ze stabilizační složky doplněné o složku motivační, vypočtenou na základě výsledků hodnocení podle Metodiky 2017+.

Dotace je určena na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace. Výše finančních prostředků určených pro vysoké školy činí celkem 6 809 707 421 Kč. Maximální výše dotace pro vysokou školu je stanovena jako součet stabilizační a motivační složky. Oprávněnými žadateli ve výzvě je 26 veřejných a 3 soukromé vysoké školy (Metropolitní univerzita Praha, Univerzita Jana Amose Komenského Praha a Vysoká škola finanční a správní).

Stabilizační složka je založena na hodnocení výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle Metodiky 2016 a její výše odpovídá výši dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace poskytnuté žadateli v roce 2018. Celkem se v rámci stabilizační složky rozdělí více než 6,6 miliardy korun.

Dalších 192 milionů korun bude rozděleno v rámci motivační složky, která je založena na hodnocení výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle Metodiky 2017+. Její výše se stanoví v závislosti na podílu žadatele na počtu článků v 1. a 2. kvartilu rozložení četností výsledků všech oprávněných žadatelů podle mezinárodního pořadí článků AIS.

Do hodnocení bylo zahrnuto 5 574 výsledků vysokých škol, na jeden výsledek tak připadá 34 496 korun podpory v rámci motivační složky. Největší podíl, celkem 69 milionů korun, získá Univerzita Karlova za celkem 2003 výsledků umístěných v 1. a ve 2. kvartilu. Druhá Masarykova univerzita získá v rámci motivační složky téměř 27 milionů korun (778 výsledků), Univerzita Palackého v Olomouci 23 milionů korun (667 výsledků) a České vysoké učení technické v Praze přibližně 17 milionů korun (498 výsledků). Naopak tři oprávnění žadatelé v rámci motivační složky nezískají žádnou částku (Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Univerzita Jana Amose Komenského Praha a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze).

MŠMT také zveřejnilo výzvu pro žadatele, kteří nejsou vysokou školou, k podání žádosti o poskytnutí dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků. Celkem je v letech 2019 – 2022 alokováno 115 463 000 Kč, oprávněnými žadateli jsou Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i., CESNET, z. s. p. o., ENKI, o. p. s., Technologické centrum AV ČR, z. s. p. o. a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. Výše dotace se stanoví na základě hodnocení výzkumné organizace podle Metodiky 2017+ a její dlouhodobé koncepce rozvoje na roky 2018 - 2022.

Seznamy oprávněných žadatelů v obou výzvách včetně výše dotace naleznete v Příloze 1 k výzvě pro vysoké školy respektive v Příloze 1 k výzvě pro žadatele, kteří nejsou vysokou školou. Oba dokumenty jsou ke stažení níže.

Žádost o dotaci lze podat do 7. února 2019. Více informací naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT