facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TA ČR reaguje na výzvy třetího tisíciletí

19. 5. 2017
TA ČR reaguje na výzvy třetího tisíciletí

Dynamické změny okolního světa ovlivňují práci institucí, vyžadují zamyšlení nad výzvami ve společnosti třetího tisíciletí. Stále více jsme zahlcováni množstvím zpráv a článků věnovaných různým aspektům spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí označovanou l4.0 a masivním nástupem digitalizace společnosti. Podnětů a výzev je nepřeberné množství a hluboce se dotýkají i naplnění role a cílů Technologické agentury České republiky (TA ČR).

Aktivity člověka, společnosti či instituce, aby byly smysluplné, jsou spojeny s hledáním a naplňováním vizí a cílů. Přitom se dynamicky mění okolní podmínky a člověk musí provádět korekce svých aktivit, řídit své působení v okolním světě tak, aby zvolených cílů efektivně dosáhl. Podobně funguje i instituce jako je TA ČR. Naplňuje svoji vizi a cíle, které lze jednoduše shrnout v hesle „Výzkum užitečný pro společnost“. K tomu musí agentura respektovat podmínky okolního světa, které jednak shora stanovují Vláda ČR, Úřad vlády a Rada vlády pro výzkum vývoj a inovace (RVVI). Dále pak musí TA ČR akceptovat stav a přání příjemců účelové podpory aplikovaného výzkumu, tedy chování klientů agentury. Agentura stanovuje cestu k zadaným cílům, naplňuje v tomto smyslu kybernetický princip řízení – cílevědomého působení na příjemce veřejné podpory ve směru dosažení společných cílů. V našem případě cíle TA ČR zadává Vláda a její orgány. Současně stanovují okrajové podmínky složité technické úlohy řízení agentury, přidělováním lidských a finančních zdrojů. Společným zájmem je podpora inovační výkonnosti státu a zvyšování jeho konkurenceschopnosti.

Efektivní naplnění takto složitého a komplikovaného úkolu obecně vyžaduje kvalitní vstupní informace, znalost stavu okolního světa - objektů řízení a společnosti - pochopení jejich dynamických změn a trendů. K tomu TA ČR využívá „Evidence based policy“. Jak už jsem zmínil, aktuální výzvou pro naši společnost a motorem jejích změn v oblasti technologií je čtvrtá průmyslová revoluce I4.0. I4.0 znamená nástup komplexní automatizace výrobních procesů, využívající znalosti průmyslových technologií a nově vytvořených schopností kyberneticko-fyzikální systémů plně nahradit člověka ve výrobě. Uskutečnění I4.0 v sobě ale nese nutnost změn v celé společnosti počínaje Vzděláváním, Prací (4.0), ... až Společností 4.0, TA ČR tyto aktivity shrnuje v pojmu Smart Life – výzkum užitečný pro člověka a reflektuje je ve svých programech. Uvědomujeme si, že bez interdisciplinarity a technické inteligence se bude naše „chytrá budoucnost“ těžko budovat. Pohled na statistiky OECD sledující vzdělanost jsou v tomto kontextu varováním.

smartLife

Agentura v letošním roce přistupuje k podpoře aplikovaného VaV velmi aktivně a do dnešního dne vyhlásila již tři veřejné soutěže. Nositelem I4.0 je Německo, se kterým v únoru TA ČR připravila společnou výzvu v programu mezinárodní spolupráce DELTA. Pro přípravu společných projektů proběhlo setkání firem a institucí obou států 7. března 2017 v Drážďanech. Pro podporu mladých pracovníků VaV a žen vyhlásila TA ČR dne 28. března první výzvu v novém programu ZÉTA, 4. dubna 2017 následovala třetí veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v programu EPSILON. Pro reflexi celospolečenských změn agentura připravila nový program ÉTA a chystá letos rovněž výzvu, podobně jako v programu THÉTA, na podporu „chytré energetiky“. Svoje aktivity doplňujeme sérií seminářů pro odbornou veřejnost k tématice jednotlivých programů a výzev. Cíleně směřujeme k zvýšení efektivity systému podpory aplikovaného výzkumu, zkvalitnění našich činností a naplnění poslání a úkolů agentury tak. Jak nám je zadala Vláda České republiky.

 

Autor: Vladimír Kebo, člen Předsednictva TA ČR