facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výzva k podávání návrhů na členy vědecké rady Grantové agentury České republiky

30. 10. 2018
Výzva k podávání návrhů na členy vědecké rady Grantové agentury České republiky

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 11 členů / členek vědecké rady Grantové agentury České republiky (VR GA ČR), ke dni 22. prosince 2018 a ukončenému funkčnímu období 1 člena VR GA ČR v roce 2017 vyhlašuje předseda vlády a předseda RVVI Andrej Babiš, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členky / členy a předsedkyni / předsedu VR GA ČR.

Vědecká rada je koncepčním orgánem, který zejména navrhuje předsednictvu Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) ustavení a zaměření oborových komisí (Oborové komise se ustavují podle potřeby pro obory z oblastí věd technických, o neživé přírodě, lékařských, biologických, společenských, humanitních, zemědělských a biologicko-environmentálních), skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Má 12 členů včetně předsedy, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Funkční období členů VR GA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující.

Funkce člena VR GA ČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena VR GA ČR je podle Statutu GA ČR neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech.

Členům VR GA ČR za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Členové vědecké rady GA ČR, kterým končí 1. funkční období:

 • prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (předseda) - technické vědy
 • prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
 • prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. - fyziologie
 • prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr.h.c - dějiny umění, historie
 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - vědy o neživé přírodě
 • prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. - společenské a humanitní vědy
 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. - lékařské a biologické vědy

Členové vědecké rady GA ČR, kterým končí 2. funkční období:

 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (místopředseda) - lékařské a biologické vědy
 • prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. - společenské a humanitní vědy
 • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. - informatika
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - fyzikální chemie

 

Zdroj: Úřad vlády