facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Změna v postupech Řídicího orgánu OP VVV – aplikace správního řádu

4. 5. 2018
Změna v postupech Řídicího orgánu OP VVV – aplikace správního řádu

V návaznosti na novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a novelu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, obě účinné od 1. 1. 2018, přistupuje Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) ke změně dosavadních postupů při administraci žádostí o podporu a žádostí o změnu rozhodnutí, podaných od 1. 1. 2018.

Celý proces hodnocení a schvalování žádosti bude podřízen postupům podle rozpočtových pravidel a správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Tento výklad jednotlivých úkonů ŘO OP VVV byl vypracován s cílem vysvětlit změny, které v souvislosti s novelou rozpočtových pravidel vznikly, a předejít tak případným nejasnostem či nedorozuměním ve vztahu k vedenému správnímu řízení.

Správní řízení

Správní řízení je zahájeno předložením žádosti o dotaci a je ukončeno rozhodnutím správního orgánu ve formě:

  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace – vydává se žadatelům, jejichž žádosti o podporu úspěšně projdou všemi fázemi procesu schvalování a zároveň splní veškeré podmínky pro vydání rozhodnutí.
  • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti – poskytovatel žádost zamítne v případě, že neuspěje ve věcném hodnocení/ve fázi výběru projektů, nebo nejsou zapracovány výhrady hodnoticí/výběrové komise ze strany žadatele, nebo nejsou k dispozici finanční prostředky pro podporu žádosti (včetně žádostí zařazených do zásobníku náhradních projektů [1]).
  • Usnesení o zastavení řízení o žádosti – poskytovatel usnesení vydá v případech, kdy nemůže pokračovat v hodnocení projektu, zpravidla při nesplnění fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí nebo stažení žádosti žadatelem.

Rozhodnutí i Usnesení má stejnou právní sílu a není možné proti nim podat řádný opravný prostředek (odvolání, rozklad).

V souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, úkony správního orgánu (poskytovatele dotace) provádějí oprávněné úřední osoby. Oprávněnými úředními osobami v řízení o poskytnutí dotace jsou vnitřními předpisy MŠMT určeni ředitelé odborů a náměstek pro řízení sekce operačních programů. Písemnosti, které jsou úkony správního orgánu, proto budou vždy podepsány těmito osobami. Prostřednictvím IS KP14+ se však žadatel/příjemce vždy obrací na manažera projektu (výběrem adresáta interní depeše založené z úrovně projektu) nebo administrátora projektu, je-li mu znám.

Spis podle § 17 správního řádu je veden a příjemci zpřístupněn v IS KP14+. Spisem se rozumí veškeré dokumenty a podklady uložené v IS KP14+ (rozhodnutí, interní depeše, hodnoticí tabulky, zápisy z Hodnoticí/Výběrové komise apod.). Obsah spisu je žadateli/příjemci přístupný po zadání přístupového jména a hesla do systému IS KP14+. Nahlížení do spisu jiným způsobem není možné.

Obdobně je správní řízení vedeno v období realizace projektu při podání žádosti o změnu zakládající změnu právního aktu (žádost o změnu Rozhodnutí).

Případy, kdy se nezahajuje správní řízení: Žadatelé a příjemci, pro něž není Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytovatelem dotace (OSS a PO OSS jiných než MŠMT), budou o postupu administrace z technických důvodů informováni shodným způsobem, avšak tyto kroky nelze považovat za úkony činěné ve správním řízení.

Postup správního orgánu (MŠMT) a jeho úkony při hodnocení a schvalování žádosti

Výzva k doplnění podkladů/opravě vad žádosti: Poskytovatel dotace v každé výzvě uvede seznam vad žádosti, které bude možné opravit. Tímto seznamem vad jsou opravitelná kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, která jsou přílohou výzvy. V souladu s § 14k odst. 2 rozpočtových pravidel bude poskytovatel dotace žadatele vyzývat k opravě každé vady žádosti pouze jednou, nedojde-li k opravě ve stanovené lhůtě, poskytovatel Usnesením řízení zastaví. Kritéria věcného hodnocení nejsou považována za vady žádosti a nelze je proto opravit (více viz níže Úpravy žádosti).

Informace o postoupení žádosti do další fáze procesu schvalování: Žadateli, jehož žádost úspěšně splnila danou fázi hodnocení a postoupila do další fáze, je zaslána informativní automatická depeše. Identifikaci, které fáze hodnocení se depeše týká, určuje název aktuálního stavu žádosti (např. stav PP22 Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění). Tato depeše pouze informuje o ukončení jedné z fází hodnocení a nevyžaduje žádnou reakci žadatele.

Výzva k seznámení se s podklady: Poskytovatel dotace v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyzve žadatele/příjemce k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a poskytne žadateli/příjemci lhůtu pro vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Seznámením se s podklady pro vydání rozhodnutí se rozumí seznámení se s dokumenty a informacemi uvedenými v IS KP14+ (viz výše Spis). Po seznámení se s podklady ze strany žadatele je žadateli umožněno se v případě potřeby k těmto podkladům ve stanovené lhůtě vyjádřit (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná, specifická část). Vyjádření žadatele k podkladům pro vydání rozhodnutí se v procesu hodnocení/schvalování žádosti provádí uplatněním připomínek k podkladům ŘO, které žadatel může zadat v systému IS KP14+ na záložce „žádost o přezkum“. Tato žádost o přezkum a její vyřízení není přezkumným řízením ve smyslu správního řádu, „žádost o přezkum“ resp. připomínky v systému IS KP14+ jsou vyjádřením příjemce k podkladům pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.

K seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí není vyzýván žadatel, jehož žádosti bude zcela vyhověno.

Výzva k doložení podkladů pro vydání rozhodnutí: Žadatel je po ukončení hodnocení žádosti automatickou depeší vyzýván v souladu s § 14k odst. 3 rozpočtových pravidel k doložení podkladů pro vydání rozhodnutí.

- V případě individuálních projektů ostatních (IPo) nemůže automatická depeše z technických důvodů obsahovat přesný výčet dokumentů, které je nezbytné doložit. Z tohoto důvodu zašle administrátor projektu (IPo) žadateli další interní depeší konkrétní výčet dokumentů, které je nezbytné doložit pro vydání rozhodnutí k předmětné žádosti.

- V případě zjednodušených projektů (ZP) je kompletní seznam podkladů pro vydání rozhodnutí obsažen v automatické depeši, manažer/administrátor zjednodušeného projektu druhou depeši nezasílá.

Úpravy žádosti: Obdobná praxe, jako byla uplatňována doposud, bude zachována při formulaci výhrad a doporučení výběrové/hodnoticí komise. Na základě těchto výhrad a doporučení bude poskytovatel dotace žadatelům v souladu s § 14k odst. 4 rozpočtových pravidel doporučovat zapracování úprav žádosti, přičemž „výhrady“ k žádosti znamenají zásadní překážku schválení žádosti (poskytnutí dotace), zatímco „doporučení“ není překážkou schválení žádosti.

Doručování písemností

V souladu s § 18 odst. 6 zákona o podpoře regionálního rozvoje je monitorovací systém MS2014+ nově využíván pro doručování písemností. ŘO OP VVV proto přestává využívat elektronický systém datových schránek i doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Dokument je doručen dnem přihlášení zástupce žadatele/příjemce do IS KP14+, nepřihlásí-li se žádný zástupce žadatele/příjemce do systému ve lhůtě 10 dnů od vložení dokumentu do systému, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty (§18 odst. 19 zákona o podpoře regionálního rozvoje). O vložení dokumentu bude žadatel/příjemce informován interní depeší, lhůta 10 dnů tedy počíná běžet zpravidla dnem odeslání/doručení interní depeše.

 

Zdroj: MŠMT


[1] V případě, že dojde k dodatečnému uvolnění finančních prostředků na podporu těchto žádostí, bude v souladu s § 14p rozpočtových pravidel vydáno poskytovatelem nové rozhodnutí (rozhodnutí o poskytnutí dotace).