facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ceny Wernera von Siemense uděleny po pětadvacáté

23. 3. 2023
Ceny Wernera von Siemense uděleny po pětadvacáté

V jubilejním, pětadvacátém, ročníku udělil český Siemens Ceny Wernera von Siemense za rok 2022 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Nejlepší práce z oblastí technických a přírodovědných oborů vybraly odborné poroty v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník.

siemens

Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla udělena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za překonání překážek ve studiu a za absolventské práce na téma Průmysl 4.0 a Chytrá infrastruktura a energetika.

Odborné poroty vybíraly z 493 přihlášek, 19 oceněných si rozdělilo jeden milion korun. Z celkového počtu přihlášených tvořily 32 % ženy, mezi oceněnými pak představují 37 %. O první příčku v počtu ocenění se dělí České vysoké učení technické v PrazeUniverzita Karlova (po 4 oceněních), následuje VŠB – Technická univerzita OstravaVysoké učení technické v Brně (po 3 oceněních), Akademie věd ČRUniverzita Palackého v Olomouci (po 2 oceněních) a Masarykova univerzita (1 ocenění). Od začátku pořádání soutěže bylo mezi vítěze rozděleno 15 300 000 Kč.

„Cílem našeho pětadvacetiletého úsilí je ukázat kvality českého technického a přírodovědného vysokého školství a ocenit nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce,“ uvedl generální ředitel českého Siemensu Eduard Palíšek. „Vedle aktuálních technických témat, jako jsou Průmysl 4.0 nebo chytrá infrastruktura a energetika, se v soutěži zaměřujeme i na důležitá celospolečenská témata. Abychom podpořili změny v oblasti genderové rovnosti, oceňujeme mimořádnou kvalitu ženské vědecké práce, ocenění získávají i studenti, kteří při studiu překonávají překážky,“ vysvětlil Palíšek. „Prosperita naší země závisí na kvalitním vzdělávání. Věřím, že pořádáním soutěže, která oceňuje a zviditelňuje studenty i pedagogy, kteří dosáhli mimořádných výsledků, k tomuto cíli přispíváme,“ dodal.

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense 2022 získaly Markéta BloomfieldZuzana Paračková z Univerzity Karlovy za práci s názvem Diagnostika výzkumem u vzácných vrozených poruch imunity. Oceněná práce má dva výstupy: prvním je tzv. diagnóza výzkumem, kdy jsou pro pacienty s nejasnou či vzácnou diagnózou sestaveny individuálně designované protokoly výzkumné analýzy, jejichž výsledky umožňují navrhnout konkrétní léčebně-preventivní strategie. Druhým výstupem je popis buněčných a klinických fenoménů spojených s danou genetickou mutací, který umožňuje ozřejmit funkci postiženého genu a proteinu a jejich zapojení v biologických procesech.

Nejlepší disertační práce

V kategorii nejlepší disertační práce zvítězila Anna Petráčková z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za práci s názvem Nové molekulární přístupy k citlivé detekci biomarkerů v éře precizní medicíny. Klíčovým výstupem disertační práce je i online kalkulátor pro nastavení citlivosti metody sekvenování pro diagnostické laboratoře. Tento kalkulátor, který se již používá v praxi, je nezbytný ke správnému určení malých klonů s patogenními mutacemi u onkologických onemocnění. „Cena je pro mě motivací i reflexí toho, že výzkum, na kterém se podílím, je kvalitní a má smysl v něm pokračovat. Velmi doufám, že mi toto ocenění pomůže k uskutečňování navazujících výzkumných cílů,“ uvedla mladá vědkyně.

Nejlepší diplomová práce

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší diplomovou práci obdržel Tomáš Halada z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze za práci s názvem Vliv okrajových podmínek v metodě SPH (Smoothed Particle Hydrodynamcis). Ve své práci se zaměřuje na popis tekutin pomocí částic, které si lze představit jako jednotlivé kapičky, a umožňuje simulovat jevy jako příboj, proudění vody přes jez či rozstřik maziva v průmyslových zařízeních.

Nejlepší pedagogický pracovník

Jako nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2022 Jiří Podolský z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jiří Podolský již řadu let zásadním způsobem formuje výuku klíčových teoretických předmětů na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia fyziky. Kromě výuky se intenzivně věnuje i popularizaci fyziky a astronomie, ať již formou přednášek pro studenty a pedagogy středních škol i širší veřejnost, nebo překládáním vědecko-populárních knih od předních světových fyziků.

Cena za kvalitu ženské vědecké práce

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a zároveň Cenu Wernera von Siemense za třetí místo v kategorii Nejlepší disertační práce získala Markéta Tesařová z Vysokého učení technického v Brně za práci s názvem Kvantitativní 3D charakterizace biologických struktur pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie. Postupy pro rentgenovou počítačovou mikrotomografii, které v jejím rámci navrhla, umožňují provádět 3D kvantitativní charakterizaci nebývale široké škály biologických vzorků. Díky těmto postupům se již podařilo například objasnit regenerační schopnosti mloků nebo lépe vysvětlit formování obličeje u obratlovců.

Cena za překonání překážek při studiu

Ocenění za překonání překážek při studiu udělované v rámci Ceny Wernera von Siemense získala Ester Milostná z Masarykovy univerzity v Brně. Ester Milostná je v důsledku progresivní spinální svalové atrofie odkázána na elektrický vozík a nepřetržitou osobní asistenci. Přesto si zvolila náročné mezifakultní studium informatiky, informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě, v němž patří mezi třetinu nejlepších studentů. Vedle svých studijních povinností se na univerzitě zapojuje i do dalších aktivit, na Filozofické fakultě například připravila workshop základů programování a tvorby webových stránek pro studenty humanitních oborů. „Když jsem přemýšlela o výběru oboru, váhala jsem mezi technologiemi ve vzdělávání obecně a mezi vzděláváním v oblasti technologií. K obojímu mám blízko, myslím si totiž, že technologie nabízejí mnoho zajímavých cest k předávání informací a podpoře procesu učení, a zároveň je podstatný i druhý směr, protože lidé v dnešní době potřebují rozumět technologiím kolem sebe a pracovat s nimi,“ uvedla Ester Milostná pro Českou televizi.

Nejlepší absolventské práce

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší absolventskou práci na téma Průmysl 4.0 získal Tomáš Michálek z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za disertační práci s názvem Mikromanipulace pomocí dielektroforézy – modelování a řízení založené na optimalizaci v reálném čase. Cenu za nejlepší absolventskou práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika získal Jan Vysocký z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za disertační práci s názvem Systém pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě.

Čestná uznání

Poroty také udělily dvě čestná uznání: čestné uznání v rámci Ceny Wernera von Siemense za mimořádnou vědeckou úroveň diplomové práce získal Václav Santolík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za práci s názvem Vznik a vývoj Davelského vulkanického komplexu. Čestné za mimořádnou úroveň zpracování diplomové práce získal Steffen Kortmann z ČVUT v Praze a RWTH Aachen University za práci s názvem Integrace flexibility a charakteristik aktivních distribučních sítí do rozsáhlého modelu evropské multienergetické soustavy.

 

Zdroj: Siemens Česká republika