facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

OP PIK: Partnerství znalostního transferu IV

16. 7. 2018
OP PIK: Partnerství znalostního transferu IV

Na konci června 2018 byla vyhlášena 4. výzva programu Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Výzva je zaměřena na podporu spolupráce znalostních a výzkumných organizací s podniky, formou účasti absolventů na řešení výzkumného problému ve firmě. Příjem žádostí bude probíhat od poloviny září.

Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou, podpora a urychlení inovačních procesů v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Podnik a znalostní organizace nejprve společně vypracují projekt, který musí být zaměřen na minimálně jednu z podporovaných aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku. Následně společně vyberou pro realizaci projektu vhodného absolventa magisterského nebo doktorského studia – tzv. asistenta znalostního transferu s praxí max. 4 roky. Asistent znalostního transferu pak realizuje projekt za podpory pověřeného akademického odborníka a pověřeného pracovníka podniku. Projekt je ukončen zavedením nových znalostí do praxe.

Výhody pro znalostní organizaci:

  • Možnost spolupráce s podnikatelskou sférou – propojení teorie a praxe,
  • využití získaných znalostí k výuce nebo publikaci odborných prací,
  • identifikace nových výzkumných témat, vysokoškolských projektů,
  • vyšší uplatnitelnost absolventů.

Výhody pro podnik:

  • Možnost spolupráce s akademickou sférou – propojení teorie a praxe,
  • zavádění nových myšlenek, výrobních procesů, produktů a služeb,
  • ekonomické přínosy – zvýšení tržeb/zisku/snížení nákladů,
  • zlepšení znalostí a dovedností stávajících zaměstnanců.

Žadatelem o podporu je podnikatelský subjekt - malý nebo střední podnik. Partnerem zapojeným do realizace projektu je znalostní organizace, konkrétně veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu, pracoviště Akademie věd ČR nebo veřejná výzkumná instituce. Dotace se poskytuje až do výše 70 % a alespoň 30 % je finanční příspěvek z podniku. Výše podpory se může pohybovat v rozmezí od 0,5 mil. do 5 mil. korun. Způsobilými výdaji pro podnik jsou hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál. Znalostní organizace mohou podporu využít na mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím a režijní výdaje.

Příjem žádostí bude zahájen dne 17. 9. 2018 a ukončen 14. 12. 2018. Více informací naleznete v přiloženém letáku a na webových stránkách API.

 

Zdroj: API