facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací je v mezirezortním připomínkovém řízení

20. 3. 2017
Návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací je v mezirezortním připomínkovém řízení

Na konci minulého týdne předložil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek dlouho očekávané paragrafové znění návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací do mezirezortního připomínkového řízení.

Připomínková místa mají na zaslání připomínek 20 pracovních dní, cca jeden kalendářní měsíc. Návrh zákona obsahuje 49 paragrafů a je rozdělen do deseti hlav.

Hlava I – Úvodní ustanovení
Hlava II – Státní správa výzkumu, vývoje a inovací
Hlava III – Výdaje státní rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace
Hlava IV – Institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací
Hlava V – Účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací
Hlava VI – Práva k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací
Hlava VII – Informační systém výzkumu, vývoje a inovací ¨
Hlava VIII – Kontrola a důsledku porušení ustanovení zákona
Hlava IX – Územní samosprávné celky
Hlava X – Ustanovení přechodná, zmocňovací a zrušovací

Úvodní ustanovení návrhu zákona obsahují především předmět úpravy, vymezení pojmů, předmět podpory a výčet koncepčních dokumentů pro oblast VVI.

Hlava II nově zavádí patnáctičlenný nezávislý a reprezentativní expertní orgán pro oblast vědy – Vědeckou radu České republiky. Dále ustanovuje nové ministerstvo – Ministerstvo pro výzkum a vývoj, které je ústředním správním úřadem odpovědným za oblast výzkumu a vývoje. Dále Hlava II obsahuje ustanovení týkající se Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky a vymezuje kompetence ostatních ústředních a správních úřadů odpovědných za výzkum a vývoj v oblasti svých kompetencí, a to především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Hlava III obsahuje tvorbu návrhu výdajů státního rozpočtu na oblast VVI a závazné ukazatele.

Hlava IV kromě vymezení nástrojů institucionální podpory definuje seznam výzkumných organizací, jehož správce je nově zřízené ministerstvo pro výzkum a vývoj. V rámci institucionální podpory zavádí smlouvy o poskytnutí dotace (výkonnostní smlouvy) na období 5 let.

Hlava V se věnuje účelové podpoře – grantovým a programovým projektům – a také veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Hlava VI vyjmenovává podmínky, které mají dopad na to, kdo je vlastníkem práv k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací, a jakým způsobem s nimi lze nakládat.

Hlava VII popisuje informační systém ve VVI a práva a povinnosti při předávání a poskytování údajů.

Hlava VIII upřesňuje podmínky kontrol projektů a dále popisuje důsledky porušení zákona.

Hlava IX ukládá kromě jiného Krajským úřadům zpracovat koncepci výzkumu, vývoje a inovací v kraji na 7 let a předložit ji ministerstvu ke schválení.

Hlava X obsahuje přechodné, zmocňovací a zrušovací ustanovení. Za nejdůležitější zásahy do ostatních právních norem lze považovat změnu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), dále zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Účinnost zákona je navržena na 1. 1. 2018.

Můžete stáhnout důvodovou zprávu a návrh zákona jako přílohy tohoto článku.

 

 

Stáhnout přílohy: