facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Steriani Elavsky: Inovace musí počítat i se znevýhodněnými skupinami

10. 10. 2022
Steriani Elavsky: Inovace musí počítat i se znevýhodněnými skupinami

Steriani Elavsky z katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je nejcitovanější českou vědkyní v oblasti společenských věd. Aktuálně připravuje projekt „DigiWELL“, který se zabývá digitálními technologiemi na podporu wellbeingu. Jaký je jeho přínos pro společnost a co slibuje pro českou vědu?

Steriani Elavsky

Z nástroje InCites Web of Science je patrné, že jste nejcitovanější vědkyní mezi českými vědci v oblasti společenských věd. Jak se vám takového významného úspěchu podařilo docílit?

Jakékoliv ohlasy vnímám spíše jen jako vedlejší produkt dlouholeté práce v podnětném prostředí a s výbornými lidmi. Měla jsem to štěstí, že jsem sedmnáct let strávila ve Spojených státech na dvou univerzitách, které mají špičková pracoviště v mém oboru. Byla jsem obklopena lidmi, kteří patří mezi nejlepší americké vědce v oblasti psychologie a výzkumu stárnutí, jako jsou Edward McAuley, Arthur Kramer nebo Peter Molenaar. Jelikož šlo o velmi úspěšné vědce, poskytovali nám výborné zázemí k vědě a skvělý mentoring, ze kterého dodnes čerpám a snažím se jeho střípky předávat svým studentům dál.

Čemu se ve studiích převážně věnujete? Kdy započala vaše vědecká kariéra?

S výzkumem v mém oboru jsem začala ve Spojených státech na University of Illinois Champaign-Urbana. Zde jsem vystudovala druhý magisterský titul v kinantropologii, tedy oboru, kterému se v americkém prostředí říká „kinesiology“. Tento obor se zabývá komplexním zkoumáním lidského pohybu a jeho dopadu na zdraví a wellbeing člověka. Já konkrétně jsem se specializovala na psychologickou stránku pohybu. Na stejné univerzitě jsem také obdržela doktorský titul. V průběhu studia jsem působila také na Beckman Institute for Advanced Science and Technology, kde jsme se věnovali intervencím zaměřeným na zlepšení kognitivního zdraví a činnosti mozku u seniorů.

Plánuje se nové centrum excelence

Momentálně se věnujete přípravě velkého projektu s názvem Centrum excelence pro výzkum digitálních technologií a wellbeingu, zkráceně „DigiWELL“. Můžete nám prozradit, čím se bude připravovaný projekt zabývat?

Máme v plánu do projektu zapojit špičkové vědce z osmi partnerských institucí. Jde o odborníky na psychologii, kinantropologii, mediální studia, informatiku, sociologii, sociální práci a duševní zdraví. V projektu nám jde o propojení znalostí z těchto oborů s cílem vyvíjet nové metody a nástroje pro zlepšení wellbeingu, tedy fyzického, mentálního a sociálního zdraví obyvatel. A to i u skupin obyvatel, které dosud takovéto přístupy málo využívaly. Na naší univerzitě máme například skvělý tým v oblasti sociální práce, který již několik let průkopnicky zapojuje různé technologie v práci s ohroženými komunitami.

V týmu projektu jsou zapojeni nejlepší čeští vědci v oblasti Social Science. Jakým způsobem probíhal výběr vědců? Čím jsou sestavované týmy projektu excelentní?

Tým projektu vznikal celkem organicky z lidí a institucí, které v oblasti digitálních technologií a wellbeingu již výzkum několik let dělají. Měli jsme společný cíl, a to skokově posunout českou vědu v této oblasti synergickým výzkumem, který bude plodit nové postupy a metody využitelné v praxi. Většina vědců zapojených v projektu má významné mezinárodní zkušenosti a jsou zapojeni do mezinárodních výzkumů.

Máte v plánu spolupracovat s „ERC holders“, tedy vědci, kteří získali tyto prestižní evropské granty?

Ano, do projektu chceme zapojit několik vědců, kteří jsou nebo byli držiteli ERC grantů. Jde o zahraniční odborníky v oblasti metod společenskovědního výzkumu nebo digitálního wellbeingu. V ČR zatím ERC granty v oblasti společenských věd nejsou. Jedním z cílů našeho projektu by mohlo být takový projekt získat.

Proč do výzkumu zapojujete digitální technologie? Jak to může pomoci lidem, kteří třeba digitální technologie nevyužívají, jako třeba senioři?

Sociální nerovnosti ve zdraví se ve velké míře promítají právě v oblasti eHealth. Znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou senioři nebo ty s nízkým sociálně ekonomickým statusem nebo disabilitou, mají jak nižší fyzickou dostupnost k technologiím, tak nižší schopnost s nimi nakládat. Inovativní technologická řešení proto musí už od počátku vývoje zohledňovat tyto formy znevýhodnění a měla by směřovat k digitálnímu začleňování všech vrstev obyvatelstva. Velká část zdravotní, preventivní či sociální péče bude procházet v nejbližších letech velkou proměnou. Technologiemi zprostředkovaná péče bude postupně tvořit její významnou část. Je trochu paradoxní, že oblast eHealth se začala rozvíjet právě v práci s těžko dostupnými komunitami, ale v praxi a komerčním využití těchto technologií z nich dnes spíše těží ti „méně potřební“. Naším projektem bychom chtěli přispět k tomu, aby prostředky eHealth byly dostupné a využitelné napříč všemi vrstvami obyvatel.

Technologie a lidské zdraví

Projekt je spojen se slovem „eHealth“. Můžete nám tento výraz přiblížit?

Pojem eHealth se vztahuje k využití informačních a komunikačních technologií v oblasti zdraví. Na rozdíl ale od lékařských oborů, které vnímají zdraví povětšinou jako absenci onemocnění, ve společensko-vědní oblasti chápeme zdraví komplexně a zahrnujeme i další pozitivní stránky, jelikož nám jde o rozvoj celkového wellbeingu člověka, který zahrnuje fyzické, mentální, sociální nebo i spirituální aspekty. eHealth se tedy vztahuje na technologie, které jsou využitelné nejen v oblasti prevence, diagnostiky, léčbě onemocnění, ale i v podpoře zdravého životního stylu a různých aspektů wellbeingu.

Co je hlavním cílem připravovaného projektu a čím je prospěšný pro společnost?

Hlavním cílem projektu je vyvíjet metody a nástroje, které zefektivní využívání technologií k podpoře wellbeingu. Současně chceme zmapovat a analyzovat dopady používání digitálních technologií na společnost, např. u dětí a dospívajících. V komerční sféře dochází k explozi produktů a služeb, které nabízejí technologie pro monitorování různých zdravotních parametrů a wellbeing včetně intervenčních programů, např. v oblasti digitálního wellbeing. Naším cílem je čerpat z vědecky ověřených postupů, které mohou pomoci optimalizovat využití těchto nástrojů, případně zjistit, které postupy fungují nebo nefungují. Chceme využít metody, které mohou pomoci dynamicky upravovat způsob intervence podle toho, jak daný člověk reaguje, nebo na základě prostředí, ve kterém se nachází, v souladu s tím, co víme z vědecké evidence o faktorech ovlivňujících lidské chování. K dalším aplikovaným výstupům pak patří využití populačních dat k tvorbě zdravotních, sociálních, vzdělávacích či environmentálních politik. V projektu plánujeme také používat a rozvíjet metody nejnovějších technologií, např. mHealth nástrojů, virtuální reality apod.

Plánujete zapojení do mezinárodních výzkumů? Chcete spolupracovat se zahraničními partnery?

Zapojení do několika mezinárodních výzkumů, kterých se účastní vice než 100 zahraničních týmů a univerzit, je jedním ze stěžejních cílů našeho projektu. Většina klíčových výzkumníků v našem týmu je napojena na probíhající mezinárodní výzkumné projekty včetně velkých mezinárodních šetření zahrnujících desítky zemí napříč Evropou i světem. Chceme také úzce spolupracovat v našem výzkumu s konkrétními špičkovými zahraničními experty, a aby naši vědci navštěvovali zahraniční vědecké týmy.

Můžete nám vyjmenovat instituce, partnery vašeho projektu? Jaký má projekt časový rámec?

Kromě Ostravské univerzity jsou do projektu zapojeny Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec Králové, tři ústavy AV ČR – Psychologický ústav, Sociologický ústav a Ústav informatiky – a Národní ústav duševního zdraví. Projekt je naplánován na 5 let, nicméně chceme, aby metody a nástroje, které v rámci něj vyvíjíme, sloužily výzkumníkům a veřejnosti i po skončení projektu. Vyvinutá řešení zamýšlíme otevřeně sdílet, jelikož celý projekt je koncipován na principu otevřené vědy.

Děkujeme za rozhovor!

 

Zdroj: Ostravská univerzita