facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda schválila financování velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023–2026

17. 12. 2022
Vláda schválila financování velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023–2026

Vláda dne 14. prosince 2022 schválila nový víceletý finanční rámec podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR. Návazně na výstupy pravidelného mezinárodního peer-review hodnocení uskutečněného v loňském roce pod záštitou MŠMT bylo tak stanoveno směrování financování velkých výzkumných infrastruktur v nadcházejícím čtyřletém období.

20221216Infrastruktura strukturnibiologie

Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii

Podpora MŠMT určená na úhradu provozních nákladů celkem 44 projektů velkých výzkumných infrastruktur dosáhne v roce 2023 téměř dvou miliard korun. MŠMT podpoří velké výzkumné infrastruktury i v jejich investičních záměrech, a to prostřednictvím specificky určených výzev Operačního programu Jan Amos Komenský, ve kterém jsou na nové akvizice velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023–2026 alokovány téměř čtyři miliardy korun.

Od mezinárodního peer-review hodnocení k rozhodnutí vlády ČR

Přijetí rozhodnutí vlády ČR o financování velkých výzkumných infrastruktur předcházelo mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v roce 2021, které v daném formátu pořádalo MŠMT již potřetí, a to po předcházejících cyklech v letech 2014 a 2017. Metodický rámec hodnocení byl inspirován evaluačními postupy, které využívá k monitoringu evropských výzkumně-infrastrukturních projektů Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), a zahraniční odborníci v jeho rámci posoudili kvalitativní úroveň velkých výzkumných infrastruktur prostřednictvím rozsáhlé škály monitorovacích indikátorů.

Zaměřili se kromě jiného na znalostní a technologickou expertízu velkých výzkumných infrastruktur čili na služby, které velké výzkumné infrastruktury poskytují uživatelským komunitám v režimu politiky otevřeného přístupu, dále na výkonnost velkých výzkumných infrastruktur co se týče jejich vědeckých a technologických výsledků, nebo na jejich socioekonomické přínosy a dopady.

20221216Infrastruktura nanolab

Výzkumná infrastruktura CzechNanoLab

MŠMT podpoří výzkumné infrastruktury v ČR i v zahraničí

MŠMT bude v souladu se schváleným usnesením vlády ČR pokračovat ve finanční podpoře 44 projektů velkých výzkumných infrastruktur provozovaných v oborových doménách fyzikálních věd, inženýrství, energetiky a environmentálních, biologických, lékařských, sociálních a humanitních věd. Nad rámec toho bude financována i národní e-infrastruktura ČR poskytující výzkumné komunitě ty nejmodernější ICT, výpočetní a datové služby.

Kromě provozu velkých výzkumných infrastruktur na území ČR bude z dotačního titulu velkých výzkumných infrastruktur podporováno také zapojení ČR do mezinárodních výzkumných infrastruktur nacházejících se mimo území ČR v dalších evropských státech, ve Spojených státech amerických či v Latinské Americe. Díky schválení financování velkých výzkumných infrastruktur bude zabezpečen kromě jiného i výkon členství ČR v celkem 16 konsorciích evropských výzkumných infrastruktur (ERIC), kterých je ČR členským státem, a vytvořeny předpoklady pro vstup do dalších nově ustavovaných konsorcií ERIC v budoucích letech.

20221216Infrastruktura einfra

Česká národní e-infrastruktura e-INFRA CZ

Co jsou velké výzkumné infrastruktury?

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná vědecká zařízení poskytující výzkumným a inovačním komunitám unikátní zdroje znalostí, experimentální přístroje a další technické vybavení, stejně jako rozsáhlé kolekce vědeckých dat a souvisejících ICT nástrojů pro práci s nimi, které jsou nezbytné pro provádění průlomového základního výzkumu posouvajícího hranice lidského poznání za dosud známé horizonty, i přelomového aplikovaného výzkumu, který vede k vývoji nových technologií uplatnitelných v inovacích.

Velké výzkumné infrastruktury jsou provozovány na principu politiky otevřeného přístupu pro všechny jejich potenciální uživatele, a to nezávisle na jejich institucionálních afiliacích. MŠMT podporuje velké výzkumné infrastruktury v rámci specifického dotačního titulu od roku 2010.

20221216Infrastruktura czechcos

Výzkumná infrastruktura CzeCOS

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy