facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci reagují na návrh snížení rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

6. 6. 2023
Vědci reagují na návrh snížení rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

Ministerstvo financí navrhuje snížení rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace o 10 %, což tvoří téměř 4 miliardy korun. K tomuto rozhodnutí se vyjádřili v otevřeném dopise adresovaném premiérovi Petru Fialovi vědci a vědkyně sdružení ve spolku Fórum Věda Žije!. Prohlášení vydala také Česká konference rektorů. Nejnovější vyjádření vydala také Akademie věd ČR.

stock broke

Otevřený dopis Fóra Věda Žije!

České vědě hrozí kritické podfinancování

Vážený pane předsedo Vlády ČR,

s velkým rozčarováním jsme se seznámili s plány ministerstva financí na snižování rozpočtu pro výzkum, vývoj a inovace (VaVaI). Podle dostupných informací se má jednat o snížení o 10 %. Konkrétně o 2,1 miliardy Kč z rozpočtu vysokých škol, 600 milionů z rozpočtu Akademie věd ČR a 1,2 miliardy z rozpočtu Technologické a Grantové agentury ČR. Tento krok přichází v období vysoké inflace, která dosud nebyla v rozpočtu VaVaI reflektována. Navíc jsme svědky nezvykle vysokých cen energií, které kromě dopadu na ohrožené skupiny obyvatel ČR ohrožují i chod vědeckých infrastruktur.

Rozpočet v oblasti VaVaI zaujímá již od roku 2020 čím dál menší podíl HDP, letos dosáhl pouze 0,54 % HDP, což je méně než průměr EU a OECD (0,63 %) a výrazně méně, než kolik na vědu vydávají vyspělé západní země (např. Německo - 0,93 %). Navíc trpí dlouhodobými strukturálními problémy. Minulé vlády s oblibou deklarovaly, jak vysoký tento rozpočet je (v absolutních číslech), i když značná část zahrnutých prostředků představovaly peníze EU rozdělované v rámci operačních programů na velké projekty. Tyto prostředky mají velmi specifické využití – typicky jsou určené ke stavbě velkých infrastruktur. V důsledku se tak české výzkumné instituce potýkají s nedostatečnými institucionálními rozpočty. Na tento problém již upozornil nezávislý audit Technopolis v roce 2011. Žádná z vlád ovšem neuskutečnila nutné kroky k nápravě.

Obáváme se, že kumulativní dopad vysoké inflace, vysokých cen energií a navrhovaných škrtů, bude pro české vědecké instituce drtivý. Grantová a Technologická agentura nebudou mít dostatek prostředků na financování nových projektů excelentního výzkumu – bude nutné zrušit již probíhající projektové výzvy, do kterých vědci a vědkyně investovali své úsilí. Řada pracně vybudovaných infrastruktur se pravděpodobně bude muset zavřít, aniž by dostala šanci naplnit své vědecké cíle. Dojde tak ke zmaření investic podpořených z peněz českých a evropských daňových poplatníků. Bude docházet k odlivu špičkových vědců do zahraničí. Hrozí rozpad vědeckých týmů a nevratné poškození kvality výzkumu na mnoho dalších let dopředu. O peníze, které se zdánlivě ušetří, se zvýší vnitřní dluhy vědeckých institucí (v podobě zastarávajícího vybavení a rozpadajících se budov), a ty budou dlouhodobě omezovat možnosti vědeckých týmů.

Chápeme, že finanční situace v naší zemi není uspokojivá. Domníváme se, že existují i jiné cesty, jak s touto situací pracovat, než jen plošnými škrty bez jasnější dlouhodobé koncepce. Tato „cesta“ byla již po roce 2008 jednou vyzkoušena a ukázalo se, že nikam nevede.

Klíčové je podle nás zvyšování přidané hodnoty průmyslové výroby a modernizace státu, které je možné dosáhnout právě skrze výzkum, inovace a analytickou kapacitu společenských věd. Není ale možné doufat v pokrok v tomto směru, pokud bude česká věda strukturálně podfinancovaná a navíc operující v nejistém prostředí, kdy jsou systematicky nedodržované střednědobé výhledy rozpočtu.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme, abyste opustil cestu plošných škrtů a přistoupil ke skutečné transformaci české ekonomiky a státu, ve které VaVaI mohou a musí sehrát klíčovou roli. Zároveň Vás žádáme, abyste zachoval rozpočet VaVaI pro rok 2024 minimálně v té výši, ve které ho navrhla Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), tj. 47,8 mld. Kč a dlouhodobě usiloval o posílení institucionálních rozpočtů českých vědeckých institucí.

 

Za spolek Fórum Věda žije!,

Michaela Trtíková Vojtková, předsedkyně

Michael Komm, místopředseda

 

Prohlášení České konference rektorů k plánovaným škrtům ve vysokém školství

Rektorky a rektoři vysokých škol ČR, členové České konference rektorů (ČKR), vyjadřují zásadní nesouhlas s aktuálním pracovním návrhem státního rozpočtu ze strany Ministerstva financí ČR v oblasti financování vzdělávání, vědy a výzkumu pro léta 2024–2026.

ČKR dlouhodobě poukazuje na neuspokojivý stav financování českého vysokého školství a opakovaně zdůrazňuje nutnost zvýšit podíl financování vysokého školství zpět na úroveň 0,65 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší, než v ostatních zemích OECD. Další snižování finančních prostředků v oblasti vysokého školství považuje ČKR za zcela nepřijatelné a hluboce neprozíravé rovněž z důvodu rostoucí demografické křivky; ta nyní způsobila zahlcení středních škol ze strany uchazečů a lze tedy očekávat, že podobná situace se bude za několik let opakovat také v oblasti vysokého školství.

ČKR rozumí aktuální nelehké situaci v oblasti veřejných financí, nicméně z výše uvedených důvodů důrazně varuje před plošnými škrty v oblasti vzdělávání a vědy. Rektorky a rektoři vysokých škol ČR se ztotožňují s Programovým prohlášením Vlády ČR ohledně nutnosti reforem směrem k podpoře excelence a jsou ochotni spolupracovat na změnách vedoucích ke zvyšování efektivity a kvality vzdělávací i tvůrčí činnosti. Pokud by ovšem mělo dojít k plošným škrtům, reálně hrozí prohlubování personální nestability a snižování konkurenceschopnosti vysokých škol ČR.

ČKR konstatuje, že institucionální prostředky na vědu v ČR jsou již nyní nedostačující a další snížení financí by kromě bezprostředního omezení vědeckého výkonu vedlo rovněž k omezení schopnosti špičkových českých vědců získávat prostředky v různých projektových výzvách, neboť Strategický záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro oblast vysokých škol počítá s kombinací a komplementaritou mezi oběma zdroji. ČKR rovněž z tohoto důvodu zdůrazňuje, že jedním z cílů státu by mělo být snížení závislosti na účelovém financování a varuje před nahrazováním prostředků pro vysoké školy z národní úrovně prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

ČKR tedy apeluje na Vládu ČR a příslušné ministry, aby postupovali odpovědně a prozíravě a zabránili výše uvedeným negativním trendům.

 

V Brně dne 5. června 2023

 

Za Českou konferenci rektorů

Martin Bareš, předseda

 

Stanovisko Akademie věd ČR k přípravě rozpočtu na vědu, výzkum a inovace na rok 2024 s výhledem na léta 2025 a 2026

Ministerstvo financí České republiky předložilo k projednání vládě České republiky materiál „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026“. Dokument obsahuje kromě jiného také návrh na redukci rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) o cca 10 % pro rok 2024, což by proti aktuálnímu návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace vedlo k celkovém poklesu rozpočtu na VaVaI o více než 12 miliard korun, a v případě Akademie věd ČR k poklesu institucionálních prostředků v její rozpočtové kapitole o zhruba 600 milionů korun.

Akademie věd ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s tímto pracovním návrhem státního rozpočtu na VaVaI na léta 2024–2026 i s redukcí svého rozpočtu a považuje jej ve svém důsledku za škodlivý. Je zejména znepokojena tím, že k návrhu redukce dochází v situaci, kdy podíl výdajů státního rozpočtu na vědu vůči HDP po roce 2020 klesá, a to z nejvyšší hodnoty 0,67 % v roce 2020 na 0,54 % v roce 2023, což je výrazně méně, než kolik na vědu vydávají vědecky vyspělé země. Akademie věd ČR proto zdůrazňuje nutnost zvrátit tento znepokojivý trend a upozorňuje, že ve vědecky vyspělých zemích, jako je např. Německo, podíl financování vědy ze státního rozpočtu činí 0,93 % HDP. Pokud by došlo k redukci rozpočtu na VaVaI, hrozí odliv špičkových vědců do zahraničí a v horizontu několika let další propad české ekonomiky, protože prostředky vložené do vědy jsou také zásadní investicí do budoucí prosperity naší země.

Akademie věd ČR si je dobře vědoma nelehké ekonomické situace České republiky. Avšak právě s ohledem na význam vědy, výzkumu a vzdělávání pro naši společnou budoucnost nemůže souhlasit s plošnými škrty rozpočtu na VaVaI. Akademie věd ČR současně zdůrazňuje, že je připravena podílet se na realizaci Programového prohlášení vlády v oblasti zvyšování kvality vědy a podpory excelence. Podpora kvalitní vědy a výzkumu v Akademii věd ČR a na vysokých školách je základem rozvoje České republiky a současně je nejlepší a jedinou cestou ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky v dlouhodobém horizontu. Akademie věd ČR proto žádá vládu ČR, aby se zasadila o schválení stabilizačního rozpočtu na VaVaI na léta 2024–2026 podle aktuálního návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

 

V Praze dne 12. června 2023

předsednictvo Akademické rady AV ČR


Otevřený dopis vědecké rady GA ČR předsedovi vlády ČR

Vážený pane premiére,

vědecká rada Grantové agentury České republiky s velkým znepokojením sleduje návrh státního rozpočtu pro vědu a výzkum pro rok 2024. Dle dostupných informací plánuje Ministerstvo financí snížení rozpočtu na vědu a výzkum v roce 2024 na 35,8 mld. Kč. Vzhledem k HDP by rozpočet v této kapitole dosáhl pouhých 0,45 %, tedy historického 15letého minima. Tato skutečnost zejména ve světle dvouciferné inflace znamená prudké snížení reálných investic do této oblasti a přímé ohrožení konkurenceschopnosti České republiky.

V rámci Grantové agentury České republiky se dlouhodobě věnujeme podpoře základního výzkumu, který přináší nejen nové poznatky, ale vytváří intelektuální základnu, jež se ukázala velmi efektivní při řešení složitých celospolečenských krizí, jako byla např. pandemie COVID-19. Snažíme se podporovat excelenci ve vědě a výzkumu a zaměřujeme se také na podporu mladých a začínajících vědkyň a vědců, neboť na jejich bedrech bude stát další rozvoj konkurenceschopnosti České republiky. Velmi nám záleží na tom, aby situace ve vědě byla stabilní, nedocházelo k odlivu mozků a vědeckých kapacit do zahraničí a nastupující generace spatřovala perspektivu v této oblasti.

Z toho důvodu jsme na svém zasedání přijali usnesení ve znění: „Vědecká rada GA ČR důrazně protestuje vůči záměru Ministerstva financí snížit rozpočet na vědu a výzkum v roce 2024 na 35,8 mld. Kč, tj. na historické 15leté minimum vzhledem k HDP (0,45 %). Důsledky takového snížení by mohly být katastrofální, protože by došlo mj. k odlivu vysoce kvalifikovaných pracovníků do zahraničí a omezení růstu mladých a perspektivních vědkyň a vědců, které ČR nesporně potřebuje pro svůj dlouhodobý rozvoj. Tento návrh by vedl nejen k prohloubení strukturálního deficitu v oblasti vědy, výzkumu a inovací, ale také k poklesu konkurenceschopnosti ČR.“

Vážený pane premiére, obracíme se na Vás s nejvyšší naléhavostí a žádáme vás, aby vláda České republiky přijala taková rozpočtová opatření, která nepovedou k prohloubení strukturálního deficitu v oblasti vědy a výzkumu a ohrožení konkurenceschopnosti České republiky.

Za členy vědecké rady Grantové agentury České republiky

doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph. D.

předseda vědecké rady GA ČR

(Pozn. redakce: Dopis byl zveřejněn dne 15. 6. 2023).

 

Zdroj: Věda Žije!, Česká konference rektorů, Akademie věd ČR, Grantová agentura ČR