facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Právní úprava veřejné podpory v oblasti VVI

17. 9. 2016
Právní úprava veřejné podpory v oblasti VVI

Právní úprava veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je tvořena několika základními dokumenty.

Dokument Strategie Evropa 2020 [1] označuje výzkum a vývoj za klíčový předpoklad k dosažení cílů inteligentního a udržitelného růstu. Evropská komise stanovila v této souvislosti hlavní cíl, podle něhož by se do roku 2020 měla do VVI investovat tři procenta hrubého domácího produktu EU. Proto je výzkum, vývoj a inovace jednou z oblastí, pro kterou platí určité výjimky z jinak obecně zakázané veřejné podpory.

Zásadním a přímo aplikovatelným předpisem je Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem [2] (Nařízení). Tento dokument nahradil Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 a vstoupil v platnost 1. 7. 2014.

Evropská komise zveřejnila v červenci 2015 Průvodce Obecným nařízením o blokových výjimkách [3],  který vznikl jako reakce na otázky obdržené od členských států při implementaci Nařízení. Materiál poskytuje interpretační vodítka ke článkům 1 až 35, ale není pro Evropskou komisi závazný.

Dalším důležitým dokumentem je Sdělení komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) (Rámec). Rámec nahradil dosavadní Rámec Společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Původní účinnost Rámce měla být od 1. 1. 2014, ale v důsledku zpoždění legislativních prací Rámec účinný až od 1. 7. 2014. Rámec sice není přímo aplikovatelným předpisem, ale je velmi důležitý, protože prezentuje pohled Evropské komise na problematiku posuzování slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a obsahuje některé zásadní definiční vymezení. Zároveň podává podrobnější výklad situací, kdy podpora poskytovaná výzkumné organizaci či výzkumné infrastruktuře nespadá pod pravidla veřejné podpory. Členské státy měly v případě potřeby uvést existující režimy podpory do souladu s Rámcem do 1. ledna 2015.

Dále existují dokumenty, kterými Evropská komise upřesňuje podmínky aplikace pravidel veřejné podpory. Pro projekty výzkumu, vývoje a inovací jsou důležité infrastrukturní projekty. Těch se týkají takzvané Analytické formuláře (Analytical Grids). První formuláře vydala Evropská komise v roce 2012 a nové byly vydány 21. 9. 2015 [4]. Jedná se o dokumenty, kterými EK v návaznosti na ostatní vydané právní předpisy poskytuje určitý návod, jak v jednotlivých případech financování infrastruktur postupovat. Infrastruktur výzkumu, vývoje a inovací se týká analytický formulář č. 4., který přináší přehledné a stručné shrnutí problematiky veřejné podpory výzkumných infrastruktur a inovačních klastrů.

Ruku v ruce s tím Komise vydala v květnu 2016 výkladový dokument zásadní povahy, kterým shrnuje problematiku veřejné podpory jako takové (včetně problematiky financování infrastruktur) s názvem Sdělení Komise o pojmu státní podpora podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. [5].

Karel Zuska

AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI

Aleš Vlk

TERTIARY EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE 

 

Poznámka: tento příspěvek navazuje na článek Hospodářská soutěž a právo veřejné podpory


[1] Sdělení Komise „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, KOM(2010) 2020 v konečném znění, 3. března 2020

[2] Dokument je znám především pod zkráceným názvem Obecné nařízení o blokových výjimkách – GBER (General Block Exemption Regulation).

[3] http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf

[4] http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/state_aid_grids_2015_en.pdf

[5] http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html