facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-2018

11. 6. 2017
Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-2018

Dne 1. června 2017 byl vyhlášen program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“. Na program jsou alokovány prostředky ve výši 2.000.000,- Kč. Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. 9. 2017.

Jedná se již o třetí kolo programu podpořené městem Plzeň. Navazuje na již úspěšně realizované programy, které proběhly v letech 2013 – 2014 a 2015 – 2016.

Cílem programu „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“ je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V tomto programu na rozdíl od předchozích budou podpořeny pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti nikoli v celém Plzeňském kraji. (pozn. Plzeňská metropolitní oblast je tvořena 117 obcemi, zahrnuje kromě města Plzně také ORP Blovice, Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice, žije zde více než 300 tisíc obyvatel, tedy více než 50% obyvatel Plzeňského kraje – oblast je vymezena zde: http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/vymezene-uzemi/).

Program je stimulem pro firmy k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací z Plzeňské metropolitní oblasti (např. Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitou Karlovou, Lékařskou fakultou v Plzni, společností COMTES FHT a.s., Výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň s.r.o. apod.) jako poskytovatelem znalostí a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a výzkumné organizace si při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Podnikatelské subjekty mohou účastí v programu získat dotaci na nákup služeb, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity.

Stejně jako v předchozích programech mohou malé a střední podniky získat dotaci ve výši až 75 % ceny služeb (velké podniky nejvýše 40 %). Maximální výše dotace je stanovena na 120 tis. Kč. V tomto kole programu však budou mít firmy, které využijí multioborových služeb, tj. komplexních služeb od výzkumných organizací, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, možnost požádat o dotaci až do výše 180 tis. Kč.

Program myslí i na nové, začínající firmy (malé a střední firmy), které chtějí začít spolupráci s výzkumnými organizacemi malými projekty. Minimální výše výdajů za služby je v programu pro ně nastavena na 32 tis. Kč.

Služby výzkumných organizací, na které lze získat dotaci, mohou zahrnovat například měření, diagnostiku, testování, zkoušky či výpočty prováděné v souvislosti s projektem vývoje nebo zavádění nového produktu do výroby. Může se jednat také o návrh aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů nebo softwaru pro nové produkty či procesy, ale i o návrh designu nových výrobků a o další podobné služby spojené s inovačními aktivitami.

Pro firmy, které mají zájem o získání dotace na služby od výzkumných organizací, to prakticky znamená, že osloví některou z výzkumných organizací působících v Plzeňské metropolitní oblasti. Proberou s pracovníky univerzit nebo výzkumných ústavů své záměry a domluví se na tom, jaké služby potřebují. Jestliže má výzkumná organizace zájem o spolupráci, potřebné znalosti a kapacity pro požadovanou službu, zpracuje firmě nabídku poskytnutí služby. Firma pak připraví žádost o dotaci, kde popíše, jaké inovační aktivity plánuje a jaké výsledky od výzkumné organizace potřebuje. Tuto žádost spolu s nabídkou výzkumné organizace předloží do BIC Plzeň, které je pro program zprostředkujícím subjektem.

Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. 9. 2017 a příjem potrvá do 11. 10. 2017. Do konce roku pak proběhne vyhodnocení žádostí a výběr žadatelů k podpoře. Pokud nebude postačovat alokace prostředků, jsou připravena kritéria, na základě kterých bude proveden výběr z podaných žádostí. Budou například preferovány malé nebo střední firmy před velkými, dále žadatelé, kteří mají sídlo či provozovnu přímo v Plzni, firmy, kterým doposud nebyla schválena dotace z programu voucherů, firmy založené v posledních letech (od r. 2013) apod.

Možnost účasti v programu voucherů byla v minulých kolech firmami velmi dobře hodnocena. Vedla k rozvoji spolupráce s výzkumnými organizacemi. Většina firem úspěšně využila výsledky služeb od výzkumných organizací k vlastním inovacím. Téměř všechny firmy deklarovaly, že výsledky služeb pro ně budou mít měřitelný ekonomický efekt.

BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum jako zprostředkující subjekt pro program poskytuje informace k účasti v programu a bude přijímat žádosti. Veškeré dokumenty a informace k programu lze nalézt na stránkách: www.bic.cz/vouchery

 

Zdroj: BIC Plzeň