facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Studium mikroposunů? Žádný problém!

6. 2. 2023
Věda do praxe: Studium mikroposunů? Žádný problém!

Specializovaný software z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR najde využití při monitoringu mikroposunů objektů a staveb i přírodních skalních útvarů s narušenou statikou. Je levnější a šetří čas individuálním operátorům, kteří sebraná data o mikroposunech museli dosud zpracovávat sami.

Geotechnický a geologický monitoring pohybů patří ke službám, které Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR nabízí zájemcům jako komerční službu. V rámci těchto služeb ústav nabízí také využití specializovaného softwaru, který je schopen zpracovat data získaná ze šetření mikroposunů objektů, staveb i přírodních útvarů.

Software využívá interpretaci obrazových dat získaných z dilatometrů, což jsou kontaktní měřidla, která umožňují měření vzájemné prostorové polohy dvou objektů. Díky nim je možné kontrolovat a sledovat geologické prostředí i nově vybudované stavební objekty. 

moire

Snazší zpracování i vizualizace

Automatický dálkový odečet a odesílání obrazových dat získaných z dilatometrů už sice bylo úspěšně zvládnuto, ale následné zpracování a interpretace těchto dat stále závisela na konkrétním operátorovi. To přitom neúměrně zatěžovalo zodpovědné pracovníky a bránilo dalšímu rozvoji.

Nabízený software SAM3D (Software for Automated Moire Recognition) nabízí zpracování dat na úplně nové úrovni. Program, který Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR nabízí potenciální zájemcům, automaticky interpretuje obrazovou informaci zachycenou na snímcích moire sklíček dilatometrů do číselné formy, kterou dále zpracovává.

Výsledky pak program exportuje do SQL databáze, která slouží pro uchovávání číselných výstupů. Třetím funkčním prvkem je webové rozhraní, ve kterém je možné si data z databáze vizualizovat, případně importovat a exportovat. Ve srovnání s individuálním projektovým řešením je výrazně levnější, navíc šetří čas operátora, který se může věnovat jiným činnostem.

„Software využíváme v rámci výrobních zakázek. Většinou v rámci realizace monitoringu, který nabízíme jako službu. Součástí prací pak je jednak samotné měření a jednak zpracování a interpretace výsledků včetně jejich expertního hodnocení,“ říká odborný garant výzkumu Jan Balek.

„Spolupracujeme s různými podniky a institucemi, například: monitoring pro SURAO, monitoring stability na Pražském Hradě, monitoring pro město Ledeč nad Sázavou,“ uvádí Jan Balek. Podle něj zájem o využití těchto služeb mají primárně ti partneři, kteří již s podobným monitoringem mikroposunů již nějakou zkušenost mají.

schema

 

Zdroj: Akademie věd ČR


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.