facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko se stane zakládajícím členem konsorcia AnaEE-ERIC

31. 1. 2021
Česko se stane zakládajícím členem konsorcia AnaEE-ERIC

Česká republika, Francie, Dánsko, Finsko, Itálie a mezinárodní organizace CIHEAM IAMB (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) předložily žádost o ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury AnaEE-ERIC, jež bude řídit evropskou výzkumnou infrastrukturu Analysis and Experimentation on Ecosystems (AnaEE). K zakládajícím členům se přidá i Belgie, a to jako zakládající pozorovatel.

Large research infrastructures approved for funding photo3 CzeCOS

CzeCOS – Experimentální kultivační lamelové sféry

Státem hostujícím statutární sídlo konsorcia AnaEE-ERIC se stane Francie. Formální ustavení právnické osoby AnaEE-ERIC ze strany Evropské komise se očekává v horizontu šesti měsíců.

Evropská výzkumná infrastruktura AnaEE poskytuje nástroje pro experimentální studium evropských terestrických a vodních ekosystémů. Mezi stěžejní ambice AnaEE náleží pochopení komplexního vlivu různých faktorů, které se podílejí na globálních změnách. Za tímto účelem bude konsorcium AnaEE-ERIC vyvíjet technologie a know-how v oblastech věd o ekosystémech, vytvářet strategie pro adaptaci a zmírňování nepříznivých vlivů klimatické změny na produkci potravin, a podílet se tak i na podpoře evropské bio-ekonomiky. AnaEE je charakteristická pro svá zařízení, díky kterým dokáže simulovat širokou škálu environmentálních změn, jakými jsou změny ve využívání půdy, znečištění, biologická invaze, zvyšování koncentrací skleníkových plynů nebo nenadálý výskyt sucha. To jí umožňuje testovat dopady změn klimatu na ekosystémy, ať už se jedná o produkci potravin a jejich kvalitu, či o produkci obnovitelných zdrojů energie, udržení vody v krajině, zajištění zdrojů pitné vody, neprodukční funkce zahrnující ochranu biodiverzity, chladící funkce v krajině, anebo úlohu ekosystémů při snižování emisí skleníkových plynů formou ukládání uhlíku. Experimenty realizované pomocí expertízy AnaEE umožní predikovat dopady na ekosystémy s předstihem až několika desetiletí a tím i zahájit účinnou adaptaci v okamžiku, kdy je ještě možná.

Pic2 scaled

CzeCOS – Experimentální stanice pro studium dopadů změny klimatu na zemědělské ekosystémy

Již v roce 2010 byla evropská výzkumná infrastruktura AnaEE zařazena do Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury, sdružující nejvýznamnější výzkumné infrastruktury celoevropského charakteru a významu, jakož i dopadu. Partnerem AnaEE v ČR se stala velká výzkumná infrastruktura CzeCOS, zařazená do Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016–2022. Její hostitelskou institucí je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., který tak bude po vědecké stránce i zajišťovat členství ČR v konsorciu AnaEE-ERIC. Členské příspěvky ČR do právnické osoby AnaEE-ERIC bude za Česko hradit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Pic3

CzeCOS – Letecký nosič senzorů sloužící k dálkovému průzkumu Země

Česko je významným partnerem pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální klimatické změny a jejích dopadů na ekosystémy. Česko se již podílí na konsorciu ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System) a jakožto potenciální zakládající členský stát se účastní rovněž příprav konsorcií evropských výzkumných infrastruktur, jež mají řídit ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) a DANUBIUS-RI (International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems). Svým vstupem do konsorcia AnaEE-ERIC potvrzuje Česká republika čelní postavení v environmentálních vědách v Evropském výzkumném prostoru.
Pic4 scaled

CzeCOS – Infrastruktura růstových komor pro kultivaci rostlin v řízených podmínkách

 

Autorka: Ilona Trtíková

Foto: CESNET

Zdroj: CESNET