facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zvýšení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

3. 3. 2023
Zvýšení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2023, došlo v rozpočtové kapitole MŠMT ke zvýšení prostředků na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace nad rámec závazku stanoveného platným rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na léta 2021 - 2025 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vydaného pod sp. zn. MSMT 5711/2021-1, v platném znění.

Zvýšení disponibilních zdrojů pro rok 2023 ve státním rozpočtu však nedosahuje úrovně zvýšení podpory v roce 2022. MŠMT proto navýšilo prostředky ukazatele, ze kterého je tato podpora vysokým školám poskytována, a zajistilo pro letošní rok zachování úrovně podpory příjemců na stejné úrovni jako v loňském roce.

V souladu s Principy alokace podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj na úroveň výzkumných organizací schválenými Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. dubna 2022 ministerstvo přistoupilo k úpravě Pravidel poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021 až 2025. V článku 5 pravidel byl nově upraven způsob rozdělení prostředků podpory v letech 2023 - 2025 tak, aby i v těchto letech byla zachována dosažená míra korelace výše podpory s výsledky hodnocení výzkumných organizací.

Zvýšení institucionální podpory na RVO v roce 2023 bude provedeno postupem podle § 14o zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí. V souladu s bodem 3 rozhodnutí může příjemce podpory zároveň požádat o poskytnutí podpory v roce 2023 zcela nebo zčásti v investičních prostředcích.

Rozpis zvýšení institucionální podpory na RVO v roce 2023 a vzor žádosti, jejíž součástí je i případná žádost o přerozdělení prostředků podpory poskytnuté v roce 2023, budou příjemcům podpory zaslány do datové schránky.

Žádost o změnu rozhodnutí zašlete nejpozději do 17. března 2023 odboru podpory vysokých škol a výzkumu ministerstva prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt). Žádost nezasílejte duplicitně klasickou poštou. 

 

Zdroj: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR