facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zahájen příjem žádostí do výzvy Aplikace – Speciální výzva z programu OP PIK

5. 9. 2023
Zahájen příjem žádostí do výzvy Aplikace – Speciální výzva z programu OP PIK

Cílem výzvy agentury API je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzva je určená pro navazující projekty z OP PIK, kterým bylo umožněno tzv. fázování. Ukončení příjmu je naplánováno na 31. října 2023.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Výzva je určená pouze pro projekty, kterým bylo v rámci OP PIK Aplikace – Výzva VIII. a IX. umožněno tzv. „fázování“.

Podpořený může být pouze projekt, který ukončil I. fázi projektu v rámci OP PIK oponentním řízením se známkou:

V – vynikající výsledky mezinárodního významu.

NEBO

U – uspěl dle zadání, cíle projektu byly splněny.

Míra a výše dotace:

Dotace na II. fázi projektu realizovaného v OP TAK je poskytována minimálně ve výši 50 % a maximálně ve výši 120 % dotace požadované na řešení II. fáze projektu podané do OP PIK.

Podrobnější informace a konkrétní míry podpory viz Výzva bod 9.1.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV
 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na materiál a komponenty
 • ostatní provozní náklady
 • paušální náklady (dodatečné režijní náklady)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • výstupem projektu bude: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software
 • výstup projektu koresponduje s deklarovaným výstupem II. fáze podnikatelského záměru v OP PIK
 • II. fáze projektu nebyla zahájena před datem registrace žádosti o podporu
 • nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. června 2026

Více informací naleznete na webu agentury API.

 

Zdroj: Agentura API