facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
NKC - gender a věda

NKC - gender a věda

Účast českých vědců, a především vědkyň, je v rámcových programech EU nízká, a to včetně účasti na ERC grantech. Ještě nižší je pak podíl žen v rámci ERC grantů, a to i přesto, že úspěšnost při podávání ERC grantů je podobná u mužů i u žen. Situace se navíc nezlepšuje, zůstává spíše stejná. NKC – gender a věda proto vytvořilo dotazník ke zmapování konkrétních důvodů, proč tomu tak je.

Jiřina Bartůňková se zabývá poruchami imunity a z toho vyplývajícími nemocemi. V oblasti nádorové imunologie například spolu s týmem vyvinula vakcínu, která je vyráběna z bílých krvinek nemocné či nemocného. Působí jako přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v roce 2017 získala Cenu Milady Paulové.

Kariéra Evy Gescheidtové je, kromě čtyřicetiletého pedagogického působení, neodmyslitelně spjata s přístroji založenými na magnetické rezonanci. Její výzkumné působení tak má velký vliv na zdravotnictví, a to zejména v oblasti diagnostiky chorob. O tom, co ji k oboru přivedlo, proč elektrotechnika láká především muže, ale i o tom, jak se jí dařilo kombinovat práci s rodinou, promluvila v rozhovoru pro NKC – gender a věda.

První univerzitní profesorka českého jazyka, dlouholetá šéfredaktorka časopisu Český jazyk a literatura, spoluzakladatelka češtinářské olympiády a aktivní autorka. Jen krátký výčet úspěchů Marie Čechové, držitelky Ceny Milady Paulové 2019, která v rozhovoru pro NKC – gender a věda hovořila o celoživotním nadšení pro učitelství a český jazyk, i o změnách, které se za jejího působení v oboru udály.

Profesorka japonského jazyka Zdeňka Švarcová, která za svou kariéru významným způsobem ovlivnila podobu a rozvoj české japanologie, za své zásluhy při výuce japonštiny a propagaci japonské kultury obdržela v roce 2010 vyznamenání Řád vycházejícího slunce, zlaté paprsky s nákrční stuhou. V rozhovoru pro NKC – gender a věda hovořila o vývoji svého oboru i své profesní cestě.

Daniela Pelclová se zabývá jednak nemocemi z povolání, kde se zaměřuje na rizika poškození zdraví z nových chemických látek – nanočástic či prachů poškozujících plíce nebo přetěžování organizmu fyzickými nebo psychickými zátěžemi. Také se věnuje toxikologii, např. aktualizaci databáze a publikování otrav z nových zdrojů a produktů.

Eliška Walterová se zabývá srovnávací pedagogikou, analýzou zahraničních vzdělávacích systémů a možnostmi využití jejich zkušeností v českém vzdělávání. V roce 2018 se stala laureátkou Ceny Milady Paulové. Jak vypadala srovnávací pedagogika dřív, jak je na tom obor dnes a co je vlastně jeho cílem?

Více než dvacetileté působení na pozici vedoucí katedry germanistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, post předsedkyně Svazu germanistů České republiky či naprosto zásadní obohacení české historiolingvistiky o transkripci a jazykovou analýzu nesčetných německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů. Jen krátký výčet úspěchů profesorky Lenky Vaňkové.

Markéta Janatová se zabývá sledováním efektu neurorehabilitace u pacientů po poškození mozku. Na základě tohoto výzkumu navrhuje a vyvíjí nové technické prostředky pro zlepšení účinnosti neurorehabilitace a sledování zdravotního stavu pacientů. Jak se dostala ke studiu neurověd a jak z pozice ženy a matky vnímala nastavení vědeckého prostředí?

Genderová rovnost je jednou ze základních hodnot Evropské unie a Evropského výzkumného prostoru (ERA). I proto Evropská komise od roku 2021 zavedla, že podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa je příprava institucionálního plánu genderové rovnosti. Na to, jak si při jejich zavádění stojí české výzkumné instituce, se zaměřila nová studie, kterou připravilo NKC - gender a věda.

Strana 1 z 5