facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministr školství reaguje na žádost o podporu EMBO grantů

9. 4. 2021
Ministr školství reaguje na žádost o podporu EMBO grantů

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga reaguje na otevřený dopis, v němž skupina předních českých vědců ministra žádá o podporu EMBO grantů pro Českou republiku formou navýšení počtu udělovaných EMBO instalačních grantů na úroveň dvou až tří nově podpořených osob ročně a zajištění finančních prostředků k jejich realizaci ze státního rozpočtu.

Vážený pane řediteli,

Vážený pane profesore,

obdržel jsem Váš otevřený dopis ze dne 29. března 2021 „ve věci zajištění dostatečné podpory pro EMBO instalační granty a navýšení počtu udělovaných grantů pro vědce a vědkyně včetně zajištění potřebné výše finančních prostředků k jejich spolufinancování ze státního rozpočtu.“

Uvádíte, že instalační granty EMBO (dále jen „EMBO IG“), které jsou zaměřeny na financování výzkumných pracovníků, kteří působí v oblastech biologických věd, mají zahraniční zkušenosti a budují si v ČR svůj vlastní výzkumný tým, představují pozitivní systémovou změnu českého vědeckého prostředí. Vyjadřujete dále i názor, že nynější podpora tohoto programu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) je nedostatečná, resp. žádáte, aby počet každoročně podpořených projektů EMBO IG byl ze strany MŠMT zvýšen z nynějšího průměrně 1 nového projektu ročně na 2 až 3 nové projekty ročně.

Dovolte mi Vás znovu ujistit, jak ostatně MŠMT učinilo již i opakovaně v minulosti, že MŠMT si plně uvědomuje důležitost, význam a přínos programu EMBO IG. MŠMT se jej účastní již od roku 2006 a od té doby podpořilo pětiletým grantem ve výši 50 tis. EUR ročně celkem již 18 projektů. V tuto chvíli se ve stádiu implementace nachází celkem 6 podpořených projektů (1 projekt z nich měl být již dokončen, nicméně kvůli pandemické situaci byl o rok prodloužen).

Důvody, proč nebyl v loňském roce ze strany MŠMT podpořen žádný z nově navržených EMBO IG projektů, byly vysvětleny opakovaně prostřednictvím náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavla Dolečka, a to zkraje prosince 2020 v relaci s vrcholnými představiteli vysokých škol, Akademie věd ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“), tak i v reakci na otevřenou korespondenci Učené společnosti ČR počátkem ledna t. r.

Tzv. EMBO Young Investigator Committee doporučila k financování 3 české projekty. Avšak ve všech těchto 3 případech byly původními hodnotiteli EMBO shledány v projektech nedostatky; v jednom případě hodnotitel dokonce projekt nedoporučil. Proto jsme se na MŠMT po zralé úvaze rozhodli z navrhovaných projektů nepodpořit žádný, resp. otevřít si cestu pro podporu většího počtu projektů v letošním roce, budou-li však dostatečně kvalitní a rovněž podložené přesvědčivými doporučeními primárních posudků zpracovaných experty pověřenými EMBO.

Význam molekulární biologie v rámci národního výzkumného a inovačního ekosystému ČR je nezpochybnitelný. MŠMT si je této skutečnosti plně vědomo a dovolím si i tvrdit, že podporou dané vědní oblasti, jakožto i oblastí příbuzných to při vynakládání výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace adekvátním způsobem prokazuje. Výrazem tohoto uvědomění se stal i vstup ČR do mezinárodních organizací EMBC (European Molecular Biology Conference) a EMBL (European Molecular Biology Laboratory), vyjednaný a finančně zajištěný MŠMT.

Nad rámec toho MŠMT zajišťuje i zapojení ČR do mezinárodních výzkumných infrastruktur provozovaných v oblastech biologických a lékařských věd, jež jsou ustaveny podle právního rámce ERIC (European Research Infrastructure Consortium) BBMRI-ERIC (Bio-banking and Bio-molecular Resources Research Infrastructure); EATRIS-ERIC (European Infrastructure for Translational Medicine); Euro-BioImaging ERIC (European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences); dále EU-OPENSCREEN ERIC (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology) a Instruct-ERIC (European Integrated Structural Biology Infrastructure). ČR se účastní taktéž výzkumně-infrastrukturního projektu ELIXIR (European Life-Science Infrastructure for Biological Information).

Kromě masivní podpory rozvoje biologických a lékařských věd v ČR za využití nástrojů čerpání prostředků politiky soudržnosti EU figurují biologické a lékařské vědy i jako zcela dominantní téma investic plánovaných pro čerpání ve veřejném výzkumném sektoru za využití Národního plánu obnovy ČR, jehož věcně příslušný segment bude realizován v gesční příslušnosti MŠMT.

Z výše uvedeného výčtu, ve kterém by bylo možno i pokračovat, tak zjevně vyplývá, že MŠMT věnuje problematice podpory rozvoje molekulární biologie a přidružených vědeckých oborů dostatečnou pozornost, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Vrátím-li se ke členství ČR v mezinárodních organizacích EMBC a EMBL, v dohledné době bude poměrně výrazně navyšován každoroční členský příspěvek ČR, hrazený z rozpočtové kapitoly MŠMT. Avšak jakkoliv tato zapojení vytváří pro českou vědeckou obec celou řadu příležitostí, bohužel dosud nejsou plnohodnotně a zcela využívány.

Mezinárodní organizace EMBC, která administruje programy EMBO, včetně již zmiňovaného programu EMBO IG, implementuje mj. také program EMBO Young Investigators, a i programy dlouhodobých a krátkodobých stáží Long-Term/Short-Term Fellowships, umožňující pobyty na špičkových evropských pracovištích. Tyto programy jsou bohužel vědci z ČR stále využívány minimálně. I úspěšnost českých přihlášek je v porovnání s ostatními zeměmi podprůměrná. ČR dokonce získala i statut tzv. Under-Participating Member. Cílem udělení tohoto statutu je usnadnit českým výzkumníkům využívat těchto příležitostí. V tomto ohledu proto shledáváme prostor pro vědeckou komunitu ČR, aby kapacity adekvátním způsobem mobilizovala a Vaši mladí kolegové byli na počátku své profesní dráhy motivováni k účasti v programech EMBO, účastnili se jich a naplňovali potenciál členství ČR v mezinárodní organizaci EMBC.

MŠMT bude i nadále zajišťovat zapojení ČR do mezinárodních iniciativ a programů na podporu rozvoje molekulární biologie a příbuzných vědních oborů výzkumně-infrastrukturního, jakožto i projektového charakteru. Co se týče programu EMBO IG, MŠMT se vynasnaží navýšit zdroje k finanční podpoře uchazečů z ČR o granty EMBO IG tak, aby počet každoročně podpořených projektů byl navýšen z průměrně 1 nového projektu ročně na 2 až 3 projekty ročně, avšak za současného předpokladu, že návrhy projektů budou dostatečně kvalitní a budou podložené přesvědčivými doporučeními primárních posudků zpracovaných experty pověřenými EMBO.

MŠMT dále věří, že molekulárně-biologická vědecká obec ČR bude v budoucnu plnohodnotně využívat i dalších příležitostí, jež jí MŠMT přináší zajištěním členství ČR ve výše jmenovaných mezinárodních organizacích a konsorciích. MŠMT zároveň velmi uvítá, pokud se bude česká molekulárně-biologická vědecká obec v budoucnu mnohem intenzivněji zapojovat do řešení projektů rámcových programů EU, nyní již 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027). Příležitosti, které rámcové programy EU skýtají, jsou totiž ze strany výzkumné komunity ČR rovněž velmi nedostatečně využívány a ČR bohužel dlouhodobě náleží mezi čisté přispěvatele-plátce do rámcových programů EU.

V neposlední řadě MŠMT také pevně věří a doufá, že RVVI podpoří MŠMT ve snahách o další zintenzivnění podpory mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích adekvátní prioritizací navýšení rozpočtových prostředků, které MŠMT za tímto účelem vynakládá, tzn., MŠMT nebude muset např. výše avizované navýšení finančních alokací na podporu zapojování českých vědců do programu EMBO IG realizovat na úkor jiných aktivit na podporu mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích.

S pozdravem1567059674096 1

 

Robert Plaga 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

 


 Přečtěte si otevřený dopis s žádostí o podporu EMBO grantů.