facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů

15. 3. 2018
Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

Přijímají se návrhy společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 ze všech vědních oblastí. Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu. Uchazečem o institucionální podporu může být pouze výzkumná organizace.

MŠMT poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. Na výzvu jsou alokovány celkem 3 000 000 Kč.

Období, během kterého je možné podávat návrhy projektů s dobou řešení 2019-2020, počíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže – 16. března 2018 a končí dnem uzávěrky přijímání návrhů projektů – 31. května 2018 ve 23:59:59 hod. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Více informací je k dispozici zde.

 

Zdroj: MŠMT