facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TA ČR financuje i spolupráci Čechů se zahraničními výzkumnými týmy

22. 6. 2018
TA ČR financuje i spolupráci Čechů se zahraničními výzkumnými týmy

TA ČR se připojila k projektům spolupráce evropských agentur spolufinancovaných z programu na podporu výzkumu a inovací Horizon 2020. Chce tím podpořit vyšší úspěšnost českých výzkumných organizací i firem v tomto programu a připravit se na období, kdy bude mít Česká republika k dispozici méně peněz z evropských fondů. V rámci prvních tří projektů poskytne žadatelům na přeshraniční projekty téměř tři miliony euro.

Technologická agentura ČR (TA ČR) se zapojila do mezinárodní spolupráce podporované z EU. V programu Horizon 2020 bude v tematicky zaměřených projektech, tzv. cofundech, spolu s dalšími evropskými zeměmi, respektive jejich agenturami, podporovat vědecko-výzkumné týmy, které se do výzev v rámci cofundů přihlásí. TA ČR je pilotně součástí tří z nich: Gender-Net zaměřeného na promítání témat rovných příležitostí do výzkumu, Chist-Era podporujícího projekty z oblasti informačních a komunikačních technologií a M-Era s tématem materiálového výzkumu.

„Je to zatím pilotní, ale do budoucna velmi významná aktivita. Cofund je v podstatě uskupení poskytovatelů dotací na podporu výzkumu a vývoje z jednotlivých evropských zemí. Skupina se dohodne s Evropskou komisí, jakému tématu se bude Cofund věnovat a následně prostřednictvím svého zvoleného koordinátora předloží Evropské komisi ke schválení. Pokud záměr schválí, cofund výzvy vyhlásí a přihlásit se budou moci žadatelé o dotační podporu se svými projekty,“ vysvětluje Petr Očko, předseda TA ČR.

To, že si Česká republika zvolila zmíněné tři cofundy je podle programové pracovnice TA ČR Táni Perglové dáno historickým vývojem. Právě o jejich zaměření mají české výzkumné týmy největší zájem. „Právě v oblasti ICT, či výzkumu materiálů jsme na tom v republice velmi dobře,“ podotkla Perglová.

Koordinátorem Gender-Net je francouzské Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Chist-Era agentura National Research Agency (ANR) z Francie a koordinátorem M-Era pak rakouská Austrian Research Promotion Agency (FFG).

Mezinárodní hodnotitelé přináší Čechům srovnání s evropskou špičkou

Každý poskytovatel členské země financuje ve výzvách subjekty ze své země. Platí tu však pravidlo přeshraničního partnerství. „To znamená, že TA ČR bude spolufinancovat projekt, jehož součástí je český žadatel, ten však na tomto projektu musí spolupracovat minimálně s jedním zahraničním subjektem z členské země. Každý cofund má daný vlastní požadovaný počet přeshraničních partnerů v projektu,“ informovala Táňa Perglová s tím, že členové cofundu se nemusí připojit ke každé výzvě.

Ve výzvách žadatelé o podporu nejprve do speciálního informačního systému vloží prvotní návrh svého projektu. Ten pak v systému posuzuje nejen národní poskytovatel dotace, tedy v Česku TA ČR, ale i mezinárodní hodnotitelé z dalších členských zemí cofundu. Pokud národním i mezinárodním prvním hodnocením projde, jsou žadatelé vyzváni k předložení rozpracované, tedy plné verze svého projektu. Celkové náklady projektu, pokud uspěje i v 2. kole, pak společně pokryjí poskytovatelé ze zemí, odkud jsou partneři návrhu.

„Přínos programu Horizon 2020 pro české výzkumné týmy spočívá nejen ve finanční podpoře jejich projektů, ale také v možnosti srovnání jejich práce na mezinárodní úrovni. Výsledky projektů pak mají také větší šanci na mezinárodní uplatnění,“ řekl Petr Očko.

TA ČR vyčlenila na české projekty v první výzvě Chist-Era 1 milion euro, v Gender-Net zhruba 760 tisíc euro a na podporu projektů v M-Era rovněž 1 milion euro. Finanční prostředky, které do cofundů TA ČR vkládá, směřují z některého již existujícího programu agentury a mohou být využity jen na národní část projektů. Například výzva v M-Era zaměřená na výzkum materiálů je financována z programu TA ČR zvaného EPSILON.

„Nejdále v procesu je cofund Chist Era, kde projektová konsorcia tvoří převážně 3 až 4 partneři z účastnících se zemí. Do jeho dotační výzvy s tématem big data a robotika se přihlásily tři projekty s českým uchazečem. Vždy se však jedná o široká mezinárodní konsorcia,“ uvedla projektová manažerka TA ČR Iveta Zápařková.

Do první výzvy cofundu Gender Net se přihlásilo hned 16 projektů s českým uchazečem. Zda uspěli v prvním kole, se žadatelská konsorcia dozvědí během června, do poloviny července budou předkládat plné verze projektů.

Nové projekty možná už letos

Do budoucna uvažuje TA ČR o zapojení do dalších cofundů. Jedním z nich je například Euronano-med zaměřený na nanotechnologie v medicíně. „České výzkumné týmy mají také překvapivě velký zájem o cofundy zacílené na spolupráci s některou z konkrétních geografických oblastí například Ruskem nebo Latinskou Amerikou,“ prozradila Táňa Perglová. Proces připojení TA ČR k dalším projektům může být podle ní poměrně rychlý. „Až se po roce 2020 výrazně sníží objem prostředků z evropských fondů, které získává Česká republika v rámci politiky soudržnosti, bude pro nás ještě mnohem složitější, abychom byli úspěšní v rámcových programech EU,“ zdůraznil Petr Očko.

TA ČR je aktivní nejen v nástroji Cofund, ale je i příjemcem „standardních“ projektů Horizon 2020. V rámci nich, tzv. koordinačních a podpůrných akcí, se snaží zlepšovat své fungování, procesy a vnášet do nich nové přístupy a zlepšovat tak celkově prostředí VaVaI v ČR. V současné době je TA ČR takto zapojena do dvou projektů – NewHorrizon a GEECCO.

Svou účastní v projektu NewHorrizon se TA ČR se podílí na vytváření odpovědného evropského výzkumu a inovací. Projekt financovaný z balíčku Science with and for Society řeší 19 členné konsorcium. Celý název projektu je: „Excellence in science and innovation for Europe by adopting the concept of Responsible Research and Innovation”. Cílem je zjistit, jak si stojíme s využíváním konceptu RRI (Responsible Research and Innovation) v současném sedmiletém rámcovém programu pro vědu, výzkum a inovace Horizon 2020. Tato platforma zástupců 7 evropských zemí řeší komplexní průlomové sociální výzvy na systémové úrovni.

Konsorcium formuluje doporučení, která posílí ve výzkumu, vývoji a inovacích principy odpovědnosti. Doporučení vznikají v rámci tzv. sociálních laboratoří. Projekt NewHoRRIzon jich provozuje celkem 19. Každá laboratoř se zaměřuje na odlišné téma H2020. TA ČR v uplynulých dvou dnech hostila Social Lab na téma Inovace v malých a středních podnicích a přístup k rizikovému financování. Experti z napříč EU debatovali o této problematice a formulovali doporučení, která budou nejprve představena ostatním členům konsorcia a následně i Evropské komisi.

TA ČR vidí i v těchto projektech jasný přínos pro svoji činnost a Českou republiku. V kontextu přípravy nového rámcového programu na podporu výzkumu, kterému se již začíná říkat Horrizon Europe, a který by měl mít k dispozici ještě více peněz, než ten dosavadní, je nezbytné se do mezinárodní spolupráce více zapojovat. „Horizon 2020 disponuje zhruba 80 miliardami euro. Horizon Europe by měl mít o téměř 20 miliard euro více. Zatímco cofundy jsou jednou z cest, jak zvýšit úspěšnost českých subjektů v tomto rámcovém programu napomoci, koordinační a podpůrné akce nám umožňují si vyměňovat best pracise s ostatními zahraničními agenturami a zvyšovat standard našich služeb.“ dodal Petr Očko.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR

 


Nejen o cofundových schématech se můžete dočíst také v rozhovoru s předsedou TA ČR Petrem Očkem z konce minulého roku.