facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rámcový program EU pro výzkum, vývoj a inovace HORIZONT 2020 po brexitu

15. 10. 2019
Rámcový program EU pro výzkum, vývoj a inovace HORIZONT 2020 po brexitu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) aktualizovalo na svém webu informace o participaci Velké Británie na programu Horizont 2020 a dále postup při řešení statusu britských výzkumníků na území ČR a evropských výzkumníků na území Velké Británie v rámci různých brexitových scénářů.

Rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 v případě výstupu Velké Británie bez výstupové dohody

Výzkumné organizace a podniky z UK před výstupem z EU participují v rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 za podmínek platných pro členské státy EU na základě přijatých příslušných právních předpisů EU vyhlášených v Úředním věstníku EU. Pokud dojde k vystoupení UK z EU bez uzavření výstupové dohody, tedy na základě tzv. „tvrdého brexitu“, budou moci výzkumné organizace a podniky z UK po výstupu z EU na rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 participovat jako třetí země po splnění předem daných podmínek, příp. na základě bilaterálně upravených smluvních pravidel dohodnutých mezi těmito stranami.

Aby se zároveň předešlo závažným dopadům na probíhající výzkumné projekty, které by bezprostředně hrozily v případě brexitu „bez dohody“, vydala 30. 1. 2019 Evropská komise návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie, který byl přijat 9. července 2019. Navrhovaný rámec alternativních opatření stanoví možnost zachovat způsobilost k čerpání finančních prostředků Unie pro Spojené království a subjekty ze Spojeného království podle právních závazků uzavřených před dnem vystoupení z EU po tomto datu a po omezenou dobu (do 31. prosince 2019). Podmínkou je, aby Spojené království učinilo písemný závazek, že bude nadále přispívat na financování rozpočtu na rok 2019 a aby souhlasilo s výkonem auditů na dané projekty.

Způsobilost k čerpání financí z rozpočtu EU subjekty ze Spojeného království může dále významně ovlivnit přijetí návrhu Nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie představeného dne 4. 9. 2019. Pokud bude návrh Nařízení přijat, zůstane pro Spojené království a subjekty ze Spojeného království zachována způsobilost k čerpání finančních prostředků EU na projekty v rámci programu Horizont 2020 i v roce 2020 za předpokladu, že se Spojené království písemně zaváže uhradit příspěvek do rozpočtu na rok 2020, vydá písemný souhlas k provádění auditů u projektů a stanovený příspěvek bude v předepsaných lhůtách uhrazovat.

Rámcový program EU pro výzkum, vývoj a inovace Horizont 2020 v případě uzavření výstupové dohody

Výzkumné organizace a podniky z UK po výstupu z EU budou nadále participovat na rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 na základě práva EU, resp. přijatých právních předpisů EU podle příslušných ustanovení upravujících přidružení třetích zemí. Rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020 stanovuje podmínky pro účast na aktivitách rámcového programu v roli asociované, tzv. „třetí země“ po splnění předem daných podmínek.

Status evropských výzkumných pracovníků ve Velké Británii po jejím vystoupení z EU

Pro pobyt a práci výzkumných pracovníků ve Velké Británii po jejím vystoupení v EU by měla víceméně platit současná pravidla až do konce přechodného období dne 31. prosince 2020, a to jak v případě vystoupení na základě uzavřené výstupové dohody, tak i v případě tzv. tvrdého brexitu. V případě vystoupení na základě výstupové dohody bude pobyt a práce výzkumných pracovníků regulován právě výstupovou dohodou; v případě tvrdého brexitu se britská vláda zavázala 6. prosince 2018 garantovat všem občanům EU pobývajícím ke dni brexitu na území Velké Británie právo automaticky v Británii pobývat a pracovat na základě platného dokladu totožnosti, a to až do 31. prosince 2020.

V obou případech však občané EU pobývající a pracující ve Velké Británii budou muset požádat do 31. prosince 2020 o vystavení povolení k pobytu (tzv. „settled status“), aby mohli na území Velké Británie legálně pobývat i nadále. Tento status umožňuje držitelům nadále časově neomezeně pobývat a pracovat v UK, využívat veřejných služeb, prostředků a důchodů a při splnění dalších podmínek rovněž zažádat o britské občanství.

Status britských výzkumných pracovníků v ČR po vystoupení Velké Británie z EU

Britští výzkumní pracovníci, kteří na území ČR budou ke dni brexitu pobývat na území ČR budou moci v případě uzavření výstupové dohody v ČR až do konce přechodného období pobývat za stávajících podmínek. Nicméně se jim v zájmu předejití složitějším administrativním postupům v budoucnu doporučuje, aby všichni britští občané požádali o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Potvrzení o přechodném pobytu sice dnes není podmínkou pobytu občana EU na území ČR, je proto ponecháno na jeho vůli, zda o vydání tohoto potvrzení požádá či nikoliv, avšak tento doklad jednoznačně prokazuje, že jeho držitel je občanem UK, který pobýval na území ČR před datem vystoupení UK z EU.

Během této doby si výzkumní pracovníci budou muset požádat o vydání oprávnění k pobytu určeného pro státní příslušníky třetích zemí. V případě varianty brexitu „bez dohody“ bude pobyt britských občanů v ČR regulován na základě připravovaného speciálního zákona o brexitu, který jim na základě platných oprávnění k pobytu ve formě potvrzení o přechodném pobytu, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, nebo povolení k trvalému pobytu, umožní na území České republiky legálně pobývat až do konce roku 2020. Během této doby si tito občané budou muset požádat o vydání oprávnění k pobytu určeného pro státní příslušníky třetích zemí.

 

Zdroj: MŠMT