facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Validace Evropského patentu jako Jednotného patentu EU

21. 11. 2022
Validace Evropského patentu jako Jednotného patentu EU

Dne 19. 1. 2022 vstoupil do přípravné fáze projekt Jednotného patentu EU (Unitary Patent, UP) a Jednotného patentového soudu (Unified Patent Court, UPC). Očekává se, že systém UP a UPC vstoupí v účinnost k 1. 4. 2023. O tom, jak postupovat při podávání žádosti o Jednotný patent EU, píše Petra Fousková ze společnosti Harber IP.

stock eu

Praktický úvod do tohoto komplexního tématu poskytla Kateřina Hartvichová v předchozím článku. Smyslem tohoto článku je navázat na úvodní informace z předchozí publikace a poskytnout praktické informace ohledně postupu při podání žádosti o Jednotný patent EU.

Celé řízení o Evropské patentové přihlášce bude až do udělení Evropského patentu probíhat stejně jako v současné době, tedy po podání Evropské patentové přihlášky bude probíhat rešerše, zveřejnění přihlášky, průzkum a případně udělení Evropského patentu (EP). Tento postup se nijak nezmění ani po zavedení Jednotného patentu EU. Změny související s Jednotným patentem EU se budou týkat pouze postupu po udělení Evropského patentu. Možnost vybrat si jako jednu z validací Jednotný patent EU bude dobrovolná, přihlašovatel bude stále moci volit mezi klasickými validacemi a/nebo Jednotným patentem EU.

Evropská patentová úmluva (EPC) má v současné době 39 členských zemí a je nezávislá na Evropské unii (EU). Navíc ne všechny členské státy EU dosud podepsaly a ratifikovaly dohodu UPCA (v současné době UPCA podepsaly a ratifikovaly Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko a v nejbližších měsících podepíše také Německo). Z uvedeného vyplývá, že ne všechny členské země EPC a EU participují v systému UP a UPC. Jednotný patent EU zahrnuje pouze země, které jsou současně členskými zeměmi EPC, členskými státy EU a zároveň již podepsaly a ratifikovaly UPCA.

Jednotný patent EU otevírá možnost validovat Evropský patent ve státech EU, které v systému UP a UPC participují, centrálně před jediným úřadem (EPO), s jediným požadovaným překladem patentového spisu. Výsledkem je Jednotný patent EU, za který se každoročně bude platit jeden udržovací poplatek. Pokud se pro tuto možnost majitel EP nerozhodne, má stále možnost validovat v uvedených zemích klasickou cestou, jak tomu bylo dosud, tedy v každé zemi zvlášť, ve lhůtě 3 měsíců od oznámení o udělení EP, s individuálními požadavky jednotlivých zemí na překlady, poplatky a zastupování před národními úřady, tj. stejně jako v ostatních členských zemích EPC, které neparticipují v systému UP a UPC. Výsledkem je svazek nezávislých národních patentů, za které se v každé zemi platí udržovací poplatky dle tamního patentového zákona.

Co je důležité vzít v úvahu?

Majitel EP nemůže validovat EP jako Jednotný patent EU a současně národní cestou pro participující země. Pokud se rozhodne pro Jednotný patent EU, bude tento platit v „balíčku participujících států“ jako celek. V případě napadení a zrušení Jednotného patentu EU také jako celek tento patent zanikne.

Počet států v „balíčku“ je dán tím, které státy EU v den, kdy bylo oznámeno udělení konkrétního EP ve Věstníku EPO, participují na Jednotném patentu EU, tedy podepsaly a ratifikovaly UPCA. Teritoriální rozsah Jednotného patentu EU zůstane pro daný patent stejný po celou dobu jeho platnosti, nebude možné jeho územní rozsah rozšiřovat s postupně se rozšiřujícím počtem států v „balíčku“. Postupně tedy budou vznikat různé generace Jednotných patentů EU s různým teritoriálním pokrytím.

Jak tedy postupovat v případě, že se přihlašovatel rozhodl pro Jednotný patent EU?

Podmínkou pro podání žádosti o Jednotný patent EU je, aby byl na vynález udělený Evropský patent a aby oznámení o tomto udělení EP bylo zveřejněno ve Věstníku EPO (European Patent Bulletin). Současně je nezbytné, aby měl udělený EP stejný rozsah nároků ve všech zemích participujících v systému UP a UPC. Pokud má EP různé sady nároků pro některé země, není možné Jednotný patentu EU získat a je nutné EP validovat v jednotlivých zemích národními cestami, jak je zvykem dosud.

Ve lhůtě 1 měsíce od oznámení o udělení EP ve Věstníku EPO musí majitel EP podat žádost o Jednotný patent EU. Žádost se podává písemně k Evropskému patentovému úřadu a žadatelem musí být osoba, která je ke dni podání žádosti o Jednotný patent EU zapsaná v rejstříku EPO jako majitel EP. Žádost musí být podepsaná všemi spolumajiteli nebo jejich společným zmocněncem či Evropským patentovým zástupcem a může být podaná elektronicky či v papírové formě. Není možné podat tuto žádost e-mailem.

Žádost o Jednotný patent EU musí být v jazyce řízení EP. Jazykem řízení je jazyk, ve kterém byla Evropská patentová přihláška zveřejněna, tedy angličtina, němčina nebo francouzština.

Žádost o Jednotný patent EU musí obsahovat údaje o majiteli EP, čísle EP a případně o společném zmocněnci nebo patentovém zástupci. Doporučuje se použít formulář EPO Form 7000. Žádost musí být podaná přímo k EPO (pobočky v Mnichově, Haagu a Berlíně), nelze ji podat k národnímu patentovému úřadu členské země jako při podání Evropské patentové přihlášky.

Dále je v průběhu přechodného období (6 až 12 let) nutné předložit spolu s žádostí překlad Evropského patentového spisu dle následujících kritérií:

  • pokud byla jazykem řízení o EP němčina nebo francouzština, pak je požadován překlad do anglického jazyka;
  • pokud byla jazykem řízení o EP angličtina, pak je požadován překlad do kteréhokoli oficiálního jazyka Evropské unie.

Podmínkou je, aby překlad nebyl strojový. Důvodem je úmysl EPO používat tyto překlady pro trénování strojového překladače. Přeložený text nemá žádný právní účinek a slouží pouze pro informativní účely.

Oproti klasickým validacím v jednotlivých státech je lhůta pro podání žádosti o Jednotný patent EU včetně překladu podstatně kratší. Bude tedy důležité vzít v úvahu možnost Jednotného patentu EU již při oznámení EPO o kladném ukončení průzkumu a neotálet zbytečně s překladem patentového spisu. Vzhledem k faktu, že EPO akceptuje překlad i do jazyka země EU, která ještě neparticipuje v Jednotném patentu EU, je možné využít například české prioritní přihlášky a podat překlad EP do českého jazyka i přesto, že Česká republika zatím není participujícím státem Jednotného patentu EU.

Po přijetí žádosti o Jednotný patent EU EPO žádost posoudí, a pokud jsou splněny všechny podmínky žádosti, zapíše Jednotný patent EU do Rejstříku (Register for Unitary Patent Protection). Jednotný patent EU nabude účinnosti ke dni oznámení udělení EP ve Věstníku EPO (European Patent Bulletin).

Pokud nejsou splněny všechny formální požadavky žádosti, EPO dá majiteli EP lhůtu 1 měsíc na jejich doplnění. Pokud v této lhůtě majitel EP formální požadavky nesplní, EPO žádost o Jednotný patent EU zamítne. Toto zamítnutí lze rozporovat před UPC.

Dle dosavadních informací je deklarována snaha EPO žádosti o Jednotný patent EU posuzovat pokud možno velmi rychle, aby měl majitel EP v případě zamítnutí žádosti o Jednotný patent EU stále možnost validovat svůj patent jednotlivě národními cestami.

Předběžné žádosti o validaci EP jako Jednotného patentu EU nebo žádosti o pozdržení udělení až do vstupu systému UP a UPC v účinnost bude možné podávat již v tzv. sunrise period, tedy v období 3 měsíců před vstupem systému UP a UPC v účinnost.

Jaké poplatky jsou spojené s Jednotným patentem EU?

Podání žádosti o Jednotný patent EU je bez poplatku.

Pro malé a střední podniky (SME), fyzické osoby, neziskové organizace, univerzity a veřejné výzkumné instituce, které mají sídlo nebo hlavní místo podnikání v členském státě EU a jejichž Evropská patentová přihláška byla podaná v jiném jazyce, než je angličtina, němčina nebo francouzština, je dostupná jazyková kompenzace ve výši 500 EUR. Tato kompenzace není automatická, je nutné o ni požádat spolu s žádostí o Jednotný patent EU (pokud se použije formulář EPO Form 7000, stačí zaškrtnout příslušné políčko ve formuláři).

Udržovací poplatky za Jednotný patent EU se platí Evropskému patentovému úřadu každoročně k poslednímu dni měsíce, ve kterém byla podána Evropská patentová přihláška, a jsou splatné nejdříve 3 měsíce před uvedenou lhůtou. Pokud nejsou zaplaceny ve stanovené lhůtě, mohou být zaplaceny v dodatečné lhůtě 6 měsíců s 50% příplatkem. V případě, že je udržovací poplatek splatný do třech měsíců od oznámení data registrace Jednotného patentu EU, je možné jej zaplatit během těchto třech měsíců bez příplatku. Pokud není udržovací poplatek zaplacený ani v dodatečné lhůtě, pozbyde Jednotný patent EU účinku ke dni splatnosti udržovacího poplatku.

Výše udržovacích poplatků za Jednotný patent EU byla stanovena v roce 2016 jako ekvivalent součtu tehdejších udržovacích poplatků ve čtyřech nejčastěji validovaných zemích (tedy Německa, Francie, Velké Británie a Nizozemska) a je uvedena v následující tabulce:

20221116Harberudrzovacipoplatky

Udržovací poplatky lze platit Evropskému patentovému úřadu bankovním převodem, registrovanou kreditní kartou nebo z depozitního účtu vedeného u EPO. Udržovací poplatky se platí za roky následující po udělení EP a může je platit kdokoliv (majitel patentu, patentový zástupce, anuitní servis, třetí osoba).

Převody, zrušení a licence Jednotného patentu EU

Jednotný patent EU má charakter jednotného ochranného dokumentu zahrnujícího území všech států participujících v systému UP a UPC. Převod nebo zrušení Jednotného patentu EU bude tedy možné provést jen jako celek, nikoliv pouze pro některé z participujících států.

Převod Jednotného patentu EU se provede na základě žádosti doplněné o písemný doklad o převodu a podléhá administrativnímu poplatku. Pravidla převodu se řídí aktuálními platnými právními předpisy (Pravidla 22 až 24 EPC).

Na rozdíl od převodu může být licence Jednotného patentu EU zapsána pro Jednotný patent EU jako celek i jen pro část participujících států. Pro Jednotný patent EU lze rovněž podat nabídku licence. Nabídka licence se předkládá u EPO, je zapsána do Rejstříku (Register for Unitary Patent Protection) a její zápis nepodléhá žádnému poplatku. Výhodou pro majitele Jednotného patentu EU s nabídkou licence je 15% sleva z výše udržovacích poplatků. Na rozdíl od českého patentového zákona lze nabídku licence v případě Jednotného patentu EU kdykoliv vzít zpět. V tom případě ale musí majitel Jednotného patentu EU doplatit již zaplacené snížené udržovací poplatky do standardní výše.

Výhody a rizika Jednotného patentu EU

V současné době má majitel EP možnost validovat patent pouze národní cestou, což může být komplexní a nákladný proces vyžadující spolupráci zahraničního patentového zástupce a spojený s národními poplatky a případnými překlady patentových nároků nebo celého patentového spisu do jazyka dané země.

Velkou výhodou Jednotného patentu EU bude zjednodušení a sjednocení těchto procesů a požadavků na jediný úřad (EPO), jediný překlad (navíc pouze po přechodnou dobu a s možností částečné kompenzace pro SME) a jedny udržovací poplatky. Veškeré spory o porušování Jednotného patentu EU se povedou jednotně před UPC.

Daní za jednotný charakter Jednotného patentu EU, je ale riziko, že pokud bude Jednotný patent EU zneplatněn, přestane platit v celém rozsahu, tedy pro celé území EU. Rovněž se velmi diskutují otázky finanční nákladnosti soudních řízení týkajících se Jednotného patentu EU, zejména v případě sporu o porušování, kde bude mít výhradní pravomoc UPC. Další nevýhodou může být to, že Jednotný patent EU je jedno právo, které lze převádět pouze jako celek pro všechny země najednou.

Teprve spuštění systému UP a UPC, jeho užívání a judikatura UPC však přinese lepší vhled na jeho výhody a nevýhody ve vztahu k různým zájmům a potřebám přihlašovatelů.

 HARBER logo

Autorka: Petra Fousková, český a evropský patentový zástupce, HARBER IP, s. r. o., společnost patentových zástupců