facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

18. 10. 2021
Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje doplňující výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy lze podávat do 30. listopadu 2021.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:

 • P104 – Stavební materiály, architektura a stavitelství
 • P105 – Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika – specializace geotechnika
 • P107 – Kovové materiály- příprava a vlastnosti
 • P203 – Jaderná a částicová fyzika, astronomie a astrofyzika – specializace astrofyzika
 • P204 – Fyzika kondenzovaných látek a materiálů, fyzika plazmatu a nízkých teplot – specializace fyzika pevných látek, fyzika materiálů
 • P209 – Vědy o atmosféře, hydrologie, fyzická geografie a geofyzika – specializace geodézie, geografie a hydrologie
 • P301 – Molekulární a strukturní biologie, genetika, genomika a bioinformatika
 • P302 – Mikrobiologie, parazitologie, imunologie a biotechnologie
 • P303 – Buněčná, vývojová a evoluční biologie
 • P304 – Nádorová biologie, experimentální onkologie, morfologické obory a patologie
 • P305 – Lékařské fyziologické obory a neurovědy, diagnostika a terapie, translační výzkum
 • P306 – Farmakologie, toxikologie, lékařská biochemie, lékařská biofyzika
 • P401 – Filosofie, teologie, religionistika – specializace filosofie, religionistika
 • P405 – Archeologie a starší dějiny (do roku 1780) – specializace archeologie, medievistika
 • P503 – Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
 • P504 – Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
 • P506 – Botanika a zoologie

Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formuláři GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Z důvodu vyloučení střetu zájmů při hodnocení projektů, je GA ČR nucen upřednostňovat kandidáty s menším počtem afiliací. Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen panelu může tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období. Grantová agentura přivítá vyšší zastoupení žen, podobně jako cizojazyčných pracovníků působících na našich institucích, v podaných nominacích na členy hodnoticích panelů.

Jedním z důležitých požadavků na člena hodnoticího panelu je ochota a schopnost umět s určitým nadhledem posoudit v rámci panelu širší úsek oboru, tedy nejen specializaci vlastní vědecko‐výzkumné činnosti. Dále je třeba zdůraznit, že člen hodnoticího panelu je nominován jako vědecká osobnost, nikoli jako zástupce instituce, v níž působí. Očekává se tudíž schopnost posuzování výhradně podle odborných hledisek. Povinností člena hodnoticího panelu je vyjádřit se ke značnému počtu projektů, seznámit se se všemi předloženými projekty a dále zúčastnit se všech zasedání hodnoticího panelu. Členství v panelu je tedy náročné na časové i pracovní zatížení. Členům panelů náleží za jejich práci finanční odměna.

GA ČR využívá webovou aplikaci pro zpracování grantových přihlášek, dílčích i závěrečných zpráv pro řešitele a dále i pro hodnocení projektů členy panelů. Proto je nezbytné, aby kandidáti na členství v hodnoticích panelech byli schopni a ochotni tento elektronický systém používat.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2022 je třeba zaslat Kanceláři GA ČR v písemné formě nebo elektronicky na formuláři GA ČR podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem zaměstnavatele (lze i prostřednictvím Informačního systému datových schránek – ISDS: a8uadk4) na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 30. listopadu 2021.

Neúplně vyplněné návrhy nebo návrhy, které nebudou podány na stanoveném formuláři, GA ČR nebude akceptovat.

Není třeba zdůrazňovat, že úroveň členů panelů má zásadní význam pro kvalitu hodnoticího procesu.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR