facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy a předsedu vědecké rady GA ČR

2. 7. 2022
Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy a předsedu vědecké rady GA ČR

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 9 členek / členů vědecké rady Grantové agentury České republiky, z nichž je jeden předseda VR GA ČR, ke dni 22. prosince 2022, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členky / členy a předsedkyni / předsedu vědecké rady GA ČR.

Podle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je VR GA ČR koncepčním orgánem, který zejména navrhuje předsednictvu Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.

12 členů včetně předsedy, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Funkční období členů VR GA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující.

Funkce člena VR GA ČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena VR GA ČR je podle Statutu GA ČR neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech.

Členům VR GA ČR za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Členové vědecké rady GA ČR, kterým končí 1. funkční období:

  • Jaroslav Doležel (předseda) - Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
  • František Štěpánek. (místopředseda) – Technické vědy
  • Pavel Exner - Vědy o neživé přírodě
  • Štěpán Jurajda - Společenské a humanitní vědy
  • Bengt J. F. Nordén – Vědy o neživé přírodě
  • Jana Roithová - Vědy o neživé přírodě
  • Avner Shaked - Vědy o neživé přírodě
  • Aleksi Šedo - Lékařské a biologické vědy
  • Jiří Zeman - Lékařské a biologické vědy

Dle „Statutu a jednacího řádu oborových komisí a hodnotících panelů GA ČR“ (Článek 3 Oborové komise bod (1)) jsou zastoupeny obory z oblastí věd technických, o neživé přírodě, lékařských, biologických, společenských, humanitních, zemědělských a biologicko-environmentálních.

Z tohoto důvodu je třeba doplnit VR GA ČR na zákonem stanovený počet členů a jmenovat předsedu, s přihlédnutím k zastoupeným oborům.

Podrobné informace o tom, jaké podmínky musí splňovat návrh i samotný navržený kandidát naleznete zde.

 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace