facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Odhalení velkého rozšíření směsí pesticidů v životním prostředí

19. 11. 2023
Odhalení velkého rozšíření směsí pesticidů v životním prostředí

Průlomová studie projektu SPRINT, financovaného z programu Evropské unie Horizon, odhalila znepokojivou skutečnost: rezidua pesticidů jsou rozšířená jak v zemědělském prostředí, tak v obytném prostředí, což vyvolává obavy o životní prostředí a lidské zdraví. 

Recetox pesticidy 1

Tato zjištění, která mají významné důsledky pro rozhodovací orgány Evropské unie, zdůrazňují naléhavou potřebu komplexních regulačních opatření k řešení potenciálně dalekosáhlých dopadů společného výskytu pesticidů.

Již desítky let se pesticidy celosvětově používají ke zvýšení zemědělské produktivity, avšak kumulativní účinky jejich reziduí jsou do značné míry přehlíženy. Vědecká komunita stále častěji odhaluje alarmující trend: rezidua pesticidů, která jsou často posuzována z hlediska rizikovosti podle jednotlivých látek, se ve skutečnosti v ekosystémech ve velké míře mísí. Tento problém se neomezuje pouze na zemědělská pole a vodní plochy, ale také na samotné domovy zemědělských pracovníků a jejich sousedů.

V rámci projektu SPRINT byla v 10 evropských zemích provedena kampaň odběru vzorků v terénu, při níž byla na všech studovaných místech zjištěna rezidua pesticidů (zde). Nedávno byl zveřejněn první recenzovaný článek, který představuje výsledky odběru vzorků (článek zde). Tento jedinečný soubor dat vyvolal obavy ohledně důsledků tak širokého rozšíření reziduí pesticidů.

Tým SPRINT analyzoval více než 200 reziduí pesticidů ve více než 600 vzorcích životního prostředí z ekologických i konvenčních farem. Odebírané vzorky zahrnovaly půdu, vodu, sedimenty, plodiny, venkovní ovzduší a prach ve vnitřních prostorách. Pozoruhodné je, že studie odhalila, že 86 % testovaných vzorků obsahovalo rezidua pesticidů a 76 % směsi pesticidů. Celkový počet různých pesticidů zjištěných v různých matricích se pohyboval od 76 ve venkovním ovzduší, 78 v plodinách, 99 v sedimentech, 100 v půdě, až po 197 ve vnitřním prachu. Většina těchto pesticidů je na schváleném seznamu EU, ale významnou část směsí pesticidů představují nedávno a dlouhodobě zakázaná rezidua. Nejčastěji byla zjištěna rezidua glyfosátu s vysokými koncentracemi ve všech studovaných vzorcích životního prostředí.

Obzvláště zarážející jsou zjištění týkající se prachu v interiérech, protože by to mohlo mít možné důsledky pro zdraví osob žijících v zemědělských usedlostech a venkovských oblastech. Prach v jednom domě obsahoval rezidua 121 různých pesticidů. Ačkoli studie nehodnotila konkrétní úroveň expozice obyvatel, je znepokojující, že více než dvě třetiny reziduí zjištěných v prachu jsou podle databáze vlastností pesticidů (PPDB*) klasifikovány jako „vysoce nebezpečné" pro savce a jsou spojeny s nepříznivými účinky na lidské zdraví. Na základě výsledků studie byl navržen nový ukazatel nebezpečnosti pesticidů založený na prioritách pro hodnocení ekosystémů a lidského zdraví, který lze použít při dosahování cíle snižování pesticidů v rámci strategie „od farmy k večeři".

Profesorka Violette Geissen z Wageningen University & Research, koordinátorka projektu SPRINT, zdůraznila dalekosáhlý význam těchto zjištění: „Náš výzkum ukazuje, že problém směsí pesticidů přesahuje hranice zemědělských polí, ale zasahuje i do domácností lidí pracujících na farmách a jejich sousedních komunit. Výsledky ukazují, že směsi reziduí pesticidů jsou nejen poměrně běžné v zemědělském i obytném prostředí, ale že mohou být také velmi složité a v těchto prostředích proměnlivé. K lepšímu pochopení rizik pro ekosystém a lidské zdraví potřebujeme jemnější pochopení dopadu chemických směsí v terénu a související údaje o reakci na expozici. Naléhavě potřebujeme integrovaná hodnocení rizik, která odrážejí skutečnou složitost těchto rozšířených směsí pesticidů."

Další fáze projektu SPRINT se zaměří na hodnocení rizik pro ekosystém a lidské zdraví, která představují identifikované směsi pesticidů. Projekt je vybaven komplexními údaji a jeho cílem je vyvinout nový ukazatel přizpůsobený pro regulační účely, který poskytne rozhodovacím orgánům EU informace na podporu nástrojů pro řešení rostoucích problémů, které představují směsi pesticidů.

 

Zdroj: RECETOX