facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Zpracování problematického „plastu“ PLA už není jen zbožným přáním

7. 3. 2023
Věda do praxe: Zpracování problematického „plastu“ PLA už není jen zbožným přáním

Účelná likvidace odpadního PLA je dosud nevyřešeným technologickým problémem. Výhodou výrobků z PLA proti tradičním plastům měla být jejich biologická degradabilita. To ale bohužel často v praxi nefunguje. Jak tedy tento produkt recyklovat a zpracovat? Řešení nachází vědkyně a vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.

 PLA new

S plasty se dnes setkáváme všude. Jejich spotřeba se od roku 1960 zdvacetinásobila. Nárůst produkce a spotřeby však přináší řadu problémů. Jedním z řešení má být i PLA. Zkratka značí tzv. polylaktidová vlákna, což jsou chemické textilní výrobky z polylaktidových polymerů kyseliny mléčné. Přeměna laktidu na polylaktid probíhá termickou a katalytickou polymerizací. Syntetické PLA vlákno bylo přitom objeveno už v roce 1932. Výrobky z PLA např. ve spotřebitelské sféře mají nahradit plasty, které nesmí být ani spalovány ani skládkovány.

Problém je ale s jeho rozkládáním. PLA není běžně kompostovatelný, v přírodě téměř nedegraduje, vytváří mikroplasty a nemůže být ani recyklován jako jiné plasty. Kam tedy vlastně po použití patří? Do plastu či do směsného odpadu? 

K řešení tohoto problému přispěli i vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Sestrojili testovací zařízení pro zpracování odpadního plastu PLA, které umožňuje technologické vstupní testy pro účelnou likvidaci tohoto nedegradabilního problematického odpadu energeticky úspornou cestou. „Naším cílem bylo najít schůdnou a zároveň účelnou cestu přeměny odpadního PLA jak samotného nebo ve směsi s komunálním odpadem, který je dosud nevyřešeným problémem,“ říká Olga Bičáková, odborná garantka výzkumného úkolu.

20230306Vedadopraxe PLA ver2

Zařízení poskytuje prakticky využitelné procesní parametry, hmotové a energetické bilance procesu a údaje o produktech tepelného zpracování a jejich užitné hodnotě. Při zpracování tohoto odpadu vzniká olej jako zdroj chemikálií (rozpouštědla, léčiva), tuhý uhlíkatý zbytek a plyn. Výsledky řešení mohou být dále využity pro zpracování dalších nedegradabilních plastů či plastových směsí.

20230306Vedadopraxe PLA3Metoda i zařízení jsou vhodné ke zpracování široké škály plastových odpadů. Mezi hlavní výhody patří dostatečná výtěžnost oleje – klíčového kapalného produktu. V současnosti se stále pracuje na optimalizaci procesních parametrů. Podle slov Bičákové jde o: „Nalezení optimálních procesních podmínek, tedy zejména koncové teploty a rychlosti ohřevu při zpracování těchto odpadů, které se liší svým složením.“

Tým momentálně pracuje na přenosu získaných poznatků z laboratorního měřítka do reálné praxe. „Jelikož pracujeme se značně menším množstvím, než jaké předpokládá převedení technologie do praxe, je nezbytné mít značnou dávku trpělivosti a postupně se vyrovnat se všemi problémy, které během realizace mohou nastat,“ nastiňuje aktuální situaci Bičáková. Celou situaci také komplikujete to, kde v současnosti odpadní PLA končí – tedy buď ve směsném komunálním odpadu a nebo v kontejnerech na odpadní plasty, jejichž obsah komplikuje další zpracování PLA.

Evropská unie řadí problematiku plastů mezi priority. K hlavním cílům přijaté strategie pro plasty patří používat plasty méně a efektivněji a vytvořit trh pro recykláty. Právě navázání spolupráce s malými i velkými producenty odpadů tohoto charakteru a s průmyslovými společnostmi, které se zabývají zpracováním komunálního odpadu a využitím odpadních plastů, je podle Bičákové ideální pro komerční využití zařízení. „Takovým firmám můžeme nabídnout získané zkušenosti s chováním problematických odpadních směsí a výchozí parametry pro jejich zpracování,“ uzavírá.

 

Zdroj: Akademie věd ČR

redakčně upraveno


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.