facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jan Kříž: Je čas, aby z transferu začala profitovat i univerzita

25. 1. 2024
Jan Kříž: Je čas, aby z transferu začala profitovat i univerzita

Co nového čeká Univerzitu Hradec Králové pod novým vedením? I na tuto otázku jsme se ptali Jana Kříže, kandidáta na nového rektora Univerzity Hradec Králové. Do funkce bude nastupovat v červenci 2024.

UHK Jan Kříž 20

Co považujte za své hlavní priority ve funkci rektora Univerzity Hradec Králové (UHK), na nichž chcete začít pracovat již během prvního roku svého působení ve funkci?

Moje hlavní priority vyplývají z mého volebního programu. Zároveň jsem deklaroval, že se obecně budu rozhodovat na základě dat a měřitelných indikátorů, nikoliv pocitů. Zadám tedy různé analýzy. Na některých z nich mohu začít pracovat již nyní, tedy téměř půl roku před nástupem do funkce.

Jako velmi důležité bych zdůraznil větší zapojení studujících do rozhodovacích procesů na univerzitě. Jedním z prvních kroků by mohlo být rozšíření Rady pro vnitřní hodnocení UHK včetně většího zapojení studujících do tohoto orgánu. V tuto chvíli se naše Rada pro vnitřní hodnocení soustředí především na studijní oblast. Rád bych, aby se více zaměřila i na hodnocení dalších činností včetně tvůrčí činnosti či celoživotního vzdělávání, zejména s ohledem na zavádění tzv. mikrocertifikátů.

Jaké další kroky plánujete?

Další oblast, kterou bych zmínil, a která je v současnosti velmi aktuální, je metodika rozdělování finančních prostředků (zejména příspěvku MŠMT a dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace). V tuto chvíli dosavadní rektor začíná se svým týmem připravovat rozpočet pro rok 2024. Mým plánem je pro rok 2025 upravit metodiku tak, aby lépe odrážela skutečný stav na UHK. Na tomto úkolu budu muset začít pracovat hned od začátku, abych ještě do konce roku 2024 metodiku představil. Nehodlám zavádět nějaké razantní změny, které by rozkolísaly systém. Nicméně po několika letech neměnné metodiky je třeba se na ni podívat a revidovat ji. V tom je, pevně věřím, shoda napříč celou univerzitou.

Jaké hlavní změny chystáte na UHK v oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

Musím konstatovat, že za osm let působení Kamila Kuči ve funkci rektora udělala UHK v oblasti vědy a výzkumu obrovský skok. Tento skok je měřitelný jak počtem a kvalitou vědeckých publikací, tak počtem získaných externích vědeckých projektů. Proto tedy říkám, musíme především udržet motivaci našich výzkumníků a výzkumnic, aby neusnuli na vavřínech a pokračovali ve své práci stejně dobře.

Kde přece jen vidím drobnou slabinu, je zatím získávání grantů od prestižních zahraničních či mezinárodních poskytovatelů. Chci v této oblasti našim výzkumníkům a výzkumnicím zajistit kvalitní projektovou podporu.

Jaké oblasti výzkumu považujete na UHK za excelentní a proč?

I když jsme malá univerzita, každá z fakult má dva až tři výzkumné směry, ve kterých jsme na tom velmi dobře. Určitě na něco zapomenu, ale mohl bych jmenovat toxikologii, matematickou fyziku, terénní archeologii, politické vědy se zaměřením na region Afriky a Latinské Ameriky, inteligentní systémy pro podporu manažerských aktivit, chytrá řešení v počítačových prostředích či pedagogiku. Kromě základního výzkumu se věnujeme i výzkumu aplikovanému v oblasti senzoriky a datové analýzy, či již zmíněné terénní a experimentální archeologii. Nesmím zapomenout ani na prestižní umělecké výsledky naší pedagogické fakulty. I když nejde o výzkum, relevantní tvůrčí činnost to bez pochyby je.

Já bych se ale zaměřil na tři poměrně široce pojatá celouniverzitní interdisciplinární výzkumná témata, která si UHK v roce 2019 definovala: Stárnutí ve zdraví a kvalita života, Bezpečnost a udržitelný rozvoj v digitální společnosti a Nové výzvy ve výchově a vzdělávání. Myslím, že potenciál těchto témat nebyl ještě využit. Právě toto jsou směry, ve kterých by UHK měla a mohla směřovat k excelenci.

Plánujete se v rámci podpory VVI na univerzitě zaměřit primárně právě na podporu výše jmenovaných oblastí, nebo máte v plánu podporovat spíše výzkum na univerzitě obecně bez ohledu na výkon jednotlivých oborů?

Ano, chtěl bych se zaměřit na podporu právě zmíněných oblastí, ale samozřejmě nebudu nikomu zakazovat bádat v jakémkoliv jiném oboru. Každý kvalitní výzkumník a výzkumnice jsou na UHK vítáni.

UHK Jan Kříž 3

V jaké kondici je aktuálně transfer znalostí a technologií na UHK? Plánujete jeho systematičtější rozvoj? Jaká opatření v této oblasti případně připravujete?

Domnívám se, že transfer technologií na UHK už udělal první krůčky a je na dobré cestě. Tři vzniklé spin-off firmy v posledních 5 letech je na univerzitu naší velikosti podle mého názoru velmi slušný výsledek.

Rozhodně se ale této oblasti chci systematicky věnovat a rozvíjet ji, považuji ji za jednu z velkých příležitostí pro naši univerzitu. Prvním jasným krokem, který je potřeba, je podívat se na vnitřní legislativu UHK týkající se transferu. Dosud jsme vše měli nastaveno velmi motivačně ve prospěch původců výsledků a tím se podařilo proces nastartovat. Nyní je čas, aby více z transferu začala profitovat univerzita.

Předkládá se novela vysokoškolského zákona. Jaký je Váš názor na chystané změny?

Některé změny vítám, např. možnost nostrifikace středoškolského studia pro všechny veřejné vysoké školy. Jiné změny ve mně ale spíše navozují pocit velkého očekávání a otázek, co přinesou. Jedná se především o změny podmínek doktorského studia. To považuji za velkou výzvu pro všechny univerzity.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Foto: Univerzita Hradec Králové