facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

První pětiletka hodnocení vysokých škol dokončena

2. 7. 2021
První pětiletka hodnocení vysokých škol dokončena

V souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací proběhlo v roce 2020 hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol ve všech pěti modulech hodnocení, čímž byl dokončen první pětiletý cyklus hodnocení dle nové Metodiky. Jak jednotlivé školy dopadly v agregovaném hodnocení?

Do hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v roce 2020 vstoupilo celkem 30 vysokých škol. Hodnoceny byly všechny veřejné (26) a čtyři soukromé vysoké školy. V rámci modulu 3 (Společenská relevance) bylo do hodnocení přihlášeno celkem 186 organizačních jednotek

Hodnocení v modulech 1 (Kvalita vybraných výsledků) a 2 (Výkonnost výzkumu) provádí každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), hodnocení v modulech 3-5 (Společenská relevance, Viabilita, Strategie a koncepce) bylo realizováno prostřednictvím mezinárodních evaluačních panelů (MEP) složených převážně z odborníků mimo ČR a SR.

Na hodnocení se podílelo celkem 258 hodnotitelů z 37 zemí. Nedílnou součástí hodnocení byly tzv. on-site visit, tedy návštěvy hodnocených vysokých škol. V důsledku pandemické situace byly návštěvy realizovány hybridní formou s distanční účastí části hodnotitelů, případně čistě online formou. V rámci těchto on-site visit bylo realizováno dohromady 87 jednacích dní.

Za účelem sjednocení přístupu jednotlivých MEP k hodnocení zřídilo MŠMT grémium pro hodnocení výzkumných organizací v segmentu VŠ jako poradní orgán náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Grémium tvořili kromě jeho předsedy (náměstka Pavla Dolečka) zástupci Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů, Rady pro výzkum, vývoj a inovace a České konference rektorů.

Výsledky a kompletní hodnocení byly projednány v rámci společného jednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a Českou konferencí rektorů (ČKR) dne 7. dubna 2021. Jeho výsledkem je Protokol II k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v roce 2020, který obsahuje informace o tom, jak byla vysoká škola hodnocena a s jakým výsledkem, včetně odůvodnění.

Agregované hodnocení vysokých škol:

A – Vynikající

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita 
 • Univerzita Karlova 
 • Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

B – Velmi dobré

 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ostravská univerzita
 • Univerzita Pardubice
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni

C – Průměrné

 • Akademie múzických umění v Praze
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Janáčkova akademie múzických umění
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Veterinární univerzita Brno
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola ekonomická v Praze 

D – Podprůměrné

 • ŠKODA AUTO Vysoká Škola o.p.s. 
 • Univerzita J. A. Komenského Praha s.r.o. 
 • Vysoká škola finanční a správní, a.s.
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava 
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Informace o výsledcích Hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v roce 2020 naleznete zde. Postup stanovení kompletní kvalitativní úrovně vysoké školy je dostupný zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT